APZD

Otázky APZD k testovaniu zamestnancov

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy si uvedomuje závažnosť aktuálnej pandemickej situácie a rozumie potrebe prijať ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia choroby COVID - 19. Zároveň
upozorňujeme, že prijatá legislatíva otvára množstvo otázok, ktorých zodpovedanie je nevyhnutné pre zavedenie opatrení do reálnej praxe. O týchto otázkach sme pripravení komunikovať s predstaviteľmi štátnej správy a orgánmi na ochranu vereného zdravia.
Zamestnávatelia, vrátane veľkých výrobných podnikov, počas 1. a 2. vlny pandémie preukázali, že sú schopní efektívne zaviesť opatrenia a chrániť tak zdravie svojich zamestnancov, a tým aj ich rodín a okolia.

„Cieľ máme všetci rovnaký – chrániť zdravie a zastaviť šírenie pandémie.“

Je však dôležité, aby mali dostatok času a zdrojov na prípravu, a aby boli prizývaní k príprave regulačných opatrení s cieľom poskytnúť praktické skúsenosti. V opačnom prípade sa môže stať, že niektoré opatrenia budú nevykonateľné. Rovnako upozorňujeme na to, že povinnosti a ich vykonateľnosť sú inak aplikovateľné pre malé a stredné firmy a inak pre zamestnávateľov s vysokým počtom zamestnancov či s dvoj a trojzmennou alebo nepretržitou prevádzkou.
Zároveň stále platí, že podmienky, priestory, zaočkovanosť, vzájomné odstupy či podmienky
v prevádzke sú natoľko rozličné, že testovanie by malo byť vo firmách na dobrovoľnom princípe a jeho samotná realizácia by mala byť ponechaná na posúdenie samotnej firmy. Inú východiskovú situáciu má malý podnik s 20 zamestnancami, ktorý má vysokú mieru očkovania a zároveň nemá vlastných zdravotníkov, inú situáciu má podnik s 3000 zamestnancami, ktorí prídu v jednom čase na smenu a ich pretestovanie by trvalo hodiny. Inú pozíciu má firma s veľkým množstvom prevádzok, ktoré sú od seba vzdialené desiatky či stovky kilometrov (ako stavebné či dopravné firmy).
Cieľ máme všetci rovnaký – chrániť zdravie a zastaviť šírenie pandémie. Potrebujeme to však spraviť realizovateľným spôsobom a zvážiť všetky okolnosti.
V súvislosti s avizovanou povinnosťou umožniť vstup na pracovisko len OTP alebo zabezpečiť bezplatné testovanie vznikajú nasledovné otázky:
NÁKLADY NA TESTOVANIE
• Akým spôsobom bude štát prispievať na úhradu nákladov pri vlastnom testovaní zamestnancov?
/dodanie testov, preplatenie nákladov na kúpu testov, paušálne príspevky na celkovú realizáciu
apod./
• Aké náklady budú uznateľné?
• Akým spôsobom sa bude realizovať zdieľanie nákladov zamestnávateľov využívajúcich jedno
testovacie miesto?
• V prípade prevádzok logistických a priemyselných parkov – zodpovednosť za kontrolu a umožnenie
testovania nesú jednotliví zamestnávatelia alebo správca celého parku?

TESTY
• Aká forma testov bude akceptovateľná? /PCR, LAMP, antigén a pod./
• Aká je dostupnosť a dodacie lehoty testov? Je ich počet dostatočný pre všetkých zamestnávateľov
na Slovensku a pre požadovanú periodicitu testovania?
• Akým spôsobom budú testy doručované jednotlivým zamestnávateľom?
• Kto je/bude oprávnený vykonávať testovanie u zamestnávateľov? /zdravotnícky personál, PZS
a pod./ Ako sa zabezpečí, že zamestnávatelia budú autorizovanými miestami na odber
a testovanie? (registrácia bola potrebná v druhej vlne)
• Dokáže štát zabezpečiť dostatok vlastných testovacích miest, keďže bude stúpať záujem o každú
formu testovania? Budú môcť zamestnávatelia tieto miesta využívať, ak nedisponujú vlastným
personálom a autorizovaným testovacím miestom?
• Bude uvoľnení pre firmy nejaký zdravotnícky personál?
PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE
• Rozumieme tomu správne, že v zmysle právnych predpisov sa testovanie musí vykonávať pred
vstupom do priestorov zamestnávateľa? Teda napr. na parkovisku pred vstupnou bránou?
• Aké parametre musia testovacie priestory spĺňať? /budovy, stany, oddeliteľnosť priestorov a pod./
• Musia tieto priestory prejsť úradným schválením, napr. ÚVZ SR?
PERIODICITA TESTOVANIA
• Ako bude nadstavená periodicita pre platnosť testov pre vstup do zamestnania? Upozorňujeme, že
platnosť testov musí byť nastavená k požadovanej lehote. Napr. ak bude platnosť antigénových
testov nastavená na 48 hodín, pri 5 dňovom pracovnom týždni budú testovanie zamestnávatelia
musieť vykonávať minimálne 3-krát do týždňa, čo je nerealizovateľné.
BEZPLATNOSŤ TESTOVANIA
• Považuje sa za splnenie podmienky bezplatného testovania, ak zamestnávateľ pošle zamestnanca
do verejného alebo iného testovacieho miesta a následne mu preplatí vzniknutý náklad – doklad o
zaplatení?
• Akým spôsobom pristúpi štát k refundácií nákladov, ak zamestnávateľ využíva externé kapacity
alebo inak prepláca náklady zamestnancov na testovanie?
TESTOVANIE A PRACOVNÝ ČAS
• Akým spôsobom má zamestnávateľ posudzovať čas, odkedy zamestnanec podstúpil testovanie
a čakal na výsledok? /ide najmä o testy s rýchlym výsledkom/
• Ako posudzovať obdobie, počas ktorého zamestnanec nemohol nastúpiť na výkon práce z dôvodu
čakania na výsledok PCR testov, ktoré trvá niekoľko hodín a možno aj dní?
• Pri priemernej slovenskej zaočkovanosti bude napr. pri fabrike, ktorá má 1000 zamestnancov
potrebné pretestovať 500 ľudí. Pri dobe trvania testu cca 20 minút bude v závislosti od počtu
zdravotníkov trvať testovanie niekoľko hodín.
ODPADY VZNIKNUTÉ PRI TESTOVANÍ
• Akým spôsobom sa bude realizovať uskladnenie a likvidácia odpadov?
• Kto znáša náklady a zodpovednosť za uskladnenie a likvidáciu infekčného odpadu?
APZDEVIDENCIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
• Akým spôsobom môžu zamestnávatelia viesť evidenciu a spracovávať dáta o statuse OTP svojich
zamestnancov? V súčasnosti má zamestnanec povinnosť predkladať doklad OTP, to však nezahŕňa
oprávnenie zamestnávateľov viesť písomne takúto evidenciu a s údajmi ďalej pracovať. Takáto
evidencia je potrebná z hľadiska zabezpečenia prehľadu o stave zaočkovanosti a tiež pri
nastavovaní vstupných systémov do prevádzok, najmä v prípade výrobných závodov, kde naraz
nastupuje napr. 100-2500 zamestnancov behom polhodiny.
POTVRDENIE O VÝKONE TESTU
• Výsledky zamestnaneckých testov zamestnancov sa budú zaznamenávať v systéme NCZI, alebo
pôjde testy využiteľné iba pre potreby jedného konkrétneho zamestnávateľa?

KONTAKT: Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava| www.asociaciapz.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +421 950 259 414