obr1Motorové aj prevodové oleje patria medzi najdôležitejšie a najviac používané prevádzkové kvapaliny, bez ktorých by nefungoval ani jeden automobil, motocykel či iný dopravný prostriedok. Preto sa hneď od skonštruovania prvého automobilu venovala veľká pozornosť jeho mazaniu a zdokonaľovaniu oboch druhov mazív.
Ak porovnávame súčasné automobilové motorové a prevodové oleje s olejmi minulého storočia, musíme konštatovať, že v mnohých kvalitatívnych parametroch sa veľmi odlišujú. Výrazné zmeny nastali napríklad vo viskozite, v teplotných, antioxidačných, detergentných, dispergačných, antikororozívnych, ale najmä vo funkčných a prevádzkových vlastnostiach.

KVALITATÍVNE PARAMETRE
Medzi základné požiadavky pre výrobu vysokokvalitných automobilových olejov patrí vysoká kvalita základových olejov.
Východiskový základový olej musí spĺňať tieto parametre:
- vysokú termicko-oxidačnú stabilitu,
- vynikajúce viskozitné vlastnosti,
- vysoký viskozitný index/ V.I./,
- vyhovujúce nízkoteplotné vlastnosti,
- požadovaný bod vzplanutia,
- nízke odparovanie.

Ak základový olej spĺňa tieto ukazovatele, možno ho použiť na výrobu automobilových olejov - motorových a prevodových, ale aj ďalších priemyselných olejov (hydraulické, turbínové, ložiskové, kompresorové)
V tomto príspevku sa však budeme venovať iba automobilovým olejom – motorovým a prevodovým.

Druhou, veľmi dôležitou zložkou pri výrobe automobilových olejov sú vysokokvalitné prísady od renomovaných svetových výrobcov prísad, ktorí majú svoje technológie na ich výrobu vysoko utajené. Takýchto svetových renomovaných firiem je obmedzený počet a dá sa zrátať na prstoch jeden ruky.

obr2

PRÍSADY
Použité prísady musia zabezpečovať požadované funkčné vlastnosti finálnych produktov - automobilových olejov, a to:
- stály mazací film zabraňujúci oderu a opotrebovaniu trúcich sa súčiastok,
- efektívny odvod tepla z trúcich sa súčastí,
- stálosť voči oxidácii pri extrémnych teplotách,
- efektívnu ochranu súčastí zariadenia proti korózii produktmi oxidácie,
- obmedzenie tvorby karbónu na pieste, v spaľovacej komore, na ventiloch a kalov v olejovej vani dispergovaním – rozptyľovaním uhlíkatých produktov; musia disponovať vynikajúcim detergentným – čistiacim účinkom,
- požadovanú viskozitno-teplotnú charakteristiku oleja zabezpečujúcu pohyb oleja pri nízkych teplotách (umožňuje dobré štarty) a dostatočnú viskozitu pri pracovnej teplote,
- vysokú stabilitu proti mechanickej deštrukcii,
- nízke odparovanie,
- zabezpečenie vysokotlakových mazacích účinkov (najmä u prevodových olejov),
- odstránenie penenia zhoršujúceho mazanie súčastí,
- ochranu pred hrdzavením.

Na zabezpečenie uvedených požiadaviek a nárokov sa používajú tieto druhy prísad:
1. zahusťujúce prísady- zvyšujú tiež V.I.,
2. depresanty - znižujú bod tuhnutia,
3. antioxidanty – zabraňujú oxidácii oleja - maziva, tvorbe kyslých a lakových produktov,
4. detergenty - zmývajú usadeniny a laky z častí motora a neutralizujú kyslé splodiny,
5. disperganty- rozptyľujú a zabraňujú usadzovaniu sa produktom oxidácie oleja, alebo následne pridaných tzv. vylepšovateľov mazania do olejovej nádrže,
6. protioderové a protizadieracie prísady (VT –prísady, tzv. EP prísady),
7. antifrikčné a mazivostné prísady –tzv. modifikátory trenia,
8. protikorózne prísady,
9. protihrdzové prísady,
10. prísady proti peneniu.

Pri formulácií automobilových olejov využívajú výrobcovia tzv. synergický efekt použitých prísad a ich vzájomných kombinácii, aby sa zvýšila ich účinnosť a znížilo sa množstvo použitých prísad na dosiahnutie najvyššej kvality finálnych olejov. Tento postup má pre výrobcov mazív značný ekonomický prínos.
Finálne motorové oleje sú po stránke obsahu a typu prísad vyvážené a nie je treba vylepšovať tieto oleje prídavkom ďalších tzv. vylepšovateľov niektorých vlastnosti olejov, ktoré by narušili túto rovnováhu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu niektorých pohyblivých častí alebo aj celého motora.
Náklady na jeho opravu by niekoľkonásobne prevýšili „prínosy týchto prídavkových látok“. Toto by si mali uvedomiť motoristi, ktorým takéto látky ponúkajú díleri na každom kroku, veľtrhoch, servisoch apod.
Zavedenie každého vysokokvalitného automobilového oleja do výroby a prevádzkovej praxe si vyžaduje dlhú dobu a technológie najvyššej stupňa kvality.

VÝMENNÉ INTERVALY
Pre súčasné motorové oleje sa odporúčajú veľmi dlhé výmenné intervaly. Uvádzajú sa intervaly až 50 000 km a viac, bežné sú dnes výmenné intervaly 15 000 až 30 000 km. Všetko závisí od podmienok prevádzky automobilu.
Najekonomickejšia prevádzka automobilov sa dosahuje pri jazdách na diaľnici a na dlhých úsekoch pri stabilných podmienkach (teplota, rovinatý kraj...).
Najnepriaznivejšia prevádzka automobilov je v meste a pri tzv. jazde „stop and go“, pri rannom rozvoze tovaru do obchodov... V takýchto prípadoch sa odporúča skrátiť výmenné intervaly až o 25 až 50 percent, v závislosti od prevádzkových podmienok.

obr3

DRUHY AUTOMOBILOVÝCH OLEJOV
V súčasnosti najväčší podiel automobilových olejov tvoria oleje celoročné, tzv. oleje multigrade, ktoré netreba meniť podľa ročných období. Motorové oleje monograde sú v súčasnosti na ústupe a všeobecne sa prechádza na multigrade oleje.

KLASIFIKÁCIA AUTOMOBILOVÝCH OLEJOV
Výroba automobilových olejov patrí k najzložitejším technologickým postupom v oblasti výroby mazacích olejov vôbec. Úlohou oboch typov je znižovať trenie a opotrebovanie trúcich sa častí, zabezpečovanie odvodu tepla, zbavovanie trecej plochy nečistôt, ochrana trecích plôch proti korózii, tlmenie dynamických rázoch v mechanizmoch, tesnenie atď.

Rozdielne požiadavky sa kladú na automobilové oleje, ak sú určené pre dvojtaktné, štvortaktné motory, ak je motor chladený vzduchom, alebo chladiacou kvapalinou, benzínový či naftový motor, preplňovaný alebo nepreplňovaný, s manuálnou, alebo automatickou prevodovkou atď.
Pre posúdenie kvality motorových a prevodových olejov boli zavedené rôzne špecifikácie a normy, ktorými sa riadia nielen samotní výrobcovia olejov, ale aj ich koncoví užívatelia – motoristi.
Medzi dva základné a hlavné parametre, ktorými sa klasifikujú automobilové oleje je viskozita a výkonnostná úroveň.

PRÍNOSY MULTIGRADE OLEJOV
Prínosy súčasných moderných multigrade motorových olejov:
- dobré štartovacie vlastnosti motorov pri extrémnych mínusových teplotách,
- dlhá životnosť - predĺžené výmenné intervaly,
- univerzálne použitie v benzínových a naftových motoroch, s preplňovanými motormi s turbo dúchadlami, alebo bez nich,
- znížená spotreba oleja, nízke odparovanie a znížená produkcia emisií,
- vysoko odolný mazací film s vynikajúcimi vysokotlakovými vlastnosťami,
- motorové oleje vyhovujúce aj zmiešanému vozovému parku - benzínové, naftové motory, osobné, nákladné a úžitkové automobily,
- motorové oleje s vysokovýkonnými prísadami bez zinku a s nízkym obsahom síry, tzv. oleje SAPS,
- motorové oleje s nízkym obsahom popola tvorivých látok, spĺňajúce kvalitu olejov pre EURO IV a V a vyššie.

obr4a

KLASIFIKÁCIA AUTOMOBILOVÝCH PREVODOVÝCH OLEJOV
V súčasnosti sa vyrábajú a aplikujú v automobiloch prevodové oleje viskozitných tried SAE, normy J 306 A:
zimná trieda SAE 75W,SAE 80W,SAE 85W-90
letná trieda SAE 90,SAE 140 a SAE 250.
Výkonnostné špecifikácie API
Automobilové prevodové oleje sa triedia podľa API do šiestich tried a označujú sa veľkými písmenami GL (Gear Lubricant) a číslovkou od 1 do 6.
Oleje GL 1 a GL 2 sa používajú v priemyselných nízko zaťažovaných prevodovkách.
Prevodové oleje:
GL 3 – nízko aditivované oleje sa aplikujú v ručne radených, stredne zaťažovaných prevodovkách s kužeľovými ozubenými kolesami (staršie autá a veterány)
GL 4 - vysoko aditivované ručne radené a vysoko zaťažované prevodovky a nápravy s hypoídnymi prevodmi s malým presadením os v osobných a úžitkových vozidlách
GL 5 - vysoko aditivované oleje pre hypoídne prevodovky, pracujúce v najťažších prevádzkových podmienkach, vystavené premenlivému nárazovému zaťaženiu. Zodpovedá tiež vojenskej špecifikácii MIL-L-2105 D.
GL 6 - oleje pre prevodovky s veľmi vysokým namáhaním. Ich aplikácia v praxi je zriedkavá.
Aplikácia multigrade prevodových olejov zabezpečuje vysokú účinnosť prevodoviek v moderných automobiloch vďaka nízkej viskozite pri extrémnych podmienkach a obsahu vysoko kvalitných EP prísad. Moderné prevodové oleje na báze syntetických olejov znižujú spotrebu palív, ochraňujú prevodové systémy pred opotrebovaním, koróziou ložísk a súčastí z farebných kovov (Cu a jej zliatin).
Kvalitatívne parametre v súčasnosti vyrábaných prevodových olejov zabezpečujú ich aplikáciu v prevodovkách ako životnostná náplň.

PRÍNOSY PREVODOVÝCH OLEJOV
V súčasnosti sa vyrábajú prevodové oleje viskozitných tried SAE 75W-80,SAE 75W-85,SAE 75W-90,SAE 80W 140.

Používanie multigrade prevodových olejov prináša tieto prínosy:
- zaistenie dobrej účinnosti prevodoviek vďaka nízkej viskozite a EP prísadám,
- pozitívny vplyv na zníženie spotreby paliva,
- celo životnostná náplň prevodového oleja v prevodovke a v prevodovom systéme,
- prevodové oleje, ktoré spĺňajú požiadavky hypoídnych prevodov,
- vynikajúca protikorózna ochrana súčastí z farebných kovov, najmä zliatin medi.

KRITÉRIA PRE HODNOTENIE MOTOROVÝCH A PREVODOVÝCH OLEJOV
K najsledovanejším kritériám pri hodnotení kvality moderných automobilových olejov patria tieto:
- ochrana životného prostredia,
- nízke emisie skleníkových a iných plynov,
- motorové oleje musia vyhovovať novým druhom palív, ako sú alternatívne palivá – alkoholy (bioetanol), estery repkového oleja (dieselové palivo),stlačený zemný plyn atď.

Pre hodnotenie kvality prevodových olejov sú hlavnými kritériami tieto:
- základové oleje musia mať vysoký viskozitný index,
- vysoké termicko-oxidačné vlastnosti,
- vysoké strihové vlastnosti,
- vyhovujúce nízkoteplotné vlastnosti,
- odolnosť olejov proti vysokým tlakom,
- ochrana súčastí a povrchov súčastí proti korózie a hrdzaveniu,
- odolnosť olejov proti peneniu,
- dobré pasivujúce vlastnosti na farebné kovy.

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava