Stroje a Technológie

MEWA 03Vo vlastnej domácnosti si to už nevieme predstaviť inak: sklo, papier ani plast už neputujú do odpadu, ale sa odovzdávajú na zberné miesta na recykláciu. Výhoda: úspora nákladov v rámci poplatkov za likvidáciu odpadu a dobrý pocit, že sme urobili niečo pre životné prostredie. To, čo platí doma, možno uplatniť aj v podniku. Ako to funguje, ukazuje spoločnosť MEWA, poskytovateľ textilných služieb, svojím premysleným systémom utierok na opakované použitie.

Picture2Potenciálny zákazník, človek z prevádzky: ,,Radi by sme našli ekonomickejšie a udržateľnejšie riešenie papierových utierok pre našich zamestnancov, zároveň však s vysokým hygienickým štandardom...“

Cropped applicaton imageTechnická podpora pri výbere produktov, overenie kvality kotvenia pomocou ťahovej skúšky, ale aj poradenstvo pri neriešiteľných problémoch - spolupráca s nami sa vyplatí.

obr1Počas roku 2021 vznikla na pôde spoločnosti Centrum výskumu a vývoja, s. r. o., populárno-náučná publikácia VODÍK. Vznikla na základe podnetu spoločnosti ENVIRAL, a. s., s cieľom identifikovať príležitosti na rozvoj využívania vodíka v podmienkach Slovenskej republiky v synergii s podnikateľskými cieľmi spoločnosti.

vodik2Vodíkový průmysl je jedním z hlavních nástrojů, aby Česká republika dosáhla cílů Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) poprvé zasedala Národní rada pro vodík, poradní orgán ministra, vytvořený v kontextu s Vodíkovou strategií ČR. Rada bude zasedat pravidelně, sejde se opět v létě.

SK Digital banner 1100Divízia Manufacturing Intelligence spoločnosti Hexagon, popredný svetový výrobca a dodávateľ 3D meracích technológií, vás pozýva na návštevu stánku počas MSV Nitra 2022 v dňoch 24. - 27. mája 2022.