Stroje a Technológie

titPolymérne konštrukčné materiály v súčasnosti zaznamenávajú obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. S ohľadom na ich cenu, vlastnosti, technológie výroby a spracovania stále viac nahrádzajú klasické materiály.

titModulárne (stavebnicové) konštrukcie výrobných strojov sa vzhľadom na požiadavky trhu v súčasnej dobe javia ako žiadaný kompromis medzi univerzálnymi a jednoúčelovými konštrukciami. Pri porovnávaní vlastností modulárnych a konvenčných systémov vystupujú pri výrobných strojoch do popredia dynamické charakteristiky mechanickej časti stroja.

titNákup predstavuje činnosť, ktorá je spojená so zabezpečením vstupov pre efektívnu realizáciu ďalších procesov. Ide o proces prebiehajúci prevažne na začiatku logistického reťazca a keďže v konečnom dôsledku kvalitu výsledných produktov určuje vo veľkej miere kvalita vstupov, je možné konštatovať, že nákup predstavuje rozhodujúci článok podnikateľských činností.

titPríspevok sa zaoberá homogenizáciou zložiek polyvinylbutyralu (PVB) a textílií z opotrebovaných pneumatík. Tvoria základ vzniku kompozitného materiálu na báze textílií z opotrebovaných pneumatík. Polyvinylbutyralova fólia (PVB) sa používa na výrobu laminovaných bezpečnostných skiel. Textílie sú jednou zo zložiek, ktorá vznikne po recyklácií pneumatík, ktoré už prestali plniť svoju funkciu. Homogenizácia prebiehala na hnetiacom stroji za predpísaných podmienok v laboratórnych priestoroch. Výsledkom je zmes, ktorá je východiskovým materiálom na lisovanie hotových výrobkov.

tit-malyMáme-li posuzovat zabezpečování kvality strojírenského výrobního procesu, nevyhneme se metrologii, zejména kalibraci měřidel a měřicích prostředků. Některé náročné měřicí systémy, např. souřadnicové měřicí stroje, se obvykle kalibrují prostřednictvím specializovaných metrologických laboratoří formou outsourcingu, péče o dílenská délková měřidla však zůstává převážně na metrologickém středisku podniku.

titulnaV oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.