ilustracnyProces Sign-Off (PSO) alebo aj Supplier Process Sign-Off (SPSO) [1, 2] je postup slúžiaci na overenie „funkčnosti systému manažérstva kvality a pripravenosti produktu na výrobu“. SPSO hodnotí dokumentáciu a tiež to, či sú požadované systémy implementované efektívne.

Je to interný proces, ktorý prebieha pri odovzdaní/prebratí zariadenia, alebo prechodu z projektu do série. Predstavuje verifikáciu spôsobilosti procesu integrácie zariadenia a overuje splnenie komplexných požiadaviek na efektívne začlenenie zariadenia do správy technického manažmentu spoločnosti.

Popis procesu SIGN-OFF
Do procesu PSO sú zaradené všetky stroje, zariadenia, technické systémy, technológie a technologické celky, predstavujúce objekty manažmentu technických systémov, prevádzkovateľom ktorých je daná organizácia (ďalej len „strojové zariadenia“).
Pri integrácii strojových zariadení do organizácie je potrebné aby bolo splnenie komplexných požiadaviek overené práve procesom PSO. Zodpovednosť za splnenie požiadaviek nesie projektový vedúci implementácie, resp. obstarávateľ.

Obr 1 Proces PSO
Obr. 1: Proces PSO

Za strojové zariadenia z hľadiska procesu PSO sú považované:
- výrobné zariadenia, výrobné technológie a technické systémy začlenené priamo do výrobného procesu;
- periférne zariadenia kooperujúce alebo priamo podporujúce výrobné zariadenia;
- nevýrobné zariadenia, technológie a technické systémy podporujúce výrobné technológie ako napr.: centrálna infraštruktúra, zariadenia na výrobu a dodávku energií;
- príslušenstvo a prístroje, pokiaľ neboli zahrnuté ako súčasť strojového zariadenia;
- konštrukcie, konštrukčné prvky, nosné systémy slúžiace priamo alebo nepriamo pre strojové zariadenia;
- vizualizačné systémy, systémy monitoringu a zberu dát z výrobných a podporných procesov.

Za strojové zariadenie sa nepovažujú:
- dopravné prostriedky (automobily, motocykle, bicykle a pod.),
- kancelárska technika (zariadenia a príslušenstvo pre oblasť administratívy, v nevýrobných priestoroch),
- IT technika, softvér a príslušenstvo (pre oblasť administratívy – nie pre výrobné zariadenia).

Pravidlá procesu PSO sa vzťahujú pre všetky strojové zariadenia v projekte:
- integrácie do spoločnosti,
- uvedenia do prevádzky po odstávke v trvaní viac oko 12 mesiacov,
- uvedenia do prevádzky po premiestnení zariadenia,
- uvedenia do prevádzky po realizácii podstatnej zmeny v konštrukcii, technickom alebo riadiacom systéme zariadenia alebo po realizácii principiálnej zmeny funkčného procesu strojového zariadenia.

Zodpovednosti v procese PSO:
Na obr. 2 je znázornená štruktúra riadenia procesu PSO a popis kompetencií jednotlivých zúčastnených členov jeho riadenia.

Obr 2 Kompetencie v procese PSO v podniku na výrobu produktov do automobilov
Obr. 2: Kompetencie v procese PSO v podniku na výrobu produktov do automobilov

Priebeh procesu PSO
Proces PSO je definovaný nasledujúcimi krokmi:

Stanovenie kompetencií a zloženie tímu PSO
Stretnutie PSO organizuje osoba zodpovedná za projekt, ktorá sa zároveň automaticky stáva členom tímu PSO. Ďalšími členmi tímu sú: manažér oddelenia údržby, TPM koordinátor, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, verejný zdravotník a environmentalista. Podľa typu projektu sa k tímu PSO pripájajú členovia z oddelení: Správy budov, príslušnej skupiny údržby, oddelenie robotiky, oddelenie integrácie a iné.

Úvodné stretnutie PSO
Úvodné stretnutie organizuje zodpovedný manažér za projekt (ďalej zodpovedný za projekt) v úvodnej fáze projektu, vo fáze návrhu zariadenia a s dostatočným predstihom pred oficiálnou objednávkou zariadenia u dodávateľa. Následné stretnutia organizuje zodpovedný za projekt pravidelne počas realizácie projektu, s ohľadom na charakter a potreby projektu, minimálne však s mesačnou periodicitou a vopred plánovaných termínoch, o ktorých informuje členov tímu PSO minimálne so 14 denným predstihom. Stretnutie vedie zodpovedný za projekt, splnenie požiadaviek overuje TPM koordinátor a na overení participujú členovia tímu.

Podklady k overeniu naplnenia požiadaviek PSO
Podklady k procesu sumarizuje zodpovedný za projekt a úplnosť overuje TPM koordinátor. Po naplnení požiadaviek PSO v rámci projektu predkladá finalizované podklady zodpovedný za projekt v súčinnosti s TPM koordinátorom tímu PSO a manažérovi údržby na ukončujúcom stretnutí PSO zariadenia. Naplnenie požiadaviek PSO verifikujú členovia tímu PSO podpisom; manažér údržby svojim podpisom a finálnou verifikáciou ukončí proces PSO. Účasť na stretnutí zo strany členov tímu PSO je nevyhnutná a v prípade odôvodnenej neúčasti nominuje člen tímu alebo vedúci príslušného oddelenia zástupcu pre plánované stretnutie PSO.

Overenie splnenia zadávacích podmienok
Splnenie zadávacích podmienok v kontexte zadávacieho protokolu overuje priebežne zodpovedný za projekt a splnenie podmienok požaduje od dodávateľa v dohodnutých termínoch (míľnikoch projektu). Splnenie zadávacích podmienok priebežne dokladuje TPM koordinátorovi, resp. manažérovi údržby a tímu PSO počas stretnutí PSO v rámci procesu PSO.

Overenie splnenia komplexných podmienok PSO
Splnenie komplexných podmienok (požiadaviek) v rámci procesu PSO zriadenia overuje TPM koordinátor a splnenie podmienok vyhodnocuje na základe dokladovania zodpovedného za projekt alebo príslušného zodpovedného za úlohu v rámci skupiny PSO zariadenia. Vyhodnotenie overenia splnenia komplexných požiadaviek procesu PSO zariadenie predkladá TPM koordinátor manažérovi údržby na verifikáciu procesu PSO zariadenia.

Obr 3 Checklist preberací protokol
Obr. 3: Checklist – preberací protokol

Verifikácia splnenia komplexných podmienok PSO
Splnenie komplexných podmienok (požiadaviek) v rámci procesu PSO zariadenia verifikuje manažér oddelenia údržby a splnenie podmienok vyhodnocuje na základe dokladovania zodpovedného za projekt alebo príslušného zodpovedného za úlohu v rámci skupiny PSO (obr. 3 a 4) zariadenia a vyhodnotenia overenia splnenia komplexných požiadaviek procesu PSO zariadenia TPM koordinátorom. V prípade potreby požaduje doplnenie dokumentácie, prípadne zásah v podobe nápravných opatrení od zodpovedného za projekt, prípadne koordináciu od TPM koordinátora.
Verifikácia splnenia komplexných požiadaviek PSO zariadenia manažérom údržby predstavuje formálne prevzatie zariadenia do správy oddelenia údržby a ukončenie projektovej fázy integrácie zariadenia a oficiálne prevzatie zodpovednosti údržbou za technický manažment zariadenia (ďalej len ukončenie PSO zariadenia). Tento krok by mal byť koordinovaný s odovzdaním zodpovednosti za proces výrobnému oddeleniu. Synchronizovanie oboch príslušných PSO zabezpečuje zodpovedný za projekt.

Obr 4 Enviro BOZP preberací protokol
Obr. 4: Enviro – BOZP preberací protokol

Oznámenie o ukončení procesu PSO
Ukončenie procesu PSO (obr. 5) zariadenia eviduje zodpovedný za projekt v rámci projektovej dokumentácie a informuje o ukončení PSO zariadenia príslušné pozície a oddelenia ako manažéra oddelenia inžinieringu, manažéra oddelenia údržby, účastníkov skupiny PSO, oddelenie Nákupu, finančné oddelenie a iné odd. uvedené v rozdeľovníku na tlačive protokolu.

Obr 5 Fázy procesu PSO
Obr. 5: Fázy procesu PSO

Najčastejšie nedostatky zistené počas procesu PSO
- Chýba CE označenie stroja (názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby);
- porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 písm. f) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z.
- Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie;
- porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 bod 2.1 prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Pohyblivé časti strojového zariadenia vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Strojové zariadenie nie je vybavené krytmi alebo ochrannými zariadeniami;
- porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 bod 2.8 prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Strojové zariadenie nemá bezpečný prístup k všetkým miestam dôležitým na činnosť počas pracovnej operácie, nastavenia a údržby;
- porušenie ustanovenia § 4 ods. 1 bod 2.16 prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- V technickej dokumentácii k technickým zariadeniam chýba dokumentácia o posúdení rizík, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík;
- porušenie ustanovenia § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- Nebolo dodané vyhlásenie o zhode od strojového zariadenia v slovenskom jazyku;
- porušenie ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Potrubné rozvody v technologických zariadeniach neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov a smerom pretekajúcej látky;
- porušenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., a čl. 8 STN 130072:1990.
- Na technologických zariadeniach neboli v plnom rozsahu vyznačené maximálne hodnoty z hľadiska bezpečnosti na priamych ukazovateľoch (tlakomery, teplomery);
- porušenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 bod 2.1 prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
- K zariadeniu nebol vyhotovený príslušný layout, respektíve nezodpovedal skutkovému stavu;
- nesplnenie požiadavky interných predpisov spoločností v automobilovom priemysle (IATF 16949).
- Zariadenie nebolo označené, respektíve označenie nespĺňalo definované štandardy;
- nesplnenie požiadavky interných predpisov spoločností v automobilovom priemysle (IATF 16949) a zákazníckych požiadaviek.

Záver
Interný proces prevzatia a uvoľnenia zariadenia PSO je veľmi hodnotný nástroj. Má vysokú efektívnosť v kontrole plnenia legislatívnych a zákazníckych požiadaviek. Jeho uplatnením je zrejmé najmä v oblasti prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Pomáha identifikovať a znižovať bezpečnostné a zdravotné riziká. Je neodlučiteľnou súčasťou kontinuálneho zlepšovania v jednotlivých procesoch. Jeho význam narastá s inštalovaním nových technológií do nových zavádzaných procesov a pri overovaní zmeny alebo závažnej opravy existujúcich zariadení.

text/foto Lukáš Ďuriš, Ivan Habala, Rastislav Šindolár, Hana Pačaiová

Použitá literatúra
[1] IZZAH, Maryam Hafidhatul; LAILY, Nujmatul. Premature Sign-Off of Audit Procedure. JABE (JOURNAL OF ACCOUNTING AND BUSINESS EDUCATION), [S.l.], p. 69-78, mar. 2020. ISSN 2528-729X. Available at: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jabe/article/view/8173>. Date accessed: 25 sep. 2021. doi: 10.26675/jabe.v4i2.8173.
[2] HELM, R.; MAURONER, O. Determinants of spin-offs‘ long term success – a causal model. Friedrich-Schiller-University Jena, School of Economics and Business Administration, Jena Research Papers in Business and Economics – Working and Discussion Papers, 2008.
Príspevok bol vypracovaný v rámci APVV No. 19-0367 “Framework of the Integrated Process Safety Management Approach for the Intelligent Enterprise”, and KEGA No. 015TUKE-4/2019 “Audit management using software application according to standard ISO 9001:2015”.