Bohler1Základné rozdiely sú všeobecne známe. Ale čím hlbšie sa zaoberáme príslušnými aplikáciami, tým ťažšie je posúdiť vlastnosti a vyprofilovať konkrétny materiál.

 

Zodpovední pracovníci sú často konfrontovaní s komplexným súborom problémov pri výbere najvhodnejšej ocele. Otázky správneho výberu kvality, druhu ocele, porovnateľnosti medzi výrobcami, ceny, požiadaviek na kvalitu, použiteľnosť, dlhodobosť prevádzky strojových zariadení, celkových nákladov, atď., sú zmysluplné, ale prakticky vždy zložitejšie ako sa môže zdať na prvý pohľad. Neustále stupňovanie požiadaviek na kvalitu, výkonnosť, produktivitu vedie k intenzívnemu vývoju a inováciám nielen v oblasti nových druhov ocelí, ale aj v použitých technológiách a postupoch. Tieto skutočnosti však vedú k výrazne väčšej diferenciácii a zvýšeniu množstva druhov ocele, čím sa situácia na trhu môže stať pre niektorých používateľov pomerne neprehľadnou a zložitou.

Materiál ako konkurenčný faktor

Zákazníci neustále požadujú vyššie záruky, životnosť, ale aj efektivitu výrobkov a procesov. Pre výrobcov a používateľov nástrojov je kvalita a správny výber materiálu základným faktorom, determinujúcim kvalitu finálneho výrobku, efektivitu a produktivitu výrobného procesu. Bez technicko – technologického vývoja a pokroku v oblasti špeciálnych nástrojových ocelí by bola efektívna výroba súčiastok, spracovanie moderných aj tradičných materiálov mimoriadne zložitá. Použitie správneho materiálu zvyšuje kvalitu finálneho výrobku, zvyšuje životnosť nástroja, vplýva na zvýšenie produktivity a zníženie celkových nákladov.

Bohler2Ocele Böhler-Uddeholm

Böhler-Uddeholm je na špici vo vývoji nových technológií výroby ušľachtilých ocelí. Vstupné suroviny v primárnej metalurgii sú prísne triedené a kontrolované. Overené a presne dodržiavané postupy v sekundárnej metalurgii, ako odplynenie a dolegovanie taveniny vo vákuu, odlievanie do kokíl s následným prekovaním do požadovaných tvarov, dáva vysokú kvalitu ocelí už v základnom vyhotovení. Špeciálne technológie – pretavovanie pod troskou (ESU kvalita), v ochrannej atmosfére (DESU) alebo vo vákuu (VMR) znížením obsahu nečistôt a homogénnou štruktúrou – dávajú týmto oceliam vynikajúce vlastnosti.

Najvyšším technologickým stupňom je výroba ocelí práškovou metalurgiou tretej generácie (MICROCLEAN). Tá dáva možnosť vzniku ocelí s vysokým obsahom legúr, ktoré sa nedajú vyrobiť konvenčným metalurgickým postupom, a zároveň vysoko homogénna karbidická štruktúra dáva oceliam výnimočné úžitkové vlastnosti. Ocele sú využívané v najnáročnejších podmienkach v kozmickom, leteckom či medicínskom priemysle. Sú vyrábané najmodernejšími technológiami a všetky poznatky a skúsenosti pri vývoji a výrobe materiálov sa aplikujú aj do oblastí výroby nástrojových ocelí, čím sa dosahuje vysoká kvalita. Tá sa premieta do životnosti a hospodárnosti nástrojov a foriem vyrobených z našich materiálov. Vedie to v konečnom dô­sledku k zníženiu nákladov na výrobu výliskov a odliatkov.

Ocele Böhler a Uddeholm, ktoré ponúkajú lepšie vlastnosti, sa používajú aj v iných aplikáciách, ako len v čisto nástrojárskych. Vďaka svojej kvalite a najpokrokovejším výrobným technológiám majú ocele dlhšiu životnosť. Znamená to výrazné zníženie nákladov vašich, vašej spoločnosti a vašich zákazníkov.

 

TEXT: Ing. Ján Bariak a kol. FOTO: archív Böhler-Uddeholm SLOVAKIA, s. r. o.