OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Všade tam, kde musia byť priemyselné potrubia a potrubné systémy absolútne uzavreté a tesné, musia byť podrobené predpísanej tlakovej skúške. Uskutočňuje sa v závodoch a firmách, kde sa  to používajú tlakové nádoby, potrubia a iné technologické zariadenia a komponenty napríklad v elektrárňach, v chemickom priemysle, ale aj v plynovodoch, v chemickom priemysle, pri inštalatérskych prácach na solárnych systémoch.

 

Tesnosť potrubia je veľmi dôležitá nielen pre samotnú prevádzku zariadenia, ale aj pre životné prostredie. Preto je dôležité disponovať testovacími - skúšobnými tlakovacími čerpadlami na potrebný skúšobný tlak pre konkrétnu aplikáciu. Ešte výhodnejšie je, keď je testovacie čerpadlo vybavené vhodným flexibilným pohonom. A najlepšie je, ak je zariadenie navrhnuté a vyrobené presne podľa individuálnych požiadaviek. Tým sa tlakovací systém blíži k dokonalosti.

Každá tlaková skúška je iná. V praxi sa osvedčili tlakové zariadenia firmy URACA. rozmanité a komplexné pre najrozličnejšie priemyselné aplikácie. Sú konštruované podľa požiadaviek zákazníka. Pritom je možné tlak a dodávané množstvo skúšobnej kvapaliny individuálne nastaviť a regulovať. Priebeh tlakovej skúšky (krivky) možno prehľadne zaznamenať a zaprotokolovať.Obr. 1a UX 60 bar stacionárna

Firma URACA vyrába tlakovacie zariadenia s tlakmi do 3200 bar, prietokom do 5000 l / min. a výkonom až 540 kW. A to s pohonom ručným, elektrickým, benzínovým alebo dieselagregátom. Pre zvláštne úlohy sú vyrábané v EX- vyhotovení, ktoré sú určené pre prácu v explozívnom prostredí.

 

Tlakové skúšky s rôznym médiom

Piestové čerpadlá sú zdrojom tlaku pri vysokotlakových skúšobných zariadeniach tzv. tlakovacích zariadeniach, resp. kompletných skúšobných stolíc. Možno nimi vykonávať tlakové skúšky nádob a rôznych technických zariadení. Skúšobným médiom môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a protikoróznych inhibítorov. 

Vysokotlakové piestové čerpadlá - piestové hydrogenerátory ponúkajú v princípe niekoľko podstatných predností nasledovne:
 
■ Individuálna konštrukcia
■ Nastaviteľný tlak a prietok
■ Regulovateľný tlak (pre rýchle testovanie alebo zložité či komplexné skúšobné postupy)
■ Kontrolovanie priebehu tlakovej skúšky (ukladanie a tlač získaných dát a priebehu tlakovej 
    skúšky)
■ Rôzne tlakovacie médiá (voda, riedky hydraulický olej, emulzie)
■ ATEX vyhotovenie
■ Široký výber regulačných, poisťovacích, prepúšťacích, resp. kombinovaných ventilov
■ Vysoká kvalita a trvanlivosť
■ Energeticky účinné zariadenia
■ Umožňujú realizovať tlakové skúšky podľa STN EN 12956-6 a EN 12162:2003

 

 Dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Zákony a prevádzkové predpisy jasne definujú povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Obr. 1b HP 220 jednopiestová
Prevádzkovateľ technického zariadenia musí zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej dokumentácie. Na ich vykonávanie musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť vzniknuté nedostatky. Prehliadkou a skúškou sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia. Je to skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, úradná skúška, odborná skúška a odborná prehliadka, ktorú vykonáva odborne spôsobilá osoba s adekvátnym technickým vybavením. 
Uvedené zariadenia treba v pravidelných intervaloch preskúšať a kontrolovať. Práve na zabezpečenie aj takých tlakových skúšok a odskúšanie novovyrobených  zariadení sú vyrábané tlakovacie čerpadlá fy. URACA GmbH. & Co.KG. Nemecko. 

 

 Zariadenia pre tlakové skúšky

 Tlakovacie agregáty na výkon tlakových skúšok delíme na nasledovné skupiny:

I.) ručné tlakovacie čerpadlá: jedno a dvojpiestové,

II.) motorové tlakovacie agregáty: s pohonným elektromotorom aj v Ex – vyhotovení pre 
                        prácu v explozívnom prostredí alebo pohonným benzínovým (dieselovým)
                        motorom pre realizáciu tlakových skúšok mimo dielňu napr. v teréne pri 
                        tlakových skúškach plynovodov a pod., kde nie je možnosť pripojenia takýchto 
                        zariadení na elektrickú sieť.

 

 Ručné tlakovacie čerpadlá
     
Ručné čerpadlá sa vyrábajú v dvoch verziách jedno a dvojpiestové a to pre tlak. až do 1000 bar, (100 MPa). Zhotovujú sa ako stacionárne, ktoré sú podľa konštrukčnej veľkosti najmä tie menšie a ľahko prenosné, alebo mobilné. Tie sú masívnejšie sú vhodné pre väčšie pracovné a skúšobné tlaky a najmä vo verzii dvojpiestových pre zabezpečenie väčších dodávaných množstiev kvapaliny pre vykonávanie tlakových skúšok.    
  
Vybavenie ručných tlakovacích čerpadiel je kompletné, pozostávajú z nasledovných komponentov: 
                         - vlastná pumpa – zdroj tlakovej kvapaliny, jedno, resp. dvojpiestová, 
                          - predplňovacia nádoba s nasávacím košom, resp. sitkom a hadičkou,
 Obr. 1c HP32 8 mobilná 1000 bar                         - vypúšťací tlakový ventil,
                          - tlaková hadica s pripojovacou armatúrou,
                          - a manometer.

Samozrejme podľa zamýšľanej aplikácie môže byť vybavenie tlakovacích čerpadiel a agregátov rôzne, veľa závisí aj od predpokladaného druhu tlakovacieho média. To ovplyvňuje najmä výber konštrukčných materiálov čerpadla a najmä spôsob a druh utesnenia, teda druh a materiál tesnenia piestov. 
Podľa želania zákazníka môže byť dodaná ľubovoľná dĺžka tlakovej hadice, rôzne pripojovacie armatúry, či navarovacie spojky.

 

Motorové čerpadlá a agregáty

Motorové tlakovacie čerpadlá a agregáty sú pre väčšie dodávané pracovné množstvá kvapaliny a vyrábajú sa pre tlak až do 300 MPa. Vyrábajú sa v dvoch vyhotoveniach: stacionárne a mobilné. Stacionárne sú určené najmä pre prácu v dielni, resp. na prevádzke. Mobilné zariadenia sú určené najmä na prácu v extraviláne a v rámci závodov na rôznych výrobných prevádzkach. Používajú sa na tlakovanie vodovodov, plynovodov a iných produktovodov. 
Konštrukcia motorových tlakovacích čerpadiel na vyobrazená na obr. 2 a, b, c. Vybavenie motorových tlakovacích čerpadiel je kompletné a pozostávajú z týchto hlavných komponentov: - vlastná pumpa – zdroj tlakovej kvapaliny, najčastejšie 
                                             trojpiestové čerpadlá,  
 Obr. 3 Jet Power 125                                          - predplňovacia nádoba s nasávacím košom a plavákovým 
                                             zatváracím/otváracím/ odvzdušňovacím ventilom,
                                           - vypúšťací tlakový ventil (odľahčuje systém po tlakovaní),
                                           - regulačný ventil tlaku, pre plynulé nastavenie tlaku,
                                           - vysokotlaková hadica s pripojovacou armatúrou,
                                           - ako aj vysokotlakový manometer, nerezové vyhotovenie, plnený
                                              glycerínom.

Len dva roky sa vyrábajú moderné elektrické tlakovacie agregáty typu EP 602 D/ pre tlak 200, 350 a 500 bar s dodaným množstvom kvapaliny až 10, 15 a 30 l/min. (p. obr. 3). 
   
Motorové tlakovacie agregáty, napr. typ DP 3-10 E/ 630, 1000 bar a podobne, môžu byť vybavené tzv. frekvenčným meničom a regulačným ovládacím ventilom za účelom regulácie dodávaného množstva kvapaliny pre realizáciu požadovaných tlakových skúšok s rôznymi zmenami tlaku a výdrží pri danom tlaku. Tlakovacie agregáty umožňujú tiež pripojenie riadiaceho a výstupného grafického zariadenia pre riadenie a zápis priebehu tlakovej skúšky.  
     
Celý nábeh ako aj odľahčenie prebieha podľa zadaných hodnôt skúšobnej krivky. Súčasťou je aj grafický výstup  z vykonanej tlakovej skúšky pre všetky tlakové hladiny až do tlaku 1000 bar, resp. 100 MPa. Skúšobný protokol tiež môže zaznamenávať aj teplotu skúšobného média. Tlakovú skúšku možno realizovať jednoduchým zadávaním, kontrolou či zmenou až 10-tich Pt – parametrov. Stačí len zadať hodnoty.

 

Automatický priebeh skúšok
Pri Pt-parametroch, ktoré nie sú potrebné sa na displeji zadáva číslica 0 (nula). Po zadaní dát sa požadovaný priebeh tlakovej skúšky zobrazí na displeji, priebeh tlakovej skúšky možno takto pred spustením ešte skontrolovať a pokiaľ je potrebné  možno tiež vykonať potrebné korektúry.Obr. 2 c RF P3 10 1000 bar

Samozrejme priebeh tlakovej skúšky možno kedykoľvek prerušiť (napr. pri netesnosti na skúšobnom objekte). Získavame veľmi komfortný a plne automatický priebeh tlakovej skúšky vrátane grafického výstupu
Priebeh tlakovej skúšky je realizovaný automaticky a môže trvať až 270 minút. Popis realizáce výstupného protokolu je možný v dvoch jazykoch z toho jeden slovenský. 
Agregáty sú vybavené mobilnými podvozkami a na objednávku sa vyrábajú s benzínovým či dieselovým pohonom. 

Obr. 2d Tlakovací agregát s elektrickým pohonom 160 KWPoužitie piestových čerpadiel v konštrukcii tlakovacích agregátov je vysoko efektívne.
Piestové čerpadlá pracujú s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou a tým aj dlhodobým bezporuchovým chodom. Jednoducho sa dajú ovládať a riadiť parametre čerpadiel potrebné na vykonanie tlakových skúšok. Ručné tlakovacie čerpadlá sa vyrábajú aj v nerezovom vyhotovení pre tlakové skúšky najmä v potravinárstve, v medicíne, farmácii či v atómovom priemysle. Motorové tlakovacie čerpadlá možno dodať aj s pohonným elektromotorom v tzv. Ex – vyhotovení pre prácu v explozívnom prostredí (s ATEX certifikátom). Výrobný sortiment tlakovacích čerpadiel a agregátov firmy URACA Pumpenfabrik GmbH. Nemecko umožňuje efektívne vykonávanie tlakových skúšok vo všetkých výrobných odvetviach.  

 

Text: Doc. Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD.,  (šu)
AQUACLEAN, s.r.o. Bratislava,  výhradné zastúpenie firmy URACA pre Českú a Slovenskú republiku. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  www.aquaclean.sk, tel.: 090570 81 71