Stroje a Technológie

obrmAkustická kamera je zariadenie na priestorovú lokalizáciu a identifikáciu hlukových emisií s ich kvantitatívnym vyhodnotením a frekvenčnou analýzou v dynamickom režime. Množstvo získaných a analyzovateľných informácií je neporovnateľné so všetkými doteraz používanými metódami, ktoré spočívali v meraní emisií hluku v jednotlivých imisných bodoch. Akustická kamera ponúka možnosť dokonalej frekvenčnej analýzy zdrojov hluku na vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov.

obr1mNovou aktivitou firmy Anton Paar jsou uživatelsky uzpůsobená řešení automatizace a robotizace analytických procesů a analýzy chemických a fyzikálních vlastností kapalin, pastovitých materiálů a tavenin.

Z hľadiska využívania moderných technológií vo výrobných procesoch sa v súčasnosti čoraz viac presadzujú 3D skenovacie technológie. Tieto technológie sa prevažne využívajú pri kontrole produktov, reverznom výrobnom procese, kontrole kvality, meraniach opotrebenia a podobne.

Súčasný rozvoj priemyselných (strojárskych) výrob je ovplyvňovaný znakmi trendov strategického vývoja trhov (globalizácia, konkurencieschopnosť, vysoká produktivita, inovácie), svojou dimenziou a charakteristikou priamo vplýva na celý systémový reťazec realizujúci výrobu „výrobný proces – výrobný systém – výrobné prostriedky – pracovný (ľudský) faktor výrobného procesu“.

Analýza vedeckej literatúry z oblasti udržateľného rozvoja (Prof. Čiegis R., Prof. Juknys R., Prof. Rudzkienė V., Prof. Staniškis J. K., atď.) vedie k pozorovaniu, že v tejto oblasti sa urobilo mnoho podstatného avšak príliš málo je venované hodnoteniu udržateľnosti organizácie vo vedeckej literatúre. Výskumy v Litve nepreskúmali detailne tému udržateľnosti organizácie.

Technológiou vstrekovania sa v súčasnosti vyrába podstatná časť výliskov z plastov. Snaha o úspory plastu i práce viedla k metóde vstrekovania plastov bez vtokového zvyšku, teda realizáciou prostredníctvom vyhrievaných vtokových sústav. Ide o tzv. bezodpadové vstrekovanie.