Pracovisko predohrevu panvíKyslík je nevyhnutný na akékoľvek procesy spaľovania. Hoci je vzduch najbežnejším zdrojom kyslíka, nie je najefektívnejší, pretože obsahuje približne 78 % dusíka. Dusík je relatívne inertný a neprispieva k reakciám spaľovania. Dusík obsiahnutý vo vzduchu v skutočnosti inhibuje reakcie paliva s kyslíkom a absorbuje teplo z reakcie spaľovania. Použitím technológie kyslíkového spaľovania možno znížiť výrobné náklady pre množstvo procesov, keďže sa cena paliva stále zvyšuje.

Účinnosť priemyselných spaľovacích procesov môže byť zvýšená dvoma spôsobmi (ktoré možno vidieť na obr.1 a obr.2). Buď predohrevom paliva a vzduchu alebo pridaním kyslíka. Vzhľadom na vysoký obsah balastného dusíka vo vzduchu (78 %), pri spaľovaní so vzduchom možno dosiahnuť len nízke teploty plameňa. Balastný dusík spôsobuje vysoké tepelné straty z dôvodu nízkej účinnosti spaľovania. Kyslík možno dostať do spaľovacej komory rôznymi spôsobmi:
- Kyslíkovými horákmi,
- Priamou injekciou kyslíka do vzduchovo-palivového plameňa,
- Kyslíkovým obohacovaním spaľovacieho vzduchu.
Na obrázku je znázornená závislosť teoretickej teploty plameňa pri stechiometrickom spaľovaní zemného plynu od obohatenia vzduchu kyslíkom. Z toho vyplýva, že aj nízke hodnoty obohatenia sú schopné vytvoriť vyššie teploty plameňa a tým zvýšiť účinnosť spaľovania.

Obr 1 Vplyv teploty spaľovacieho vzduchu a koncentrácie kyslíka na účinnosť spaľovania Obr 2 Teoretická teplota plameňa pre stechiometrické spaľovanie zemného plynu v závislosti od koncentrácie kyslíka v spaľovacom vzduchu
Obr. 1: Vplyv teploty spaľovacieho vzduchu a koncentrácie kyslíka na účinnosť spaľovania

Obr. 2: Teoretická teplota plameňa pre stechiometrické spaľovanie zemného plynu

v závislosti od koncentrácie kyslíka v spaľovacom vzduchu


Okrem vyššej tepelnej účinnosti kyslíkových horákov v porovnaní so vzduchovo-palivovými horákmi, oveľa vyššia energetická účinnosť je vzhľadom na prestup tepla druhým dôvodom na použitie kyslíka. Prestup tepla nastáva konvekciou a radiáciou. S rastúcou teplotou pomer radiácie rastie oproti konvekcii. Navyše, tepelná radiácia je u kyslíkového plameňa kvôli vyššiemu obsahu troch molekúl plynov CO2 a H2O a taktiež nízkej hodnote NOx v spalinách intenzívnejšia ako u plameňa zo spaľovania so vzduchom. Obr. 3 zobrazuje vyššie hodnoty emisivity kyslíkových horákov v porovnaní so vzduchovo-palivovými horákmi.

Obr 3 Porovnanie úrovne emisivity kyslíkový horák a vzduchovo palivový horák
Obr. 3: Porovnanie úrovne emisivity, kyslíkový horák a vzduchovo-palivový horák

Použitie kyslíkových horákov je cenovo a časovo efektívne riešenie na zníženie výrobných nákladov, zvýšenie výrobných kapacít a flexibility, ako aj efektívne riešenie zníženia emisií.

Obr 4 Čas ohrevu s technológiou Oxipyr
Obr. 4: Čas ohrevu s technológiou Oxipyr

Kyslíkové aplikácie sú spomínané v mnohých odborných publikáciách, venujúcich sa najlepším dostupným technológiám (BAT – best available techniques). Najčastejšie dôvody na použitie kyslíka sú:
- Vyššia flexibilita vďaka vyššiemu tavnému výkonu a kratšej dobe striedania šarží,
- Zníženie špecifickej spotreby energie,
- Nižšie množstvo odplynov,
- Nižší environmentálny dôsledok „emisie“,
- Nižšie investičné náklady,
- Nie je potrebný predohrev vzduchu,
- Umožňuje integrované dospaľovanie.

Predohrev panví s kyslíkovými horákmi
Panvy sa používajú na transport a manipuláciu roztavených kovov. Panva musí byť pred aplikáciou ohriata na vysoké teploty približne do 1 200°C s cieľom optimalizácie životnosti žiaruvzdorného materiálu a minimalizácie tepelných strát taveniny. Tieto vysoké teploty je v mnohých prípadoch náročné a neekonomické dosiahnuť so starými vzduchovo-palivovými horákmi, v porovnaní s kyslíkovými horákmi. Kratší čas ohrevu a úspora paliva vďaka vyššej tepelnej účinnosti a vyššej tepelnej radiácii, znižujú celkové náklady na kyslíkové horáky, napriek tomu, že je potrebné dodatočné zásobovanie technológie kyslíkom.

* * * * *
Messer Tatragas, s. r. o., člen skupiny Messer Group, je najväčším dodávateľom technických plynov a aplikácií na Slovensku. Aplikácie nachádzajú uplatnenie prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu: chémia, ekológia, potravinárstvo, farmácia, zváranie, rezanie, vysokoteplotné procesy alebo tepelné spracovanie.
* * * * *

Ohrev panví je závislý od prestupu tepla, konvekcie, radiácie a od tepelnej vodivosti žiaruvzdorného materiálu. V minulosti spoločnosť Messer uskutočnila testy, s cieľom porovnať rozdiely medzi konvenčným a kyslíkovo-palivovým ohrevom panví. Teploty vnútornej steny boli merané pyrometrom a teploty vonkajšej steny kontaktným teplomerom.
Panva bola nahrievaná vo vertikálnej polohe na cieľovú teplotu 1 000°C s kyslíkovým horákom 90 min / 58 kW a so vzduchovo-palivovým horákom 150 min / 88 kW. Výdrž ohriatej panvy na teplote 1 000°C bola možná s kyslíkovým horákom pri výkone 28 kW a so vzduchovo-palivovým horákom pri výkone 78 kW. Teplota vonkajšej steny bola rovnaká, asi 350°C.
Taktiež boli porovnané rozdiely medzi horizontálnou a vertikálnou polohou panvy v prevádzke. Výsledky sú v tab. 1.

Tab 1 Predohrev panví s technológiou Oxipyr
Obr. 5: Predohrev panví s technológiou Oxipyr

Príklad z praxe
Oceliareň vymenila pre 250 t pracovisko vertikálneho predohrevu panví horákový systém z pôvodného zemný plyn + vzduch za nový zemný plyn + O₂.
Ohrev:
- Spotreba ZP pri spaľovaní so vzduchom: 138 Nm3/h
- Kalkulovaná spotreba ZP pri spaľovaní s O₂: 76 Nm3/h
- Optimalizovaná spotreba ZP, Messer oxy-fuel: 51 Nm3/h
- Úspora ZP = 63 %

Sušenie:
- Spotreba ZP pri spaľovaní so vzduchom: 158 Nm3/h
- Kalkulovaná spotreba ZP pri spaľovaní s O₂: 106 Nm3/h
- Optimalizovaná spotreba ZP, Messer oxy-fuel: 95 Nm3/h
- Úspora ZP = 40 %
- ROI investície <<1 rok

Záver
Aplikácie predohrevu panví s horákmi Oxipyr sú navrhované a dizajnované priamo na potreby výrobného procesu. Prostredníctvom kyslíkových aplikácií v mnohých prípadoch možno dosiahnuť vysoké úspory prevádzkových nákladov s minimálnou počiatočnou investíciou. Medzi hlavné výhody kyslíkových aplikácií patrí napr. zvýšenie výkonu jestvujúceho zariadenia, úspora paliva, elektrickej energie a iné. Vyššia účinnosť kyslíkových horákov taktiež významne prispieva k výraznej úspore emisií CO2 a NOx. V súčasnosti kyslíkové aplikácie nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu.

text/toto Ing. Jozef Šuška, Mgr. Juraj Petrovič, Messer Tatragas, s. r. o.; Dipl.-Ing. Burkhardt Holleis, Messer Austria GmbH