TME2Ponuka TME sa rozšírila o senzory plynu série Gravity od DFRobot. Senzory sú určené na detegovanie dvanástich druhov plynov.

Senzor koncentrácie plynu DF-SEN0467
Produkty sa dodávajú ako kalibrované snímače spolu so základným modulom a pripojovacím káblom. Vďaka dostupnosti množstva knižníc možno moduly ľahko použiť v projektoch založených na platformách Arduino, ESP32 a dokonca aj Raspberry Pi (pracujú s napätím 5 V aj 3,3 V DC). Komunikácia prebieha prostredníctvom jedného z troch rozhraní: analógové, I2C alebo sériové UART. Ďalšou výhodou týchto produktov je nízky prevádzkový prúd (približne 5 mA), ktorý umožňuje ich použitie v aplikáciách napájaných z batérie, ako sú napríklad vzdialené snímače BLE (využívajúce komunikačnú technológiu Bluetooth Low Energy).
Senzory sa môžu použiť pri konštrukcii prístrojov na monitorovanie kvality vzduchu v priemysle, baniach, skladoch a iných priestoroch s obmedzenou cirkuláciou vzduchu. Sú vhodné aj na prototypovanie, hobby projekty a vzdelávanie: predstavujú vynikajúci základ na experimenty v oblasti chémie, biochémie alebo šľachtenia rastlín.

TME1

V ponuke TME sú senzory určené na detegovanie týchto plynov:
DF-SEN0465: Senzor kyslíka – O2
Takéto senzory budú mať zásadný význam pri konštrukcii monitoringu kvality ovzdušia, ako aj v aplikáciách na testovanie výfukových plynov (automobilový priemysel). Používajú sa aj na monitorovanie podmienok pri pestovaní rastlín.

DF-SEN0466: Senzor oxidu uhoľnatého – CO
Oxid uhoľnatý sa v minulosti nazýval aj kysličník uhoľnatý. Je vysoko toxický, bez zápachu a vzniká pri spaľovaní uhlia a ropy. Preto by sa jeho koncentrácia v ovzduší mala monitorovať v miestnostiach s krbmi, sporákmi, v garážach a pod.

DF-SEN0467: Senzor sírovodíka – H2S
Uvoľňuje sa pri rozklade bielkovín – pri tráviacich procesoch, ako aj v septikoch, na miestach, kde sa skladuje organický odpad atď. Senzor H2S sa preto môže použiť na zabezpečenie primeraného vetrania v odpadových šachtách, úžitkových priestoroch, ako aj v priestoroch na kompostovanie a skladovanie hnoja.

DF-SEN0468: Senzor chlóru – Cl2
Chlór sa nachádza najmä v prchavom stave a je to zdraviu škodlivá zlúčenina. Používa sa na dezinfekčné účely, ako aj do farieb a bielidiel. Koncentrácia Cl2 v ovzduší by sa mala okrem iného sledovať v skladoch čistiacich prostriedkov, ako aj v krytých plavárňach.

DF-SEN0469: Senzor amoniaku – NH3
Prítomnosť amoniaku v ovzduší sa monitoruje v mnohých prípadoch, pretože táto zlúčenina sa široko používa v priemysle: predovšetkým pri výrobe hnojív, ale aj v chladiarenstve.

DF-SEN0470: Senzor oxidu siričitého – SO2
Oxid siričitý sa používa ako konzervačná látka vo vínach, džemoch a iných prípravkoch. Vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív. Jeho koncentrácia by sa mala monitorovať, napr. v priestoroch, kde sa spaľuje uhlie.

DF-SEN0471: Senzor oxidu dusičitého – NO2
Detekcia oxidu dusičitého sa najčastejšie vykonáva v dvoch prípadoch: v automobilovom priemysle pri analýze výfukových plynov produkovaných spaľovacími motormi a v silách, kde sa skladuje obilie (rozkladajúce sa obilie môže viesť ku koncentráciám NO2, ktoré sú škodlivé pre ľudí).

charakteristika

DF-SEN0472: Senzor ozónu – O3
Ozón sa bežne používa v mnohých procesoch, predovšetkým ako germicíd. Jeho dezinfekčné vlastnosti sa využívajú na dezinfekciu klimatizačných potrubí, sterilizáciu miestností a pitnej vody a vodovodných potrubí; ionizátory ho produkujú na čistenie vzduchu. Vo všetkých týchto prípadoch by sa koncentrácia ozónu mala monitorovať, aby neprekročila bezpečnú úroveň.

DF-SEN0473: Senzor vodíka – H2
Hoci je vodík všadeprítomný, je to horľavý plyn, takže všade tam, kde existuje riziko nadprodukcie, by sa malo dbať na meranie hustoty H2. Patria sem všetky priestory, v ktorých prebiehajú reakcie kovov s kyselinami, ako aj elektrolýza (vrátane galvanizácie kovov) a priestory určené na skladovanie energie, ak sa v nich používajú kyslé alebo nikel-metalhydridové (NiMH) batérie.

DF-SEN0474: Senzor chlórovodíka – HCl
Jeden z najbežnejších chemických substrátov, ktorý sa v prírode nachádza najmä vo vulkanických plynoch. Používa sa pri výrobe kyseliny chlorovodíkovej. Jeho detekcia bude potrebná najmä počas chemickej syntézy a v priemyselných podmienkach.

DF-SEN0475: Senzor fluorovodíka – HF
Každodenné riziko vystavenia fluorovodíku je zanedbateľné, ale predstavuje zdravotné riziko a ide o prostriedok, ktorý sa používa v mnohých priemyselných procesoch (spracovanie hliníka, leptanie skla, čistenie kremeňa) vrátane petrochemického priemyslu.

DF-SEN0476: Senzor fosfánu – PH3
Riziko jeho prítomnosti sa objavuje pri poľnohospodárskej chémii, často sa používa ako pesticíd, a to aj pri spracúvaní zeleniny a ovocia. Používa sa aj na deratizáciu, ako aj na likvidáciu lykožrútov a drevokazných húb, ktoré môžu ohrozovať drevené konštrukčné prvky v stavebníctve.

text/foto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.