sunsoft fotos2Skoro v každej domácnosti, prevádzke či podniku sa nachádzajú zariadenia, ktoré označujeme pojmom  „Vyhradené technické zariadenia“ (ďalej tiež označované ako „VTZ“). Sú to zariadenia, ktoré počas svojej prevádzky musia byť pravidelne kontrolované a ich stav prevádzky musí byť sledovaný a vyhodnocovaný. Je to napríklad bleskozvod na rodinnom dome, vŕtačka používaná v stavebnej firme alebo žeriav slúžiaci na prepravu surovín v podniku.

Keďže vo firme či podniku existuje pomerne veľké množstvo zariadení, ktoré sú označované ako VTZ zariadenia, sú kladené vyššie nároky na ich evidenciu a často krát vzniká potreba evidovať tieto zariadenia elektronicky, čiže cez nejaký vhodný program alebo elektronickú aplikáciu v počítači.

Jednou z elektronických aplikácií na evidenciu vyhradených technických zariadení je aplikácia Sunsoft.VTZ od spoločnosti SunSoft plus spol. s r.o. Táto aplikácia zabezpečuje evidenciu vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z. §8. Aplikácia Sunsoft.VTZ pomáha bezpečnostným a revíznym technikom udržiavať v organizácii bezpečnú prevádzku VTZ zariadení, tzn. aby sa nestali zdrojom úrazov a mimoriadnych udalostí tým, že sa zanedbá ich pravidelná kontrola a údržba. Demo verzia aplikácie Sunsoft.VTZ je prístupná aj na stránke www.sunsoft.sk.

Existujú dva základné spôsoby používania elektronickej aplikácie na evidovanie VTZ. Prvým spôsobom je evidovanie z pohľadu majiteľa alebo prevádzkovateľa zariadenia, ktorý chce sledovať svoje vlastné zariadenia a ich prevádzkový stav. Druhý spôsob je z pohľadu revíznych a bezpečnostných technikov, ktorí vykonávajú odbornú činnosť na množstve cudzích zariadení, prípadne celých objektov a potrebujú si toto množstvo činností evidovať.

Aké sú výhody použitia aplikácie Sunsoft.VTZ ?

Aplikácia Sunsoft.VTZ umožňuje evidenciu všetkých zariadení VTZ v organizácii, vytvára harmonogram odborných prehliadok a odborných skúšok, eviduje a archivuje vykonané revízne správy, zabezpečuje sledovanie vzniku a odstraňovania zistených porúch a nedostatkov na zariadeniach pri ich pravidelných revíznych činnostiach. Zhromažďuje všetky typy technickej dokumentácie, aby v prípade potreby boli k dispozícii oprávneným zamestnancom, revíznym technikom alebo kontrolným orgánom. Dokumentácia môže byť v akomkoľvek formáte (Word, Excel, PDF, a pod.).

Aplikácia umožňuje evidovať a sledovať lehoty aj pre iné zariadenia, ktoré nie sú VTZ, ale tiež podliehajú pravidelným kontrolám (napr. motorové vozidlá, komíny, rebríky a pod.) Aplikácia Sunsoft.VTZ je rozdelená na tieto moduly :

ZARIADENIA:

V module „Zariadenia“ sa jednotlivé zariadenia evidujú buď samostatne alebo v skupinách ako položky zariadenia. Aplikácia Sunsoft.VTZ umožňuje definovať tieto typy zariadenia : Dráhové, Elektrické, PHP, Plynové, Tlakové, Zdvíhacie, Požiarne uzávery, Nástenné hydranty a Nezaradené zariadenia, ktoré nie sú typu VTZ ale aj napriek tomu sa z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelne kontroluje ich stav.

PREHLIADKY:

Modul „Prehliadky“ umožňuje automatizované generovanie prehliadok podľa druhu zariadenia a umiestnenia :

sunsoft fotos1

Termín prehliadky sa automatizovane zistí na základe umiestnenia zariadenia, v ktorom je definovaný druh objektu a vplyv prostredia.

Prehliadky je možné zobrazovať v kalendári, prípadne môže byť používateľ upozorňovaný na blížiaci sa termín prehliadky formou notifikácií.

VÝKAZ PRÁC:

Modul „Výkaz prác“ pomáha pri evidovaní nákladov spojených so službami revíznych a bezpečnostných technikov. Je možné vytvárať a evidovať výkazy prác k prehliadkam alebo poruchám. Následne je možné z týchto výkazov vytvárať reporty za danú organizáciu, objekt alebo za určité obdobie.

PORUCHY:

Modul „Poruchy“ slúži na evidenciu porúch pre jednotlivé zariadenia. Poruchy sú triedené podľa organizácií a prevádzok a je možné spätné sledovanie odstraňovania porúch.

NEDOSTATKY:

Modul „Nedostatky“ umožňuje sledovanie nedostatkov od ich vzniku až po odstránenie nedostatkov, sumarizovanie nedostatkov. Podľa stavu existujúcich nedostatkov sa nastaví celkový stav zariadenia (Vyhovuje / Nevyhovuje prevádzke).

MERANIA:

Modul „Merania“ dokáže automatizovane generovať výsledky z povinných meraní k zariadeniam na základe vopred definovaných medzných hodnôt daných veličín. Jednotlivé merania sa potom zobrazujú v revíznej správe k danej prehliadke.

REVÍZNE SPRÁVY:

Modul „Revízne správy“ umožňuje tvorbu vzorových textov, tvorbu revíznych správ a publikovanie revíznych správ. V tomto module má používateľ rýchly a jednoduchý nástroj na vytvorenie štruktúrovanej revíznej správy s možnosťou tlače, importu, exportu alebo kopírovania revíznej správy z prechádzajúcej revíznej správy.

ŠKOLENIA:

Modul „Školenia“ umožňuje sledovať lehoty odborných školení zamestnancov, ktorí obsluhujú VTZ a na ich obsluhu sa vyžaduje odborné školenie. Pre organizácie, ktoré vykonávajú školenia umožňuje evidenciu školení a školiacich osôb, vydávanie osvedčení a preukazov zo školenia.

Viac informácií môžete nájsť na stránke www.sunsoft.sk v sekcii Riešenia \ Správa VTZ 

S prípadnými otázkami sa na nás kedykoľvek s dôverou obráťte, budú Vám ochotne zodpovedané.

logo

Hviezdoslavovo nám. 1688/15  
02601 Dolný Kubín

043/ 583 11 00

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obchodné oddelenie:

Ing. Ivana Dudášová I  0911/265 359  I  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ján Franek  I  0905/685 291  I  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.