klucho29. 6. 2011

Koncom roka 2010 sa dostala na náš knižný trh technická  publikácia Teória a aplikácia  vybraných metód  technickej diagnostiky, od autorky Ing. Viery Peťkovej, PhD., poprednej odborníčky v oblasti technickej  diagnostiky a tribotechniky.

 

 

 

Uvedená monografia je napísaná na 235 stranách  a obsahuje 11 ucelených kapitol s mnohými podkapitolami, ktoré napomáhajú čitateľovi  rýchlejšie  sa zorientovať  pri hľadaní sledovanej problematiky a  súvisiacich otázok.

Na začiatku monografie autorka uvádza  základné informácie, čo ju viedlo k napísaniu tejto ,tak potrebnej monografie, ktorá doteraz v takejto ucelenej forme chýbala.

 

Na úvod nadväzuje postupne 11 kapitol:

1. Historický vývoj technickej diagnostiky

2. Diagnostika sa dotýka každého

3. Úloha technickej diagnostiky

-  Čo analyzovať?

4. Vzťah medzi diagnostikou ,údržbou a ohrozením

-  Ohrozenie

5. Monitorovanie stavu ako diagnostický proces

6. Technická diagnostika ako nástroj poznania

7. Určenie technického stavu  objektu

-  Význam metrológie pre  hodnotenie stavu objektu

8. Diagnostické metódy

-  Vibrodiagnostika / obsahuje ďalších 9 častí/

-   Akustika

-  Termodiagnostika

-  Tribológia /aj táto podkapitola zahrňuje  ďalších 9 čatí/

-  Vizuálna diagnostika

9. Multiparametrický prístup technickej diagnostiky

10. Moderné meracie zariadenia

11. Ľudský faktor v technickej diagnostike

 

Autorka monografie, Ing. Viera Peťková, PhD., sa dlhodobo zaoberá  problematikou technickej diagnostiky a stala sa poprednou slovenskou odborníčkou v tejto tak  aktuálnej a nanajvýš potrebnej oblasti.

Ing. Viera Peťková je dlhoročnou aktívnou členkou Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku, je absolventkou Dlhodobého kurzu Tribotechnik, autorkou mnohých základných príspevkov z oblasti tribológie, technickej diagnostiky, tribodiagnostiky, aktívnou účastníčkou Medzinárodného sympózia INTERTRIBO a mnohých medzinárodných konferencií a kongresov v oblasti údržby strojných zariadení aplikovaných v plynárenskom priemysle atď.

A tak je len prirodzené, že sa Ing. Viera Peťková podujala na základe svojich bohatých vedomostí a praktických skúseností vo svojom odbore,  napísať túto vynikajúcu monografiu, ktorá sa určite stane vyhľadávaným a žiadaným zdrojom  vedomostí a praktických postupov pre diagnostikov, manažérov a technikov údržby, študentov stredných a vysokých škôl strojárskeho  a technického zamerania a pod.

Monografia by nemala chýbať pre svoje odborné zameranie a dobrú technickú a štylistickú úroveň v knižniciach strojárskych  podnikov, diagnostických laboratórií, údržby, ale i v iných odvetviach  nášho priemyslu a národného hospodárstva.

 

Vydavateľstvo: TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Vydanie I., Nitra 2010

 

TEXT: Dr. Pavol  Klucho, recenzent  monografie