Společnost SAV má dlouholeté zkušenosti s upínáním při mechanickém obrábění obrobků z ocelových a jiných materiálů. Zabývá se hlavně řešením upínání náročných materiálů při nejnáročnějších řezných podmínkách.

 

Novým příspěvkem do dlouhé škály řeše­ní je inovativní řešení upínání obrobků při produkčním frézování pomocí mo­dulového uspořádání kruhových pólů (obr. 1 a 2).

obr1 obr2

Na rozdíl od standardních paralelních pólů po­užití kruhových pólů zvyšuje variabilitu uspo­řádání magneticky aktivních ploch na upínači a umožňuje modularitu řešení. Oproti populár­ním kvadrátním pólům je koncepce kruhových pólů výkonově vyšší a nákladově efektivnější.

Magnetický systém na bázi AlNiCo materiá­lů umožňuje s výhodou využít toto řešení pro upínání velkých obrobků kvůli velice rychlému odmagnetování, což je nevýhodou dosavadních kombinovaných systémů.

 

UPÍNANÍ TENŠÍCH OCELOVÝCH OBROBKŮ

obr7Upínání pomocí kruhových pólů nachází využi­tí hlavně při upínání tenších ocelových obrob­ků, například svařovaných dílů a při frézování dílů z kalených a zušlechtěných ocelí a vyšších legovaných ocelových materiálů.

Lze ho univerzálně využít pro 5-stranné opra­cování dílců různých geometrií (obr. 7) s použi­tím pólových nástavců (flexibilních i pevných), napomáhajících lehčí uvolnění obrobku.

 

Je vhodné pro zařízení se střední a velkou upí­nací plochou. Je určeno pro minimální tloušťky dílců 8 mm, u plochých obrobků již od rozmě­ru 200 x 200 mm, pro jmenovité napětí 360 V. Nominální upínací síla při použití pólových ná­stavců je 3 200 N/pól. Na vyžádání je k dispozici také v kruhovém provedení (obr. 4 a 5).

obr4 obr5

Magnetický upínač s modulovým uspořádáním kruhových pólů tvoří zesílený magnetický sys­tém v nákladově optimalizovaném provedení s ocelovými póly průměru 60 mm v lineárně (A) nebo střídavě (B) uspořádaném pólovém rastru (obr. 1 a 3).

obr3Upínač má masivní a vodotěsnou monobloko­vou konstrukci, celá plocha upínače je magne­ticky aktivní, na spodní straně stolu stroje je upínač magneticky izolován kvůli ochraně po­honů stroje a měřících systémů stroje.

Elektropermanentní magnetický systém upína­če zajišťuje absolutní bezpečnost při výpadku napájení. Upínač je vybaven demagnetizačním cyklem. Stupeň krytí je IP 67.

Upínače větších rozměrů lze modulově uspořádat jako kombinace několika magnetických systémů.

obr6Pro montáž pólových nástavců (obr. 6) je upí­nač opatřen závitovým rastrem M8. Opotrěbi­telnost upínací plochy je 12 mm. Pólovou me­zeru je možné na vyžádání za příplatek dodat také celokovovou, přednostně z mosazi. E – pří­vod je do velikosti 1 000 x 500 mm realizovaný pomocí flexibilního připojení, navíc jej možno připojit pevně.

Upínač je vhodný pro připojení k řídící jednot­ce SAV 876.12.

Upevnění ke stolu stroje:

• 2 upínkami o velikosti 600 x 300 mm,

• 4 upínkami o velikosti 600 x 400 mm až 1 000 x 500 mm,

• u větších rozměrů průchozími otvory dle požadavků.

 

NEJMODERNĚJŠÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Tyto magnetické upínače jsou řízeny systémy nejnovější generace (obr. 8 a 9).

obr8 obr9

Jejich hlavními výhodami jsou ochrana proti zkra­tu, plně elektronická řídící a napájecí deska, bez­potenciálové obvodové relé pro připojení elektro­magnetu a hlavně vysoká kvalita a krátká doba odmagnetování magnetických systémů. K vyso­ké kvalitě funkce a provozuschopnosti těchto sys­témů přispívá také rozšířená diagnostika, testová­ní zkratu na kostru, předprogramované nastavení a individuální programovatelnost. Velmi kom­paktní konstrukce, funkční design a jednoduchý provoz jsou průvodními znaky těchto systémů.

TEXT/FOTO MILOŠ HLADKÝ