ecofil1V Európskej únii fungoval v rokoch 2014 až 2020 Siedmy akčný program na ochranu životného prostredia. Načrtnuté boli tieto ciele programu: ochrana a zveľaďovanie prírodného kapitálu Únie, vytváranie hospodárstva šetriaceho prírodné zdroje a nízkouhlíkového hospodárstva, zavedenie environmentálnych cieľov do všetkých typov spoločenskej politiky, šírenie informácií o environmentálnych problémoch a ich riešenie. Hlavnými myšlienkami zostávajú udržateľný rozvoj, nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana biodiverzity.


V tejto koncepcii boli predložené odvážne návrhy aj o úlohách „zelenej politiky“ do roku 2030 a dokonca aj do roku 2050. Medzi ne patrí aj 70 % zníženie spotreby energie v priemysle.

* * * * *
Predĺženie životného cyklu priemyselných olejov je súčasťou novej metódy na znižovanie environmentálnej záťaže a zvyšovanie účinnosti technologickej ochrany výrobného podniku vo všetkých odvetviach svetovej ekonomiky.
* * * * *

Technologická ochrana prostredia ako nová veda
Na celom svete je riešenie problémov životného prostredia spojené s prevenciou environmentálnych katastrof. Prírodné katastrofy spôsobujú škody, takže nečinnosť v tejto oblasti stojí svetovú pokladnicu približne 12 miliárd eur ročne.
Existuje názor, že tvrdšie opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov povedú k zhoršeniu rôznych sociálnych a hospodárskych interakcií v rámci EÚ vrátane jej spolupráce s mimoeurópskymi partnermi, napríklad s Ruskom.
Základom úloh zaistenia bezpečnosti technickej sféry je aplikácia inovácií šetrných voči životnému prostrediu do hospodárstva štátu. Inovácie zároveň plnia funkciu odstraňovania a znižovania škôd spôsobených priemyselnými podnikmi.
Akademik N. N. Moiseev vo svojich prácach o ekológii definuje koncept rozvoja technologickej ochrany životného prostredia ako novej vedy v modernom svete: „Človek bude nevyhnutne pokračovať v zmene charakteristík životného prostredia. A potom – hľadajte spôsoby, ako sa im prispôsobiť.“ [1]
Mechanizmy na zahrnutie ekologického zníženia využitého priemyselného odpadu sú: zníženie úrovne nebezpečenstva, zníženie objemu tvorby odpadu a možnosť ich opätovného použitia.
Podľa výskumu popredných vedeckých odborníkov z oblasti ekológie je viac ako 40 % vodnej plochy na Zemi pokrytej olejovým filmom z použitých priemyselných a motorových olejov.
Výrobcovia zariadení na filtráciu oleja a jeho regeneráciu umiestňujú svoje zariadenia na modernizované a časom preverené zariadenia. Nesmieme zabúdať na súčasný rozvoj priemyselných služieb, ktoré vyžadujú zlepšenie vo všetkých aspektoch priemyselnej výroby. Pomerne často zariadenie nezodpovedá realite súčasnosti a najmä požiadavkám na spoľahlivosť a spracovanie.

ecofil2

Katastrofy s nenapraviteľnými následkami
Ako je uvedené v klimatickej doktríne, všetky možné riziká schopnosti antropogénneho faktora môžu ovplyvniť klimatický systém, čo môže viesť k nebezpečným a nenapraviteľným následkom na ľudstvo a životné prostredie.
Uvádzame dva príklady ekologických havárií. Dňa 29. mája 2020 v meste Noriľsk, ktoré sa nachádza na severe ruského regiónu Krasnojarsk, došlo ku ekologickej katastrofe, ktorá sa rozsahom spôsobených škôd nedá s ničím porovnať. Spôsobil ju zanedbaný stav technického vybavenia a nezodpovednosť majiteľov pri údržbe a plánovaných povinných opravách nádrží na skladovanie palív a mazív. Do potoka Bezymyanny a do riek Daldykan a Ambarnaya uniklo 21 163 ton ropných produktov. V dôsledku toho bolo prijaté rozhodnutie o vyhlásení federálnej núdzovej situácie.
Škody spôsobené únikom motorovej nafty presiahli viac ako 100 miliárd rubľov (1,25 miliardy eur) a úsilie o obnovu pôvodnej prírody môže trvať desaťročia. Program technickej ochrany, výstavby a opráv spoločnosti Norilsk Nickel za posledných 10 rokov nebol podľa existujúcich údajov splnený, pričom 75 % zariadení na výrobu elektrickej energie má nadlimitné opotrebovanie.
Najčastejšie diskutované spory v Európe vznikajú znečistením morí v dôsledku nehôd na ropných poliach a v lodnej doprave. Najväčšia nehoda z hľadiska rozsahu sa vyskytla v apríli 1977 v Severnom mori. Ropa prerazila hladinu mora na americkej platforme Bravo nachádzajúcej sa v nórskom ropnom a plynovom poli EkoFisk. Hustá hnedá ropná škvrna sa rozliala na plochu približne 700 km2. Zároveň bola škvrna obklopená tenkou vrstvou olejových suspenzií. Miesta znečistenia migrovali, hrozilo znečistenie pobrežnej zóny troch krajín – Dánska, Nórska a Švédska.

ecofil3

Mazivá sú pre techniku nevyhnutné
Priemyselné podniky nie sú schopné predvídať vznik technogénnej katastrofy spôsobenej človekom, ktorá má za následok poškodenie životného prostredia. Núka sa však možnosť predchádzania alebo znižovania rizík ich pôvodu. Jednou z nich je racionálne a lepšie využívanie prírodných zdrojov krajiny.
V súčasnosti je rozsah využitia priemyselných olejov oveľa širší ako sa na prvý pohľad zdá. Oleje sa používajú takmer v každom výrobnom reťazci, vo veľkých mechanizmoch a v strojových zariadeniach. Sú určené mikro a makro úrovňou od malých mechanizmov po veľké tribotechnické mechanizmy veľkosti päťpodlažnej budovy. Počas prepravy, skladovania a výroby sa môžu v olejoch vytvárať častice kontaminácie, tvrdé a mäkké kaly, ktoré majú negatívny vplyv na technologické a mazacie vlastnosti pôvodného oleja.
Najbežnejšími druhmi kontaminácie sú mechanické nečistoty pozostávajúce z abrazívnych častíc, kovových častíc, gumových komponentov z tesnení a gufer, plastových, syntetických a iných vlákien vytvorených v dôsledku trenia mazaných povrchov tribotechnického páru. Navyše, v priebehu času sa tvoria a akumulujú oxidačné zložky v olejoch, ktoré sú prítomné v olejovom základe ropného produktu v rozpustenom a aj v rozptýlenom stave.
Tvorba nových zložiek oleja mení jeho fyzikálno-chemické vlastnosti, čo narúša technologické a mazacie vlastnosti. Zvyšujú sa riziká poškodenia strojného zariadenia a zastavenia technologického procesu pre neplánované opravy. To má negatívny vplyv na výrobné a prevádzkové náklady, na vyrobené výrobky a výrazne zvyšuje náklady na výrobu konečného výrobku. Proces kontinuálneho čistenia olejov zaručuje zachovanie jeho prevádzkových a mazacích vlastností na dlhší čas a prináša ďalšie finančné výhody.
Filtrácia je proces oddeľovania častíc z oleja, odplyňovania a odstraňovania voľnej a viazanej vody z priemyselných olejov. Často je primárnou zložkou regeneračného procesu. Na úplné obnovenie prevádzkových charakteristík oleja odstránením ketónov, aldehydov, plynov a rozpustených kyselín a aj ďalších škodlivých látok, potrebujeme určitý časový cyklus, pokiaľ sa olejový základ vyčistí. Pridaním aditív môžeme dosiahnuť požadované technologické a fyzikálno-chemické vlastnosti rafinovaných olejov.
Netreba zabúdať na problémy s meraním obsahu viazanej vody v oleji, ktorá sa viaže s olejom na intermolekulárnej úrovni.
Priemyselní spotrebitelia, ktorí používajú inovatívne zariadenia na čistenie a regeneráciu priemyselných olejov, môžu:
- ušetriť finančné prostriedky za nákup nového oleja predĺžením životnosti dva až trikrát;
- znížiť náklady na likvidáciu použitých olejov;
- znížiť negatívny vplyv na životné prostredie vytvorením moderných výrobných postupov s využitím najnovšieho vývoja v oblasti technologickej bezpečnosti a technickej ochrany priemyselných podnikov.
Treba zvážiť použitie hĺbkovej mikrofiltrácie pri spracovaní používaných olejov, aby sa získal univerzálny olejový základ na jeho opätovné použitie v rôznych priemyselných oblastiach.
Vzhľadom na nedostatok medzinárodnej spolupráce je však nemožné prejsť na novú úroveň interakcie medzi vedeckým potenciálom špecialistov z rôznych kontinentov, aby sa dosiahol synergický efekt podpory inovácií.
Na základe analýzy výhod a nevýhod popredných výrobcov filtračných zariadení môžeme vyvodiť tento záver: nie všetky spoločnosti sa zaoberajú výrobou moderných technológií na čistenie všetkých typov olejov.

* * * * *
Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť ECOFIL ponúka širokú škálu služieb na čistenie a regeneráciu všetkých typov olejov so schopnosťou napojiť sa na akýkoľvek procesný reťazec s minimálnymi nákladmi a vysokou účinnosťou.
* * * * *

Slovo na záver
V závere by sme chceli venovať pozornosť svetovému priemyslu ako dominantnému odvetviu globálnej ekonomiky. Každá krajina s rozvinutým priemyslom každoročne nahromadí obrovské množstvo odpadového oleja. Hlavným problémom je obsah toxických prvkov a prítomnosť látok s nízkou úrovňou degradácie. Preto je čistenie, filtrácia a likvidácia minerálnych a syntetických olejov pre životné prostredie také dôležite.
Moderné technológie umožňujú výrazne zlepšiť regeneračné procesy, čo umožňuje nielen získať rôzne druhy recyklovateľných materiálov, ale aj zvýšiť úroveň ochrany prírody.
Je preto nevyhnutné skombinovať technologické možnosti popredných svetových strojárskych spoločností, aby bol dosiahnutý multiplikačný efekt pri znižovaní celosvetových únikov a likvidácii ropy a aj pri zvyšovaní úrovne kvality regenerácie s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie.

text/foto Zatvarnický Andrej, Rjabikov Kirill Jevgenovič, Rjabikova Arina Kirillovna