Stroje a Technológie

titulnaExperimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.

titulka

Systémy kontrolujúce prístup k zabezpečeným miestam, počítačovým sieťam alebo finančným transakciám, ktoré sú určené len oprávneným osobám väčšinou pre svoju ochranu uznávajú osobné identifikačné čísla (PIN) alebo heslá. Nedostatkom týchto systémov je, že tieto čísla a heslá môžu neoprávnené osoby ľahko získať a zneužiť, bez ich následného odhalenia.

Biometrické identifikačné systé­my na kontrolu totožnosti oso­by využívajú osobné rysy (fyzi­kálne vlastnosti) užívateľa, aby bola zaistená oveľa väčšia bezpečnosť ako ponúkajú heslá. Cieľom tohto príspevku je popísať a porovnať vybrané metódy op­tickej identifikácie a ich základný princíp fungovania.

 

havrilaVysokorýchlostné obrábanie (High Speed Cutting – HSC) je obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach. Vysokorýchlostné obrábanie má špecifické využitie vo výrobnom procese, kde splňuje požiadavky na kvalitu obrobenia a vysokú produktivitu.

 

kon-tit13. 9. 2011
Využívanie outsourcingu ako metódy alebo nástroja riadenia nie je žiadnou novinkou. V posledných rokoch je čoraz viac v centre pozorností podnikateľského prostredia aj v Českej republike a na Slovensku.

titobr1. 8. 2011
Kostná chirurgia vyžaduje precíznu techniku. Jednoduché klasické delenie konvenčnými nástrojmi, spôsobujúce nežiaduce silové účinky na kostné tkanivo, nevedie k uspokojivým výsledkom. Súčasné aplikované techniky osteotómie v chirurgickej ortopédii sa v posledných desaťročiach, napriek zvýšeným požiadavkám zmenili len minimálne. Zatiaľ čo v prvej polovici minulého storočia boli preferované dláta a ručné píly, dnes sa používa pneumaticky ovládaná píla so špeciálnymi indikáciami a vysokorýchlostná fréza.

 

inovacie

30. 6. 2011

Inovácie sa stali základom každej vyspelej ekonomiky. Investície do vedy a výskumu sú tak určujúcim kritériom pre ďalší rozvoj rozvinutých štátov. Medzi centrá oblasti vytvárajúcich tzv. pridanú hodnotu patrí aj Európska únia. Či vrátane Slovenska, je otázne…