tbh1mPri osobných automobiloch sa intervaly na výmenu oleja predĺžili z pôvodných 5 000 na dnešných 20 000 km a dokonca viac. V hydraulických zariadeniach a zariadeniach, ktoré používajú mazacie oleje, sa však takéto predĺženie životnosti doteraz nepresadilo a pritom je to uskutočniteľné.


S pomocou zariadenia Bosch Rexroth VacuClean sa zvyšuje životnosť oleja až 7-krát a tým optimálne chráni celé hydraulické zariadenie pred predčasným opotrebením a poškodením.
Pri údržbe veľkých hydraulických zariadení sa pravidelne objavuje jedna veľká nákladová položka na nákup niekoľko tisíc litrov prevádzkovej kvapaliny, odstavenie zariadenia, odčerpanie pôvodného oleja a jeho správnu likvidáciu a nakoniec na novú náplň oleja.
Výmena prevádzkovej kvapaliny je, samozrejme, nutná vždy, keď jeho kvalita nevyhovuje. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k nesprávnej funkcii výrobného zariadenia a jeho následnému poškodeniu a nakoniec k odstaveniu výroby.

* * * * *
VacuClean – záruka maximálnej životnosti a spoľahlivosti hydraulických zariadení.
* * * * *

Chemicky alebo fyzikálne poškodená hydraulická kvapalina je hlavnou príčinou porúch zariadenia. Analýzy, uskutočnené zo strany Bosch Rexroth, jednoznačne ukazujú, že cca 80 percent neplánovaných prestojov zariadení je zavinených znečistenou alebo inak znehodnotenou prevádzkovou kvapalinou.

Až 7-násobné zvýšenie životnosti kvapaliny
Bosch Rexroth ponúka unikátne zariadenie VacuClean na komplexnú údržbu oleja. Toto patentované zariadenie bolo vyvinuté na základe dlhoročných skúseností z výroby a prevádzky hydraulických zariadení, ktoré získal Bosch Rexroth v spolupráci s používateľmi, ktorým boli naprojektované a dodané hydraulické zariadenia.
Voda a plyn sa hromadia v oleji dvojakým spôsobom. Buď ako voľná voda a voľný vzduch, ktoré je možné odstrániť mechanicky, alebo ako voda a vzduch viazané na molekuly oleja. Túto viazanú vodu a vzduch je nutné udržiavať na určitej minimálnej hodnote.
Voda, vzduch a nečistoty sa dostávajú do oleja prevažne z ovzdušia počas prevádzky hydraulického zariadenia a z nevhodne skladovaného oleja. Pokiaľ túto situáciu neriešime, tento stav sa postupne zhoršuje. Tieto oxidanty spoločne s kovovými nečistotami, vznikajúce predovšetkým pri prevádzke hydraulických zariadení, urýchľujú starnutie a chemický rozklad oleja.
Pri zvýšení objemu vody v oleji zo 100 ppm na 500 ppm sa dramaticky znižuje životnosť hydraulických komponentov na polovicu.

tbh2
Schéma zariadenia VacuClean

 

Odstránenie nečistôt, vody a vzduchu v jednom pracovnom kroku
VacuClean umožňuje tento trend starnutia výrazne spomaliť. Ide o úplne automatické zariadenie, ktoré vykonáva komplexné ošetrovanie oleja počas plnej prevádzky hydraulického zariadenia. Odstraňuje mechanické nečistoty, voľnú i viazanú vodu a vzduch.
Toto zariadenie filtruje mechanické nečistoty kaskádovým usporiadaním dvoch kvalitných filtrov na vstupe a na výstupe z vákuovej komory. V patentovanej vákuovej komore zbavuje olej voľnej i viazanej vody a vzduchu.
Zariadenie VacuClean má unikátnu konštrukciu vákuovej komory, ktorá svojím vyhotovením umožňuje vyššiu účinnosť a kvalitu procesu odlučovania vody než podobné zariadenia na trhu a je schopné „vysušiť“ hydraulický olej až na hodnotu objemu vody 50 ppm.
Špeciálna vákuová ekologická výveva, mazaná a tesnená vodou, dokáže vytvoriť vo vákuovej komore podtlak až 950 mbar. Táto hodnota sa blíži k absolútnemu vákuu.
Pri týchto podmienkach sa odparuje voda z oleja už od 32 °C, čo znamená, že zariadenie pracuje pri bežnej prevádzkovej teplote a nie je potrebné dodatočne ohrievať hydraulickú kvapalinu, ako je to pri konkurenčných zariadeniach.
Prídavný ohrev kvapaliny by znamenal nemalú spotrebu energie a urýchlenie procesu starnutia oleja.

Pri rozhodovaní, či využiť toto zariadenie pomôžu tieto čísla:
VacuClean sa oplatí využiť pri hydraulických náplniach, kde je objem oleja vyšší ako 1 000 litrov a súčiniteľ nasýtenia hydraulickej kvapaliny sa blíži ku 70 %. V praxi to znamená nutnosť spustenia procesu odstraňovania vody vtedy, keď je objem vody v hydraulickej kvapaline 150 – 200 ppm.
Od tejto hodnoty stúpa riziko poškodenia hydraulického zariadenia vplyvom kavitácie, zníženia mazacích schopnosí a korózie hydraulických komponentov.
Firma TBH Technik ponúka služby ošetrovania oleja zariadením VacuClean v rámci servisných služieb, alebo je možné si celé zariadenie zakúpiť.

TEXT/FOTO: TBH Technik
Produkty prezentované v tomto príspevku sú chránené registračnou ochrannou známkou