obr1mV různých stadiích procesu výroby piva jsou relevantní rozdílné parametry. Pomocí modulárního systému lze kontrolovat měřené hodnoty, jako je hustota, zákal nebo celkové složení plynů. Správná kombinace se pak postará o perfektní chuť piva.

 

 

V průběhu celého procesu výroby piva jsou požadavky na měřicí techniku podle jednotlivých výrobních kroků velmi rozdílné. Bude to jen o monitorování průběhu výroby anebo o kontrole kvality právě naplněných produktů? Neustále se vyžaduje použití jednoduché, spolehlivé a přesné metody měření ke stanovení důležitých kvalitativních parametrů. Následně se také poptávka zaměřuje na vhodnou instrumentaci, která by v ideálním případě mohla nabídnout možnosti pro budoucí požadavky na měření. Čím flexibilnější tedy měřící systém je, tím lépe jej lze nabídnout jako řešení různých požadavků a potřeb trhu.

Modulární koncept Anton Paar to umožňuje, a to přesnou kombinací přístrojů a parametrů, které mají být kombinovány. Aktuálně je v nabídce systém pro analýzu piva, který spojuje až pět jednotlivých metod a, podle požadavku trhu, i s možností připojení autosampleru pro všechny typy lahví.

Pokud je zapotřebí odebrat vzorky pro simultánní stanovení obsahu CO2, a volitelně i O2, přímo z obalů, dokáže tento požadavek splnit Packaged Beverage Analyzer Generation M pro analýzu piva, krátce PBA-B. Tento systém může tvořit až sedm měřicích přístrojů a jeden plnicí systém a představuje tak ideální komplexní řešení pro analýzu piva.

 

Měření hustoty jako základ kontroly kvality

V moderní kontrole kvality a produkce se používá velké množství analytických metod. Jednou z nejjednodušších, nejrychlejších a nejprůkaznějších je měření hustoty. Tato metoda vyžaduje minimální množství vzorku, nemění jeho složení a nevyžaduje použití chemikálií. Měření hustoty určuje koncentrace v rozsahu mezi 0 % a 100 % s nejvyšší přesností.

Anton Paar se zabývá digitálním měřením hustoty na principu oscilace U-trubice již více než 40 let. V průběhu tohoto období byl hustoměr DMA jako standardní výbava ke stanovení hustoty, relativní hustoty a koncentrace, instalován v řadě laboratoří po celém světě.

 

Měření alkoholu rychle a přesně

Přístroj pro měření alkoholu Alcolyzer je je založený na patentované spektroskopické metodě v blízké infračervené oblasti (AT 406711; US 6, 690, 015). Slouží k přímému stanovení obsahu alkoholu v pivu a míchaných nápojích na bázi piva. Ostatní obsažené látky výsledek neovlivňují, dokonce i v průběhu výrobního procesu poskytuje přístroj přesné a spolehlivé hodnoty. Metoda měření je ověřena a uznána evropskou analytickou komisí pro pivovarnickou techniku (MEBAK) a odpovídá evropské pivovarnické konvenci (EBC). Kombinace přístroje pro měření alkoholu Alcolyzer s hustoměrem DMA M poskytuje takzvaný systém pro analýzu piva,

který zaručuje efektivní a vysoce přesné stanovení důležitých parametrů piva, jakými jsou hustota a alkohol. Z primárních hodnot měření vypočítává tento systém všechny další, pro výrobu piva relevantní parametry, jako původní extrakt, skutečný extrakt, zdánlivý extrakt, stupeň fermentace a energetickou hodnotu.

 

Měření zákalu zajišťuje transparentnost

Přístroj pro měření zákalu HazeQC je určen k měření zákalu všech typů kapalin, speciálně piva a míchaných nápojů na bázi piva. Průtoková cela je temperována peltier elementy a zajišťuje spolehlivé výsledky měření při nastavené teplotě. Díky tomu nepředstavuje měření při nízkých teplotách přibližně -5 °C žádný problém. To ale také znamená, že pro chlazení vzorků není zapotřebí žádná vodní lázeň a současně se tak eliminuje nákladné čištění a časové prodlevy. I zdlouhavé nastavení pro každou

barvu a velikost láhve je na základě použití průtokové cely bezpředmětné. HazeQC počítá hodnotu zákalu dle metody poměru základního signálu měření při úhlech: 0° transmise, 25° a 90° rozptýlené světlo. Vlnová délka světla použitého pro měření je 650 nm. HazeQC je díky těmto parametrům zcela v souladu se všemi normami vztahujícími se k měření zákalu v nápojích, jako jsou například předpisy MEBAK a EBC.

HazeQC lze integrovat do systému pro analýzu piva, anebo jej kombinovat se stávajícími jednotlivými přístroji Anton Paar, jako například DMA M. Tím se řadí do série kombinovatelných přístrojů. Připojením pH modulu k přístroji typu DMA M nebo Alcolyzer se dá společně s dalšími parametry simultánně měřit i pH. Volitelně je možné do Alcolyzeru zabudovat i modul pro měření barvy. Pokud je systém pro analýzu piva rozšířen o modul pro měření barvy a pH, je možné vedle stanovení obsahu alkoholu a extraktu získat doplňující informace o stupni fermentace, hustotě, EBC – barvě, zákalu (dle EBC a MEBAK) a hodnotě pH v jednom jediném měření.

 

Jedno nastavení pro všechny parametry

Systém pro analýzu piva je díky svému jednomu jedinému postupu nastavení pro všechny parametry – alkohol, hustota, zákal a barva – skutečně jedinečný. Automatický systém dávkování vzorků ze série Xsample slouží k plnění vzorků ze zásobníku do měřící cely aktuálně používaného přístroje Anton Paar.

Zabudovaný ochranný kryt zajišťuje bezpečnost obslužného personálu, řízení autosampleru je zajištěno aktuálním ovládacím přístrojem. V případě požadavku na plnění vzorků za současného stanovení obsahu CO2 přímo z obalu, se vzorky nápojů prostřednictvím tlakového plynu nadávkují z uzavřených obalů. Jakákoliv příprava vzorku naprosto není nutná. Tímto způsobem nedojde u vzorku v průběhu manipulace s ním k žádné změně množství rozpuštěných plynů, jako je CO2, anebo, naopak, k přívodu kyslíku.

Pro měření v jednotlivých lahvích nebo plechovkách je určena plnicí jednotka PFD (Piercing and Filling Device). V případě většího počtu vzorků nabývá pro zvýšení uživatelského komfortu na významu dávkovací systém Xsample 510. Se systémem Xsample 510 lze v jednom cyklu měření plně automaticky analyzovat až 18 plechovek, skleněných nebo PET lahví. V plnicím systému zabudovaný ochranný kryt zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti, obzvláště v případě možného prasknutí láhve pod tlakem.

 

Měření obsahu CO 2 a O2 bez vlivu ostatních plynů

Chuť karbonizovaných nápojů velmi silně souvisí s obsahem rozpuštěného CO2. Z toho důvodu má pro výrobu a kontrolu kvality nápojů přesné a spolehlivé stanovení obsahu CO2 rozhodující význam. Firmou Anton Paar vyvinutá a patentovaná metoda vícenásobné objemové expanze nahrazuje nedostatečné tradiční metody stanovení obsahu CO2. Tento postup, který je nezávislý na obsahu dalších rozpuštěných plynů, jako kyslík a dusík, byl uveden na trh prostřednictvím přístroje CarboQC. Měření obsahu CO2 je rychlé, jednoduché a vyžaduje minimální množství vzorku. Příliš vysoký obsah kyslíku a z toho vyplývající produkty oxidace negativně ovlivňují chuť piva i jeho trvanlivost. Z toho důvodu je přesné sledování obsahu kyslíku metodou neovlivněnou dalšími rozpuštěnými plyny nepostradatelné. S rozsahem měření od 0 ppb až po nasycení vzduchem je optochemický přístroj OxyQC správnou volbou pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku. Měření trvá necelé dvě minuty.

Packaged Beverage Analyzer pro systémy GenerationM (PBA-B), sestávající ze základních přístrojů DMA M, Alcolyzer, CarboQC a plnicího systému, může být postupně rozšířen o další přístroje s ohledem na požadované hodnoty měření a aktuální požadavky. Vybaven všemi přístroji, umožňuje PBA-B stanovení až sedmi hodnot – hustoty, obsahu alkoholu, pH, měření barvy, zákalu, oxidu uhličitého a kyslíku – simultánně s jedním vzorkem nápoje z jednoho obalu. To vše bez přípravy vzorku, bez zbytečných časových prodlev a bez odchylek ve složení v důsledku způsobu plnění vzorku, jako je například ztráta CO2.

Pro archivaci naměřených hodnot existuje více možností. Vedle standardního ukládání dat jsou k dispozici RS232 rozhraní, USB konektory a připojení k LIMS/Ethernet. Naměřené hodnoty lze pomocí excelovské aplikace „Anton Paar SoftPrint“ odeslat k následnému zpracování v různých formátech přímo do počítače.

obr2m

 

Modulární koncept jako předpoklad pro vývoj do budoucnosti

V průběhu let požadavky na kvalitu výroby kontinuálně stoupají. Tento vývoj nepřinesl pouze nutnost měření nových parametrů, ale i potřebu vývoje nových metod. Modulární koncept tomuto trendu odpovídá. Ať už se jedná o měření zákalu, stanovení obsahu kyslíku nebo automatické dávkování do systémů měření, Anton Paar tímto přináší odpovědi na mnohé specifické otázky. Podle potřeby lze systémy měření přizpůsobit aktuálním a specifickým požadavkům.

 

TEXT/FOTO: Karin Biebernik, Peter Brugger, Martina Vilimovská / Anton Paar