kon-tit13. 9. 2011
Využívanie outsourcingu ako metódy alebo nástroja riadenia nie je žiadnou novinkou. V posledných rokoch je čoraz viac v centre pozorností podnikateľského prostredia aj v Českej republike a na Slovensku.

 

Outsourcing sa jednoznačne stá­va nástrojom a zdrojom kon­kurenčnej výhody pre firmy. Otvára nové možnosti podni­kania a umožňuje využiť jedinečné schop­nosti cudzej firmy pri znížení nákladov. Práve v tom je jeho sila. Jediným rizikom outsour­cingu je spôsob ako vyhľadať spoľahlivého a kvalitného partnera.

Eliminácia rizika

kon1V oblasti outsourcingu ložísk a ložiskových komponentov vám firma Kontinuita ponú­ka elimináciu tohto rizika.

Činnosť spoločnosti je zameraná predo­všetkým na

►►outsourcing ložísk a ložiskových kom­ponentov,

►►nákup a predaj ložísk a ložiskových kom­ponentov,

►►sprostredkovanie vývoja, výroby a predaja ložísk a ložiskových komponentov.

Táto ponuka je podporená dlhoročnými skúsenosťami manažmentu spoločnosti na trhu s valivými ložiskami. 30 ročné skúse­nosti v riadení ložiskových spoločnosti (ZVL AUTO Prešov, ZVL-ZKL Žilina, UNIS Konjic BIH, ZKL Bearings cz) sú pre zákazníka záru­kou profesionálnej, kvalitnej a zodpovednej práce. Osobné skúsenosti s outsourcingom ložísk máme od roku 1992.

Výroba valivých ložísk našich dodávateľov v procese outsourcingu zaručuje vysokú kvalitu výrobkov v rámci medzinárodných noriem ISO. To zaručuje, že všetky činnosti vo svojom komplexe od preskúmavania do­pytu zákazníka, cez vývoj, zabezpečenie ma­teriálu, výrobu a predaj zákazníkom prebie­hajú trvalo tak, že zákazník vždy dostane taký výrobok, v takej kvalite a v takom ter­míne ako požadoval.

kon2Valivé ložiská sú ako konštrukčný prvok sú­časťou strojov a zariadení. Z pohľadu dôle­žitostí a náročnosti jednotlivého zariadenia sú valivé ložiská podľa ich uloženia vysta­vené pôsobeniu vonkajších síl rôznej veľ­kosti, frekvencií otáčania, rôznym teplo­tám. Preto je ložisko významnou súčasťou výrobného zariadenia a musí sa vyznačovať spoľahlivosťou, bezpečnosťou a taktiež ži­votnosťou.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zabez­pečujeme výber a hodnotenie dodávate­ľov ložísk a ložiskových komponentov pod­ľa kritérií v rámci procesu ISO. V súlade s tým zabezpečujeme systematické, nezá­vislé skúmanie dodávateľov ložísk a ložisko­vých komponentov s cieľom zistiť či všet­ky činnosti v oblasti kvality a ich výsledky sú v súlade s normami ISO a či sú realizo­vané efektívne pre dosiahnutie požiadaviek našich zákazníkov.

Pre zabezpečenie trvalej komformity vyrá­baných špeciálnych i štandardných ložísk so schválenou výkresovou dokumentáciou a schválenými vzorkami vykonáva každý z našich dodávateľov pravidelné kontroly a skúšky ložísk.

V rámci procesu „make or by“ ponúkame zá­kazníkom kvalitný výber výrobcov valivých ložísk pre ich vnútropodnikové potreby:

►►ponúkame outsourcing ako formu exter­ného obstarania predtým interne vyrába­ných produktov,

►►ponúkame outsourcing ložísk a ložisko­vých komponentov ako zdroj nákupu ložísk pre konečných užívateľov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Ponúkame:

►►dodávky štandardných ložísk a ložiskových komponentov,

►►vývoj a výrobu špeciálnych ložísk podľa požiadaviek zákazníka.

kon3Súčasné aktivity

Výbornou technicko-výrobnou spoluprácou s výrobcom ložísk KLF-ZVL Bearings Vlašim sa nám podarilo uspieť na náročnom ne­meckom trhu v segmente poľnohospodár­skej techniky.

Ďalším významným segmentom trhu v sú­časnosti je výroba prevodoviek kde sme v záverečnom procese schvaľovania výkreso­vej dokumentácie a vzoriek troch typoroz­merov špeciálnych valčekových ložísk u nad­národného svetového výrobcu prevodoviek.

Naše hodnoty

►►profesionálnosť

►►dôveryhodnosť

►►skúsenosť

►►kvalitný servis

Bohaté viac ako 30 ročné skúsenosti v oblas­ti vývoja, výroby a predaja valivých ložísk sú zárukou kvalitnej spolupráce, ktorá vychádza z princípu: „Vieme čo robíme a ovplyvňuje­me, preto sľúbime iba to čo dokážeme splniť.“

 

TEXT/FOTO: Ing. Miloslav Vysoký

konl-300

KONTINUITA s. r. o. Prešov

Šebastovská 4, 080 06 Prešov

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.kontinuita-loziska.sk

tel.: +421 905 402 550