obr1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

 

 

Základom pre efektívnu prácu systé­mu človek – stroj – prostredie je rešpektovanie antropocentrické­ho princípu pri jeho projektovaní. Treba teda vychádzať z poznania, že človek je v tomto systéme najzraniteľnejším článkom a preto sa musia všetky ostatné zložky pri­spôsobiť jeho možnostiam a schopnostiam.

 

Experimentálne overovanie ergonomických kritérií v praxi

V rámci dlhodobého riešenia výskumných úloh z oblasti inovatívneho plánovania a projektovania výroby, zvyšovania produk­tivity hybridnej montáže, systémového prí­stupu k racionalizácii pracovných procesov, ako aj z oblasti, bol uskutočnený celý rad vý­skumov, súčasťou ktorých bola i problemati­ka vyžitia ergonomických poznatkov pri op­timalizácii pracoviska a pracovnej činnosti.

Nutnosť využívania ergonomických zá­sad a kritérií pri riešení pracovísk manuálnej montáže ako súčasti montážneho systému bola overovaná vo firmách, ktoré sa zaobe­rajú montážou automobilových komponen­tov aj montážnymi a demontážnymi proces­mi pri iných ako výrobných činnostiach.

Návrhy opatrení vyplynuli z podrobnej ana­lýzy pracovnej činnosti a pracovného miesta, pričom boli použité vybrané metódy skúma­nia pracovných činností. Pri hľadaní optimál­neho riešenia pracoviska ručnej montáže boli využité mikropohybové štúdie, najmä metó­da vopred určených časových normatívov pohybov – MTM, ktorá rozkladá manuálny montážny proces na základné pohyby a kaž­dému pohybu priraďuje časovú normu, ur­čenú charakterom pohybu a podmienkami, za akých sa vykonáva. Ďalšími aplikovanými metódami sú i metódy, pri ktorých sa pozo­ruje, zaznamenáva a hodnotí spotreba času na jednotlivé pracovné operácie alebo úko­ny. Úlohou týchto metód je odstrániť z pra­covnej činnosti neefektívne pracovné pohyby a časy, a tým skrátiť celkový čas montážnych operácií. Dôležitú úlohu pri analýze podmie­nok manuálnej montáže majú aj štúdie fyzic­kej a psychickej záťaže pri práci, a aj štúdie pracovného prostredia, teda vplyvu faktorov pracovného prostredia na pracovníka.

 

Zhrnutie výsledkov experimentálneho overovania

Úlohy, ktoré boli riešené v praxi, boli zame­rané na ergonomickú optimalizáciu pracov­ného postupu, pracovného miesta a praco­viska manuálnej montáže. Keďže pracovisko manuálnej montáže väčšinou predstavuje montážna linka alebo individuálna pracov­ná stanica, pri ktorej človek pracuje pose­diačky a vykonáva pracovné úkony pomo­cou rúk, usporiadanie a priestorové riešenie pracovnej plochy, ako aj organizácia pracov­ných pohybov a pracovná záťaž, sú z hľadis­ka pracovnej pohody a podávania optimál­neho pracovného výkonu veľmi významné.

Napriek tomu, že návrhy, ktoré boli na pra­coviskách aplikované, sú jednoduché, ich prínos nie je zanedbateľný z hľadiska úspo­ry času montáže ani z hľadiska uľahčenia práce pracovníkov. V tab. 1 sú stručne zhr­nuté ciele, návrhy a prínosy, vyplývajúce z experimentálneho overovania významu er­gonomických kritérií pri optimalizácii praco­vísk manuálnej montáže.

tab1m

Výsledkom realizácie návrhov v praxi je op­timálne usporiadanie pracovného miesta, zjednodušenie pracovnej činnosti, ktoré sa dosiahne odstránením neefektívnych časov a pohybov, ako aj zvýšenie produktivity prá­ce. Cieľom ergonomického riešenia je zvýšiť produktivitu práce systému pri nezmenenej fyzickej a psychickej záťaži pracovníka, resp. znížiť nepriaznivé fyzické a psychické zaťa­ženie pri zachovaní existujúcej produktivi­ty práce. Takéto riešenie sa uplatňuje v sys­témoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri práci a zdravie pracovníkov.

Faktory, ovplyvňujúce produktivitu práce pri manuálnej montáži z hľadiska vhodného pracovného prostredia a pracovných pod­mienok sú:

usporiadanie pracoviska,

rozmerové riešenie pracovného miesta,

pracovná záťaž,

pracovné prostredie (fyzikálne faktory).

 

Výsledný efekt z realizácie opatrení, uvede­ných v tab. 1 môže byť znásobený využitím návrhov pri podobných montážnych čin­nostiach, resp. pri všetkých činnostiach sle­dovaných montážnych operácií aj pri využití návrhov na viacerých podobne fungujúcich montážnych systémoch.

 

Záver

Ťažiskovú úlohu pri riešení pracovísk ma­nuálnej montáže má človek, ktorému tre­ba prispôsobiť technickú stránku pra­covného systému. Pri navrhovaní alebo optimalizácii pracovísk manuálnej montá­že sa musí zohľadniť individuálny charakter pracoviska, teda možnosť jeho prispôsobe­nia individuálnym požiadavkám. Optimálne pracovné miesto pre manuálnu montáž ovplyvňuje pracovný výkon, zvýšenie pra­covného výkonu vplýva na zvýšenie produk­tivity práce.

Na základe uvedených experimentov a ich prínosov sa dá konštatovať, že zvýšenie pro­duktivity práce montážnych procesov je možné aj aplikáciou metód skúmania pra­covných činností, ktorými sa zistia možnosti úpravy týchto činností (a pracovných miest, na ktorých sú vykonávané) využitím ergono­mických zásad.

 

TEXT: Ing. Edita Szombathyová, PhD., SjF – KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie