obr1Jednou z posledných noviniek v ponuke spoločnosti Marpex, s. r. o., je aj induktívny snímač uhlového natočenia od nemeckého výrobcu TURCK. Tieto snímače pracujú s nastaviteľným meracím rozsahom 90°, 180°, 270°, 360°, sú bezkontaktné (do vzdialenosti 4 mm) a využívajú princíp rezonančného obvodu (nie magnetu).

 

 

Tieto snímače využíva vo svojich zaria­deniach aj nemecká spoločnosť Mö­ve-Metall, ktorá svoje výrobky dodáva pre spoločnosť Johnson Controls, svetového lídra vo výrobe automobilových sedačiek. John­son Controls vo svojom výrobnom procese okrem iného vyžaduje, aby bol každý komponent uchytený k sedačke správnym nástrojom, správ­nou skrutkou alebo nitom a tiež správnou silou. S cieľom splniť tieto požiadavky zostrojil dodáva­teľ montážne meracie rameno, ktoré využíva sní­mače uhlového natočenia TURCK. Snímače sú umiestnené na troch spojoch ramena a zabezpe­čujú tak presné a opakovateľné nastavenie pozí­cie skrutkovača umiestneného na konci ramena. Všetky potrebné parametre pre jednotlivé skrutky (pozície) sú uložené v riadiacej jednotke. Ak chce operátor upevniť prvú skrutku, navádza rameno do správnej pozície. Po dosiahnutí správnej pozície riadiaca jednotka umožní sa­motné skrutkovanie vypustením stlačeného vzduchu do skrutkovača (prvé OK). Operátor skrutkuje dovtedy, kým jednotka nezaznamená správny počet rotácii (druhé OK) a dosiahnutie správneho uťahovacieho momentu (tretie OK), čo garantuje, že skrutka je upevnená správne. Ďalšia skrutka môže byť upevnená len v tom prí­pade, ak boli zaznamenané všetky tri OK.

Spoločnosť Möve-Metall využívala monitoro­vanie upevňovacieho momentu aj predtým, ale sledovanie správnej pozície je pri tomto za­riadení novinkou. Veľkou výhodou snímača TURCK je princíp bezkontaktného merania, ta­kže nie je potrebné žiadne mechanické spojenie snímača a snímacieho elementu a nedochádza tak k jeho mechanickému opotrebeniu. Ďalšími výhodami sú odolnosť snímača voči magnetic­kým poliam a jeho jednoduché nastavenie.

V porovnaní s predchádzajúcim riešením (založe­ným na optickom snímači) je súčasné riešenie, vy­užívajúce snímače uhlového natočenia TURCK, jednoduchšie, presnejšie a spoľahlivejšie.

 

TEXT/FOTO MARIÁN OSÚCH ML.