obriluBěžná praxe předepisuje při problémech strojních technologií výměnu olejové náplně bez zjišťování příčin problémů. Přirovnáním ke zdravotním problémům lidí by řešením všech nemocí byla výměna krve. To je nereálné a nelogické. Ale u problémů strojů je to standardní postup. Víme, že za až 85 % poruch může kontaminace oleje, sledujme kondici oleje on-line, předcházejme poruchám.

Běžná praxe
Běžná praxe předepisuje při problémech strojních technologií výměnu olejové náplně bez zjišťování příčin problémů. Přirovnáním ke zdravotním problémům lidí by řešením všech nemocí byla výměna krve. To považujeme za nereálné, nelogické až bláznivé. Ale u problémů strojů je to standardní postup.
Pronikne-li voda do oleje ve stroji, stroj neudrží nastavené parametry, dochází k zasekávání hydraulických prvků, vzrůstá provozní teplota, dochází ke zpomalování cyklování a mnoha dalším negativním projevům. Aby se problémy vyřešily, pracovníci údržby provedou výměnu olejové náplně. Na omezený čas v řádu týdnů či několika málo měsíců se skutečně problémy zdánlivě vyřeší, pomalu se však začínají opět projevovat. Interní i externí servis to považuje za normální.
Vzniklé náklady spojené s výměnou oleje jsou také považovány za standardní. A logicky nevýrobní čas se musí následně dohonit na dalších směnách a dohnat tak propady výroby.
Od 60. let minulého století je známé, že za 70 – 85 % všech negativních projevů a problémů je odpovědná kontaminace oleje. Platí zřejmá souvislost, kritický stav oleje = kritický stav výroby. Naopak perfektní kondice oleje = perfektní výroba. Jakýkoli stroj, který se podílí na výrobě a tím na tvorbě zisku musí mít k dispozici olej, který je schopný plnit beze zbytku všechny výkonové parametry. Musí pracovat desítky tisíc provozních hodin a po celou dobu životnosti by neměl měnit svoje vlastnosti.

Řešení
V současné době jsou doživotní náplně realitou. Lze on-line sledovat parametry olejových náplní ve strojních technologiích a na případné odchylky okamžitě reagovat. Tímto způsobem můžeme čistotu a kondici oleje neustále udržovat v takových mezích, které jsou vyhovující jak pro vlastní životnost oleje, tak i pro kvalitní výrobu.

Obr 1 Centralizace uložených dat
Obr. 1: Centralizace uložených dat

Z přiloženého obrázku č. 1 vyplývá, že je vhodné veškerá získaná data shromažďovat do jednoho místa. Informace z osazených senzorů a dalších doplňkových analýz po shromáždění dávají jasný a přehledný obraz o stavu olejů a tím i stavu strojů. Můžeme sledovat opotřebení, úbytek aditiv, průnik cizorodé látky, stav kontaminace a další. Tím můžeme jasně definovat příčiny budoucích problémů a okamžitě zavést účinná opatření.

Obr 2 Prostoje u sledovaného stroje po zavedení péče o olej
Obr. 2: Prostoje u sledovaného stroje po zavedení péče o olej

Výsledky výše uvedených činností jsou patrné z obrázku č. 2. Zavedení špičkové péče o oleje spojené s diagnostikou přinesly snížení měsíčních prostojů ze stovek až tisíců minut měsíčně na dlouhá období, kdy měsíční prostoje byly a jsou nulové. To přináší maximální zisk při velmi snížených nákladech. Po celou dobu sledovaného období nebyla olejová náplň měněna (2004 – 2020), stroj pracuje přes 8 000 motohodin v roce.

Závěr
Návratnost této investice byla hluboko pod 12 měsíců…

text/foto Vladislav Chvalina, KLEENTEK