Homokinetický kĺb umožňuje prenos otáčok a krútiaceho momentu z jedného hriadeľa na druhý hriadeľ tak, aby otáčky a uhlová rýchlosť na vstupnom a výstupnom hriadeli boli vždy rovnaké pri rôznych hodnotách uhla, ktorý oba hriadele môžu navzájom zvierať. Podmienka rovnakých uhlových rýchlostí je základnou podmienkou pre klasifikáciu kĺbu ako kĺbu homokinetického.

 

Typickým príkladom homokinetického kĺbu je kĺb v prednej ná­prave automobilu s predným náhonom, ktorý spája hriadeľ predného kolesa s poloosou, vystupujúcou z prevodovky auto­mobilu.

 

OD STAROVEKEJ ČÍNY PO ROBERTA HOOKA

obr1Za predchodcu všetkých univerzálnych kĺbov môžeme považovať čínsky vynález starý viac ako 2 000 rokov. Ide o zariadenie, známe pod označe­ním gimbal. Sú to tri kruhy s odstupňovanými priemermi, vložené na­vzájom do seba a spojené oskami tak, že prostredný kruh sa môže otáčať vzhľadom k vonkajšiemu kruhu okolo jednej osi a vnútorný kruh sa mô­že otáčať vzhľadom k strednému kruhu okolo osi, ktorá je kolmá na prvú os. Číňania toto zariadenie používali napríklad ako držiak vonnej svieč­ky. Toto čínske riešenie sa používa dodnes v takmer nezmenenej podo­be ako držiak kompasu na lodiach alebo sa používa v mechanických gy­roskopoch [1].

Prvým Európanom, ktorý pochopil potenciál gimbalu a ktorý prvý popí­sal použitie gimbalu na spojenie dvoch rotujúcich hriadeľov, bol talian­sky matematik a vynálezca Girolamo Cardano (1501 – 1576). Cardano pri­šiel na to, že čínsky gimbal by sa dal takmer bezo zmeny použiť na prenos krútiaceho momentu, nevytvoril však žiaden použiteľný kĺb [1].

Ďalší pokrok nastal, keď britský vedec a astronóm Robert Hooke (1635 – 1703) staval svoj vynález – helioskop. Hooke navrhol univerzálny kĺb v podobe, v akej ho poznáme dodnes – centrálne teleso tvaru kríža, k ra­menám ktorého je rotačne pripojený vstupný hriadeľ zhruba v tvare pís­mena C. Výstupný hriadeľ podobného tvaru je rotačne upevnený k zvyš­ným dvom ramenám kríža. Robert Hooke postrehol, že chybou tohto kĺbu je nerovnomerný pohyb výstupného hriadeľa voči hriadeľu vstupné­mu. Problém vyriešil spojením dvoch takýchto kĺbov do série pomocou krátkeho medzihriadeľa. Hookov kĺb bol v princípe totožný s Cardano­vým riešením, ale odlišný v technickom vyhotovení. A Hooke bol prvým človekom, ktorý si uvedomil potrebu homokinetickosti a prvý zostrojil čosi, čo dnes môžeme nazvať homokinetickým kĺbom [2].

 

obr2PREDCHODCOVIA DNEŠNÝCH CVJ

Po Robertovi Hookovi sa veľmi dlhý čas neobjavilo žiadne nové riešenie univerzálneho alebo homokinetického kĺbu. V roku 1903 Američan Cla­rence Spicer vytvoril univerzálny kĺb s valivými ložiskami a utesnením proti prachu. Neskôr sa spojil s Charlesom Danom a založili továreň, kto­rá existuje dodnes a dodnes produkuje okrem iného univerzálne kĺby. Jej dnešný názov je Dana Holding Corporation [3].

Za prvý, skutočne homokinetický kĺb, môžeme považovať riešenie, kto­ré v roku 1924 vytvorili Francúzi Gregoire a Fenaille [4]. Ich riešenie je vo všeobecnosti známe ako kĺb TRACTA. Tento typ kĺbu bol veľmi rozšíre­ný najmä počas 2. svetovej vojny v ľahkých vojenských automobiloch. Ne­výhodou tohto typu kĺbu je veľmi veľké vnútorné trenie. Dnes sa používa prevažne už len v ťažkých nákladných automobiloch.

V roku 1925 si Carl Weiss dal patentovať homokinetický kĺb, dnes známy pod názvom Bendix – Weiss [5]. Kĺb pozostával z dvoch takmer identic­kých častí, medzi ktoré boli vložené štyri guľôčky. Problém kĺbu je v ma­lom počte guľôčok a teda aj kontaktných miest, ktorý limituje maximál­ny prenášaný krútiaci moment.

 

 

 

obr3

DIZAJN ALFREDA H. RZEPPU – NAJPOUŽÍVANEJŠIE RIEŠENIE CVJ

Americký vynálezca Alfred H. Rzeppa si v roku 1927 prihlásil a v roku 1929 získal americký patent číslo US 1, 665, 280 na univerzálny kĺb [6]. Rzeppov kĺb konštrukčne vychádzal z kĺbu Bendix-Weiss, ale na rozdiel od neho nie sú vstupný a výstupný hriadeľ rovnaké, ale jeden je menší a druhý väčší, pričom menší hriadeľ má na guľovom povrchu z vonkajšej strany vytvorené drážky na odvaľovanie šiestich guľôčok. Druhý hriadeľ má vytvorenú sférickú dutinu, v ktorej sú tiež vytvorené drážky na odva­ľovanie guľôčok – menší hriadeľ je vložený do dutiny väčšieho hriadeľa. V dutine medzi oboma činnými plochami hriadeľov sa nachádza masívna kovová klietka, v ktorej sú vložené guľôčky.

obr4Alfred H. Rzeppa prihlásil niekoľko ďalších patentov, ktoré zdokonaľova­li tento kĺb. Takto koncipovaný kĺb niesol znaky kĺbu homokinetického, aj keď podmienku homokinetickosti nespĺňal v celom rozsahu – stredové bo­dy guľôčok mali vždy ležať v jednej spoločnej rovine, ktorá je zároveň rovinou homokinetickou. Úlohu držať guľôčky v homokinetickej rovine má masívna klietka, ale keďže otvor pre guľôčku v klietke musí byť väčší než je priemer guľôčky, ich stredy nikdy neležia v ideálnej homokinetickej rovine. Napriek tomuto nedostatku bol Rzeppov kĺb v dobe svojho vzniku špičkovým rieše­ním, ktoré sa však, žiaľ, vo vtedajšej technike veľmi neujalo. Prvé skutočné nasadenie tohto typu kĺbu sa udialo až po spustení sériovej výroby legendár­neho britského malého automobilu Mini Morris v roku 1959. Toto auto ma­lo na svoju dobu veľmi progresívnu konštrukciu a uloženie motora vpredu a pohon predných kolies si vyžadovali použiť spoľahlivé a lacné riešenie ho­mokinetického kĺbu. Ukázalo sa, že použitie Rzeppovho kĺbu v tomto auto­mobile bolo správnym krokom a kĺb sa postupom času stal štandardným ty­pom homokinetického kĺbu v súčasnej automobilovej konštrukcii.

Rzeppov kĺb sa v odbornej praxi často označuje rôznymi názvami – v an­glicky hovoriacich krajinách „Ball-Type Constant Velocity Joint“ (v pre­klade kĺb konštantných rýchlostí guľového typu, alebo jednoduchšie gu­ľový homokinetický kĺb), „Fixed Ball-Type CVJ, Rzeppa-type CVJ atď.. Rzeppov kĺb je typickým reprezentantom homokinetického kĺbu, ktorý má fixný homokinetický bod. Znamená to, že vstupný a výstupný hriadeľ takého kĺbu môžu meniť svoj vzájomný sklon, ale ani jeden z nich sa ne­môže posúvať v axiálnom smere pozdĺž svojej osi. Existujú aj kĺby, ktoré umožňujú okrem naklápania hriadeľov aj ich vzájomné axiálne posunu­tie, ale ide o kĺby, ktoré nespĺňajú podmienku homokinetickosti a preto sa im v tomto článku nevenujeme.

Od doby Alfreda H. Rzeppu sa, samozrejme, objavilo veľké množstvo viac alebo menej homokinetických návrhov kĺbov, ale žiaden z nich sa dopo­siaľ široko neujal. Dôvodom ich neúspechu bola alebo je v prevažnej mie­re ich nepraktickosť, konštrukčná zložitosť alebo náročný výrobný proces.

 

VÝVOJ CVJ SA NESKONČIL – NOVÉ RIEŠENIA PRICHÁDZAJÚ

Stagnáciu vo vývoji homokinetických kĺbov narušil až v roku 2001 aus­trálsky univerzitný profesor a vynálezca Glenn Alexander Thompson. Vy­tvoril homokinetický kĺb, ktorý je naozaj homokinetický. Jeho riešenie je založené v podstate na známom Hookovom univerzálnom kĺbe. Na eli­mináciu cyklickej zmeny otáčok na výstupnom hriadeli použil riešenie, vyskúšane už samotným Hookom – dva Hookove kĺby zapojené do sé­rie, kde ten druhý kĺb eliminuje nedokonalosť toho prvého (obr. 5). Na rozdiel od Hooka a ďalších vynálezcov, Thompson elegantne vyriešil kar­dinálny problém dvojice Hookovych kĺbov – zabezpečiť úplne identic­ké uhly naklopenia medzi vstupným hriadeľom a medzihriadeľom a me­dzi medzihriadeľom a výstupným hriadeľom. Thompson umiestnil jeden univerzálny kĺb súosovo do druhého univerzálneho kĺbu a problém rov­nakých uhlov naklopenia vstupného a výstupného hriadeľa voči me­dzihriadeľu vyriešil pomocou sférického paralelogramu (pozri obr. 6).

obr5
obr6

ZÁVER

Paradoxom dnešného stavu najmä automobilovej techniky je fakt, že dnes sa v najmodernejších automobiloch používajú homokinetické kĺby na báze takmer nezmeneného dizajnu Alfréda H. Rzeppa z prvej polovi­ce minulého storočia. Glenn Alexander Thompson ukázal jednu z mož­ných ciest, ktorou by sa vývoj moderných homokinetických kĺbov mo­hol uberať.

 

LITERATÚRA

[1] http://www.wikipedia.org

[2] Encyclopædia Britannica Online, s. v. “Robert Hooke”, accessed May 01, 2012, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/271280/Robert-Hooke.

[3] Kolektív autorov: The story of DANA Corporation, Published by Dana Corp., 2004

[4] Gregoire, Jean-Albert: Patentový spis FR 652829 Perfectionnements au dispositif de transmission aux roués avant a la fois motrices et directrices d’une automobile, Direction de la Propriété Industrielle, 1928

[5] Weiss, Carl W.: Patentový spis US 1, 677, 311 Universal Joint, US Patent Office, 1927

[6] Rzeppa, Alfred H.: Patentový spis US 1, 665, 280 Universal Joint, US Patent Office, 1928

[7] Thompson, Glenn Alexander: Zverejnená medzinárodná prihláška vynálezu WO 2002-077479 Constant Velocity Joint and Control System Therefor, WIPO, 2001

 

TEXT/FOTO ING. MARTIN GECÍK