Stroje a Technológie

titulnaV súčasnosti musí byť každý priemyselný výrobok a súčiastka označená popisom. Často to nie sú len jednoduché písmená, ale aj zložité kódove značky, logá a podobne. Značenie musí byť dostatočne malé a zároveň dobre čitateľné a navyše odolné voči oteru, prípadne voči pôsobeniu rôznych chemických látok.

titSchopnosť výrobných podnikov byť úspešné a konkurencieschopné si v dnešných podmienkach vyžaduje súčasné zlepšovanie troch základných faktorov: rast pružnosti, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Tie procesy a činnosti v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné dôkladne analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný spôsob či metódu optimalizácie.

 

hreha-titSúčasný trh kladie na technológov vysoké nároky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály si vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ) je jedným z mála nekonvenčných technológii, ktorá je schopná deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológie je predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.

 

titulnaExperimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.

titulka

Systémy kontrolujúce prístup k zabezpečeným miestam, počítačovým sieťam alebo finančným transakciám, ktoré sú určené len oprávneným osobám väčšinou pre svoju ochranu uznávajú osobné identifikačné čísla (PIN) alebo heslá. Nedostatkom týchto systémov je, že tieto čísla a heslá môžu neoprávnené osoby ľahko získať a zneužiť, bez ich následného odhalenia.

Biometrické identifikačné systé­my na kontrolu totožnosti oso­by využívajú osobné rysy (fyzi­kálne vlastnosti) užívateľa, aby bola zaistená oveľa väčšia bezpečnosť ako ponúkajú heslá. Cieľom tohto príspevku je popísať a porovnať vybrané metódy op­tickej identifikácie a ich základný princíp fungovania.

 

havrilaVysokorýchlostné obrábanie (High Speed Cutting – HSC) je obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach. Vysokorýchlostné obrábanie má špecifické využitie vo výrobnom procese, kde splňuje požiadavky na kvalitu obrobenia a vysokú produktivitu.