schaefflerTéma udržateľnosti má pre skupinu Schaeffler prvoradý význam. V rámci 75. výročia Organizácie Spojených národov bola skupina Schaeffler vybraná za jedného z 50 svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a klímy. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je dosiahnutie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených OSN.

V rámci svojej stratégie udržateľnosti spoločnosť Schaeffler na úrovni skupiny dôsledne zosúlaďuje svoje výrobné procesy s efektívnosťou zdrojov, kompatibilitou so životným prostredím a ochranou zdrojov. Do roku 2030 bude Schaeffler vo všetkých výrobných prevádzkach na svete vyrábať CO2 neutrálne, a tým významne prispeje k väčšej ochrane klímy. Okrem toho chce spoločnosť do roku 2030 znížiť o 20 % ročný odber čerstvej vody.
K naplneniu globálneho podnikového cieľa prispel vo viacerých smeroch aj slovenský závod Schaeffler Skalica. Výrobný závod v Skalici má záujem posilňovať víziu udržateľnej výroby prostredníctvom jej začlenenia do interných procesov a firemnej stratégie. „Prostredníctvom stratégie Roadmap 2025 podnik definoval nielen konkrétne smerovanie a program realizácie, ale aj strednodobé ciele najmä v oblasti životného prostredia, ktoré chceme dosiahnuť. Patria sem predovšetkým naše ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto boli tiež integrované do hodnotiaceho systému jednotlivých oddelení,“ vysvetľuje Miroslav Janota, podnikový riaditeľ Schaeffler Skalica.

Zosúladenie výrobných procesov s efektívnym využívaním zdrojov a úsporou energií
Jedným z opatrení v oblasti energetickej účinnosti, ktoré výrobný závod v Skalici realizoval, je výmena starého osvetlenia v troch výrobných halách za nové, energeticky a svetelne efektívnejšie LED osvetlenie. Vďaka tomuto opatreniu sa znížila spotreba elektrickej energie a spolu s inteligentným riadením a využitím denného svetla sa ušetrilo približne 2 579 882 kWh. Do roku 2022 plánuje skalický závod Schaeffler realizovať výmenu starého osvetlenia v ďalších ôsmich výrobných halách a tiež vo zvyšných vonkajších priestoroch.
Druhým projektom na úsporu energie je implementácia výmeny starých dýz za nové, vysoko efektívne dýzy. Pri realizácii tohto projektu sa spoločnosť Schaeffler Skalica zamerala aj na elimináciu nepotrebných dýz, únikov a neefektívnych riešení v oblasti distribúcie stlačeného vzduchu. Spomínané riešenia priniesli úsporu 119 755 kWh. V priebehu tohto roka bude do projektu zapojených ďalších osem výrobných segmentov spoločnosti Schaeffler Skalica.

Unikátna osmotická stanica v Schaeffler Skalica
V nadväznosti na globálny cieľ sa výrobný závod v Skalici zameriava aj na znižovanie množstva odpadových vôd a spotreby pitnej vody v procese výroby DEMI vody, a to vďaka projektu unikátnej vysokotlakovej reverznej osmózy. Táto jedinečná osmotická stanica, ktorá bola uvedená do prevádzky koncom apríla 2021, upravuje parametre odpadovej zasolenej vody a umožňuje tak jej opätovné technologické využitie. Očakávaná úspora nákladov predstavuje približne 120 000 eur, pričom významný je aj prínos v oblasti environmentálnej záťaže.

Schaeffler Skalica posilňuje svoju pozíciu udržateľnej výroby
Do roku 2022 plánuje výrobný závod v Skalici realizovať ďalšie opatrenia na podporu udržateľnej výroby. Jedným z týchto energeticky efektívnych opatrení je projekt regulácie vzduchotechník, v rámci ktorého chce spoločnosť regulovať výkon vzduchotechnických jednotiek počas neproduktívnych hodín. Z tohto dôvodu budú jednotky doplnené o frekvenčné meniče a pripojené k ethernetovej sieti. Následne sa pomocou centrálneho programu Zenon automaticky reguluje výkon pomocou preddefinovaných časových modelov, čím sa znižuje spotreba elektrickej energie.
Ďalším plánovaným projektom, v ktorom spoločnosť Schaeffler Skalica vidí veľký potenciál pre zníženie zaťaženia životného prostredia a tiež zníženie nákladov na likvidáciu odpadu, sú technológie používané na spracovanie odpadu z technológií brúsenia. Skalický závod plánuje investovať do briketovacieho lisu, ktorý lisovaním brúsneho kalu redukuje obsah oleja v odpade. S týmto riešením sa olej po filtrácii opäť dostáva do obehu a tiež sa znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu určeného na likvidáciu. Vďaka tomuto riešeniu sa množstvo spracovaného odpadu zníži o 50 % s odhadovanou úsporou nákladov na likvidáciu 105 000 eur ročne.

Viac o globálnej stratégii Schaeffler sa dočítate v Správe o udržateľnosti tu: www.schaeffler-sustainability-report.com

TEXT/FOTO Simona Patková