Stroje a Technológie

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v snahe vytvoriť optimálne podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť podporuje rozvoj infraštruktúry výskumu a vývoja (laboratórne a prístrojové vybavenie), najmä so zameraním na mimorozpočtové zdroje. Táto infraštruktúra, spolu s kvalitnými výskumnými zamestnancami, tvorí základný predpoklad pre úspešné uchádzanie sa o projekty v rámci národných i nadnárodných grantových schém.

var1mZvýšenie efektívností konštruovania je jednou zo základných úloh strojárstva v súčasnosti, nakoľko 80 – 85 percent nákladov je ovplyvnených technickými riešeniami, ktoré vznikajú v procese konštruovania, ako aj vypracovania technológie výroby [1]. Konštruovanie nie je veda ani umenie, ale obsahuje prvky oboch, teda aj vedy a umenia. Úspech konštrukčnej práce závisí od ich správnej kombinácie.

pek1Základnou funkciou operatívneho nákupu je efektívne zabezpečiť výrobné a nevýrobné procesy realizované v podniku hmotnými a nehmotnými vstupmi v potrebnom množstve, sortimente, kvalite čase a mieste.

obr1mPri výrobe automobilov sa používajú polymérne kompozitné materiály pripravené z kontinuálnej polymérnej fázy a dispergovanej fázy, ktorá pozostáva z anorganických alebo organických mikročastíc sférického tvaru, nepravidelného sférického tvaru, doštičiek alebo bifilných častíc, resp. vlákien, tyčiniek a podobne.

obr1mTradičným Open hous-om sa v dňoch 28. 1. - 2. 2., v réžii nadnárodnej spoločnosti DMG / MORI SEIKI, rozbieha sezóna predstavovania toho najlepšieho, čo sektor výroby obrábacích strojov ponúka v globálnom obchode pre najbližšie obdobie.

obr1S tenkostennými súčiastkami sa čoraz častejšie stretávame v technickej praxi aj u nás na Slovensku. Článok sa zaoberá doposiaľ získanými poznatkami frézovania takýchto málo tuhých súčiastok. Tieto súčiastky sú rozšírené v leteckom, automobilovom a energetickom priemysle.