obrNejvyšší kvalita a kvantita výroby, vysoká efektivita, maximální produktivita. Hesla, která nás doprovázejí v denním pracovním životě. Ve spojitosti s používáním průmyslových olejů ve strojních technologiích musíme vycházet z faktu, že až 98 procent jejich poruch způsobuje špatná kondice olejů, resp. znečištění.
Tento fakt je potvrzený výsledky mnohaletého podrobného sledování a analyzování celé škály strojních technologií. Tedy pouhá dvě procenta poruch zbývají na ostatní příčiny, jako jsou pneumatika, elektronika, únava materiálů apod.
Zmíněným heslům vychází zcela vstříc technologie elektrostatického čištění olejů (ELC). ELC pracuje v nepřetržitém provozu, vyznačují se vysokou provozní spolehlivostí. Využívaná jsou v mnoha hospodářských odvětvích, například v automobilovém a leteckém průmyslu, při výrobě plastů, v cementárnách a elektrárnách, v dolech. Všude tam, kde není možné výrobu přerušit, kde je případný výpadek výroby těžkou ekonomickou ztrátou. ELC je oceňována pro široké spektrum pozitivních vlivů na stroje a zařízení (S a Z). Jako nejčastější můžeme uvést radikální snížení zmetkovitost, snížení počtu a času odstávek, snížení spotřeby elektrické energie a snížení provozní teploty olejů, snížení spotřeby ND a dalších nákladů vynakládaných v souvislosti s opravami. ELC pozitivně ovlivňuje kondici S a Z tak, že často dochází ke zrychlování výrobních cyklů. Výrobky jsou schopny vyhovět co nejpřísnějším nárokům na výrobní tolerance a počet neshodných výrobků razantně klesá. Z hlediska provozovatele je také důležitý fakt, že aplikací technologie ELC je zpravidla anulována nutnost pravidelných výměn olejů. Olej se tak stává trvalou náplní, přičemž jsou pouze doplňovány běžné úniky. Tato skutečnost má velký vliv na minimalizaci skladových zásob a sníženou manipulaci s oleji ve výrobních prostorech.
STRATEGIE NULOVÝCH PORUCH
Moderní stroje vyžadují oleje, které jsou schopné stoprocentně zabezpečit požadované funkce. Je tedy vysoce ekonomické zabývat se kondicí, resp. znečištěním olejů a snížit tak celé spektrum vyvolaných nákladů spojených s 98 procenty poruch. To je prostor, který perfektně ovládá ELC. Hlavní důvody rozšíření technologie ELC jsou v zásadě následující – zabezpečení bezporuchového provozu S a Z a zabezpečení maximální kvality finálního produktu. Kondice oleje je kontinuálně udržována na nejvyšší možné úrovni, znečištění je kontinuálně minimalizováno. Čím je znečištění nižší, tím je olej ve vyšší (lepší) kondici a stroj na tento stav citlivě reaguje. Snižuje se jak četnost, tak i délka prostojů. Tuto provozní charakteristiku dokáže ELC udržovat neustále, po dlouhé roky. To je opodstatnění a hlavní důvod jeho aplikace.

graf1
Legenda:
č. 1: membránový ultrafiltr porózity 0,45 μm, celkové nečistoty gravimetricky 185 mg/kg
č. 2: membránový ultrafiltr porózity 0,45 μm, celkové nečistoty gravimetricky 98 mg/kg
č. 3: membránový ultrafiltr porózity 0,45 μm, celkové nečistoty gravimetricky 32 mg/kg
č. 4: membránový ultrafiltr porózity 0,45 μm, celkové nečistoty gravimetricky 17 mg/kg


Ekonomické výhody aplikace technologií ELC jsou nesporné. Nabízí je výpočet, ze kterého vyplývají konkrétní finanční úspory v konkrétních nákladových položkách. Zároveň tento výpočet slouží i jako okno, kterým hledí provozovatel S a Z z jiného pohledu na strukturu a výši vlastních nákladů. Výpočet mu sděluje, kolik procent z nich může ušetřit. Pak je už snadné provádět průběžnou kontrolu jednotlivých položek, výše úspor. Běžné měsíční úspory použitím ELC se pohybují nejčastěji v řádu od stovek tisíců korun výše. Na grafu č. 1 je vyjádřena souvislost mezi kondicí, znečištěním oleje na jedné straně a výší měsíčních prostojů na straně druhé.

ZÁVĚR
• ELC je schopen kontinuálně zabezpečit kvalitní výrobu s minimalizací nákladů.
• ELC má jasnou, konkrétní návratnost.
• ELC odbourá až 98,5 procent poruch.
• ELC generuje zisk.

TEXT/FOTO VLADISLAV CHVALINA