obr1Od roku 1997 poskytujú odborníci zo Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku (SSTT), člena ZSVTS Bratislava, odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky pre záujemcov z rôznych oblastí priemyslu, dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva atď.

STROJÁRSKA VÝROBA
Strojársky priemysel a strojárske technológie hrajú dôležitú úlohu v priemyselnej výrobe častí strojov a kompletných finálnych výrobkov, pri ktorých sa používajú rôzne technológie a procesné technologické kvapaliny, ako sú vodou riediteľné rezné kvapaliny (emulzie) a obrábacie – rezné oleje. Každá výrobná technológia a operácia si vyžaduje špeciálnu reznú kvapalinu v závislosti od obrábaného kovu, technológie obrábania, obtiažnosti procesu a členitosti výrobku apod.
Z veľkého množstva v súčasnosti ponúkaných a dostupných rezných kvapalín možno po predchádzajúcich konzultáciách s odborníkmi – konštruktérmi navrhovaného výrobku a technológie - vybrať najvhodnejšiu reznú kvapalinu, alebo rezný olej, ktoré musia spĺňať požadované parametre, ako sú:
- dobrý odvod tepla, ktoré vzniká pri obrábaní;
- znižovanie trenia;
- napomáhanie pri odstraňovaní triesky a pri brúsení piliny atď.
Najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú pracovníci pri trieskovom obrábaní kovov, sú a spôsobujú:
- samotné obrábacie kvapaliny / chladiaco-mazacie kvapaliny,
- korózia
- použitie nevhodnej (tvrdej) vody pri príprave emulznej kvapaliny
- pH kvapaliny
- zlé emulgačné vlastnosti
- rýchle oddeľovanie oleja z emulzie
- fyziologický účinok kvapaliny na pokožku pracovníka
- mikrobiologický rozklad obrábacej kvapaliny (emulzie)
- zlá alebo nedokonalá filtrácia pilín, a triesok
- penenie obrábacej kvapaliny
- obťažná likvidácia opotrebovaných obrábacích emulzných kvapalín.
Všetky uvedené problémy sa dajú znížiť alebo úplne odstrániť v spolupráci s odborníkmi pre jednotlivé prípady.

OBRÁBACIE REZNÉ OLEJE (neemulzné)
Pri aplikácii neemulzných rezných olejov sa vyskytuje oveľa menej problémov než pri emulzných rezných kvapalinách. Možno ich ľahšie kontrolovať a chrániť voči nežiaducemu napadnutiu napr. baktériami, nevznikajú odpadové vody a ľahšie sa ekologicky likvidujú. A keď aj nastanú nejaké problémy, možno ich ľahšie odstrániť, ešte pred možným poškodením výrobného zariadenia.
Pri výrobe rezných olejov treba brať do úvahy tieto faktory:
- správne vybrať základový olej, a to ropný alebo syntetický, pre ich výrobu s požadovanou viskozitou, V.I., dobrými teplotno- oxidačnými charakteristikami apod.
- Použiť vhodné vysokotlakové prísady, ktoré im zabezpečia požadované protioderové a protizadieracie vlastnosti a parametre (FZG hodnoty nad 10)
- použiť vysokoúčinné antikorodanty a protipenivé prísady.
Takto vyrobené rezné neemulzné obrábacie oleje splnia naše najvyššie požiadavky pri obrábaní všetkých druhov kovov a materiálov.
V súčasnosti medzi najmodernejšie technológie v strojárstve patri päť a viac osové obrábanie kovov, ktoré našlo uplatnenie v najmodernejších technológiách výroby pri výrobe súčiastok a častí strojov najmä pre automobilový, letecký, elektrotechnický, spotrebný priemysel atď.
Dôležitú úlohu v celom procese obrábania hrajú okrem ekonómie a už vyššie uvedeného, aj správne uplatnenie najnovších poznatkov tribológie a tribotechniky, ekológie, ochrany zdravia pracovníkov a celková hygiena práce.

obr2

MOTOROVÉ A PREVODOVÉ OLEJE
Výroba vysokovýkonných a kvalitných automobilových motorových a prevodových olejov je v súčasnosti vo svete na vysokej technickej a ekonomickej úrovni .
Novými technológiami spracovania východiskových surovín – ropných alebo syntetických olejov, sa získavajú automobilové oleje, ktoré spĺňajú najvyššie požadované kvalitatívne parametre a požiadavky súčasných najmodernejších automobilov. Výroba najmodernejších automobilových olejov- motorových a prevodových - spočíva v použití:
- základových olejov s vynikajúcimi viskozitnými, tepelno – oxidačnými, nízkoteplotnými vlastnosťami s vysokým V.I.

MOTOROVÉ OLEJE
O ropných olejoch toho vieme pomerne dosť, pretože sa už dlhodobo používajú. V mnohých aplikáciách postačujú plniť kvalitatívne požiadavky - ešte stále sa používajú pre niektoré ich vlastnosti, ako je dobrá kompatibilita s inými olejmi, rovnako dobre rozpúšťajú použité prísady pri výrobe finálnych produktov.
Súčasné automobilové oleje sa vyrábajú na báze syntetických alebo polo syntetických základových olejov. K syntetickým základovým olejom sa zaraďujú tieto produkty: polyalfaolefíny (PAO), mpolyalfaolefíny (mPAO), polybuténové a polypropylénové oleje, esterové oleje - diestery a polyestery organických mastných kyselín, pentaerytrolové estery organických mastných kyselín, polyglykolestery a polyglykolétery a ďalšie typy produktov.
Ak porovnávame ropné a syntetické oleje, potom majú syntetické motorové oleje pri aplikácii mnohé výhody oproti ropným olejom, a to v týchto parametroch:
- viskozitno-teplotné vlastnosti, vyššie V.I.;
- nízkoteplotné vlastnosti (nižšia teplota tuhnutia);
- oxidačná stabilita;
- teplotná stabilita;
- nízka odparnosť;
- mazacie vlastnosti;
- biologická odbúrateľnosť a iné.
Prirodzene, aj syntetické oleje majú niektoré funkčné vlastnosti horšie než ropné oleje, preto pri výbere treba tieto poznatky brať do úvahy. Esterové a polyesterové oleje napríklad podliehajú hydrolýze a vzniknuté a kyseliny môžu zapríčiňovať koróziu alebo napomáhať rozkladu niektorých typov prísad.
To isté platí aj pre polo syntetické motorové oleje, avšak v menšej miere, pretože v nich tvoria syntetické oleje nižší podiel oproti použitým ropným olejom.
Pri výrobe automobilových motorových olejov sa musia použiť taktiež vysokokvalitné prísady (aditíva), ktoré zabezpečia ich požadované funkčné vlastnosti.
Motorové oleje počas ich životnosti majú okrem hlavnej funkcie, ktorou je dobré mazanie pohyblivých častí motora, aj za úlohu udržiavanie čistoty vnútorných častí motora až po neutralizovanie kyslých produktov oxidácie oleja a spaľovania palív - benzínu a motorovej nafty.
Uvedené a ďalšie požiadavky a kritériá na súčasné motorové oleje sú veľmi náročné a musia spĺňať všetky požiadavky moderných osobných, úžitkových, nákladných a ďalších typov automobilov.
Ak by sme chceli pri výbere motorového oleja určiť najdôležitejšie parametre, ktoré by mal spĺňať, nie je to také jednoduché určiť, ako sa to na prvý pohľad zdá.
Možno k nim však priradiť tieto najhlavnejšie:
- viskozitná trieda podľa SAE (napr. SAE 5W-30)
- úrovne a súhlasy výrobcov automobilov ( napr. API SJ/CF,VW 505 01)
- kinematická viskozita pri 100°C a 40 °C(mm2/s)
- merná hmotnosť pri 15 °C(g/cm3)
- bod tuhnutia (°C)
- bod vzplanutia v otvorenom tégliku (°C)
Každý výrobca motorového oleja musí deklarovať vlastnosti a životnosť oleja pri dodržaní prevádzkových predpisov a používania odporúčaných tried.
Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú životnosť motorového oleja možno zhrnúť do týchto bodov:
- kvalita východiskového základového oleja, zahrňujúceho uvedené vlastnosti (uvedené vyššie)
- kvalita prísad použitých na ich výrobu (od renomovaných výrobcov a dodávateľov, s hodnovernými referenciami)
- prevádzkové podmienky automobilov, v ktorých sú aplikované (osobné, nákladné, úžitkové, kamióny atď.), vrátane údržby a dodržiavania tribotechnických poznatkov a predpisov.

PREVODOVÉ OLEJE
Výroba moderných prevodových olejov je založená na báze kvalitatívnych parametrov základových olejov, z ktorých sa vyrábajú aj motorové oleje, pričom sa používajú základové oleje s vyššou viskozitou a iné typy prísad ako pre motorové oleje.
Medzi najdôležitejšie prísady patria vysokotlakové prísady (VT - Extreme Pressure Additive), prísady proti opotrebovaniu (AW - Antiwear Additive), modifikátory viskozity a V.I., antioxidanty, prísady proti hrdzaveniu a korózii, modifikátory bodu tuhnutia a prísady proti peneniu.
Prísady proti peneniu zabezpečujú počas prevádzky pevnosť mazacieho filmu, redukujú úbytok prevodového oleja, zabraňujú jeho oxidácii, umožňujú hladké radenie prevodových stupňov, znižujú hlučnosť prevodoviek apod.
Ako najúčinnejšie protipenivé prísady sa uplatnili silikónové zlúčeniny, t.j. siloxany, polysilikónové oleje vhodnej molekulovej hmotnosti a štruktúry. Pri ich aplikácii treba pamätať na ich pridávané množstvo, kde platí staré známe poučenie, že viac je niekedy na škodu. Takže treba na tento poznatok vždy pamätať.
Pri výbere prevodového oleja do automobilovej prevodovky sa treba zamerať na tieto hlavné parametre:
- viskozitná trieda podľa SAE
- výkonnostné úrovne, súhlas API GL
- kinematická viskozita pri 100°C(mm2/s)
- kinematická viskozita pri 40°C (mm2/s)
- merná hmotnosť pri 15°C (g/cm3)
- bod tuhnutia(°C)
Okrem týchto parametrov si pri výbere prevodového oleja treba preštudovať aj podrobnejší popis jeho funkčných vlastností, tak ako je popísané vyššie pri výbere motorového oleja.

ODBORNÍCI A EXPERTI
V poradenskej a konzultačnej činnosti SSTT sú odborníci a experti v oblasti strojárstva, výroby mazacích olejov a plastických mazív, ropného a petrochemického priemyslu, navárania odolných vrstiev proti opotrebovaniu, ložiskového priemyslu, metalurgie, analýzy a testovania ropných produktov, palív, ekológie, ekonómie a ďalší.
Spolupracujeme s absolventmi našich kurzov TRIBOTECNIK, ktorí pracujú vo významných spoločnostiach v oblasti strojárstva, metalurgie, železiarní, železníc, automobilového priemyslu, cementární, poľnohospodárstva, dopravy, tehelní atď.

Text/Foto: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava