inovacie

30. 6. 2011

Inovácie sa stali základom každej vyspelej ekonomiky. Investície do vedy a výskumu sú tak určujúcim kritériom pre ďalší rozvoj rozvinutých štátov. Medzi centrá oblasti vytvárajúcich tzv. pridanú hodnotu patrí aj Európska únia. Či vrátane Slovenska, je otázne…

 

 

Inováciu definujeme ako zavedenie/implementáciu nového alebo značne vylepšeného produktu alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej organizačnej metódy. Sú nevyhnutným pred­pokladom úspechu štátov a súkromných spoločností vo vzrastajú­cej konkurencii globalizovaného sveta. Tejto výzve, obzvlášť v krízo­vom a pokrízovom období, musí čeliť aj slovenská ekonomika.

 

Podfinancovaný sektor

Ako konštatuje správa Vlády SR Inovačná politika na roky 2011 – 2013, v dnešnej dobe sa verejné investície do vedomostnej infraštruk­túry znižujú, čo bude mať zásadný vplyv na rast inovácií v budúcnos­ti. Z krátkodobého hľadiska má zníženie výdavkov v týchto oblastiach pozitívny vplyv na fiškálne výsledky, z dlhodobého hľadiska to má ne­gatívny vplyv na rast a konkurencieschopnosť ekonomiky ako takej. Posilnenie výdavkov do vzdelania naopak zabezpečí v budúcnosti do­statok pracovných miest v nových inovatívnych podnikoch. Kľúčom k úspechu je správne skombinovanie financovania z verejných a súk­romných zdrojov a vytvorenie podmienok pre vznik a rast inovatív­nych podnikov.

Európska únia umiestnila inovácie v stratégii Európa 2020 na prvé miesto dôležitosti pre dosiahnutie udržateľného ekonomického ras­tu. Splnenie stanovených cieľov vyžaduje zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 3 percentá HDP. Týmto by sa do roku 2025 mohlo vytvo­riť 3,7 milióna pracovných miest a zvýšiť ročný HDP o 795 miliárd eur. Zároveň bude treba najmenej milión výskumných pracovníkov.

Ako vyplýva z Európskeho inovačného hodnotenia 2010 Slovensko patrí v medzinárodnom porovnaní medzi krajiny s najmenšou ino­vačnou výkonnosťou. Spomedzi 27 krajín EÚ sme až na 23. mieste z hľadiska inovačnej výkonnosti a patríme do skupiny takzvaných dobiehajúcich krajín. Toto zaostávanie má niekoľko hlavných príčin, okrem iných aj nízke výdavky verejného i súkromného sektora na vý­skum a vývoj. Priemer výdavkov krajín EÚ 27 je 1,82 % HDP, v SR to je len 0,48 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú 55 % z celko­vých výdavkov na vedu a výskum.

graf-mensi

Pokračovanie v nastúpenom trende

Prijatá Inovačná politika by mala svojimi opatreniami zvýšiť konku­rencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Napomôcť by tomu mala podpora inovatívnych klastrových organizácií, predovšetkým klastrov orientovaných na high-tech, pôsobiacich v zaostalých regiónoch a ta­kých, ktoré sú medzinárodne etablované.

Slovenská inovačná a energetická agentúra dostala za úlohu zvýšiť motiváciu slovenských podnikov k vyššiemu zapájaniu sa do komu­nitárnych programov EÚ, ktoré vytvárajú predpoklad pre získavanie externých zdrojov inovativnými podnikmi.

V oblasti ľudských zdrojov štúdia poukázala na potrebu ďalšieho vzdelávania malých a stredných podnikateľov v oblasti inovácií, po­kračovať v systéme celoživotného vzdelávania a poradenstva a pri­spôsobiť stredné odborné školstvo požiadavkám trhu práce.

Najväčšie finančné prostriedky v programovacom období sú určené na konkrétnu podporu inovačných aktivít v podnikoch. Prostriedky poskytnú štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného progra­mu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Celková potreba prostriedkov na opatrenie predstavuje 22 mil. eur v najbližších troch rokoch.

Ďalších 67 mil. eur by mala tvoriť nepriama štátna pomoc v podo­be záručných fondov, úverových fondov, rizikových kapitálových fon­dov a fondov rozvoja miest. Cieľom iniciatívy JEREMIE – európskeho finančného mechanizmu na podporu mikro a stredných podnikov – je podpora 400 – 600 malých a stredných podnikateľských subjektov.

Samozrejmými by mali byť také opatrenia na podporu inovácií, akými sú spolupráca súkromného sektora s univerzitami a silnejšia ochrana duševného vlastníctva.

Inovačná politika vlády na roky 2011 – 2013 vychádza z Inovačnej stratégie SR na roky 2007 – 2013 a nadväzuje na inovačnú politiku z rokov 2008 – 2010. Vzhľadom na jej slabé výsledky sa dá očakávať, že prínos neuvidíme ani o tri roky...

 

(Spracované podľa správy Inovačná politika na roky 2011 – 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR)

 

TEXT: Michal Múdrý

FOTO: archív redakcie