obrV různých stadiích procesu výroby piva jsou relevantní rozdílné parametry. Pomocí modulárního systému lze kontrolovat měřené hodnoty jako je hustota, zákal nebo celkové složení plynů. Správná kombinace se pak postará o perfektní chuť piva.

 

 

V průběhu celého procesu výroby piva jsou požadavky na měřicí techniku podle jednotlivých výrobních kroků velmi rozdílné. Bude to jen o monitorování prů­běhu výroby anebo o kontrole kvality právě napl­něných produktů: neustále se vyžaduje použití jednoduché, spolehlivé a přesné metody měření ke stanovení důležitých kvalitativních paramet­rů. Následně se také poptávka zaměřuje na vhod­nou instrumentaci, která by v ideálním případě mohla nabídnout možnosti pro budoucí poža­davky na měření. Čím flexibilnější tedy měřicí systém je, tím lépe jej lze nabídnout jako řešení různých požadavků a potřeb trhu.

Modulární koncept Anton Paar to umožňuje, a to přesnou kombinací přístrojů a parametrů, které mají být stanoveny. Aktuálně je v nabídce systém pro analýzu piva, který spojuje až pět jednotlivých metod a, podle požadavků uživatelů, i s možnos­tí připojení autosampleru pro všechny typy lahví.

Pokud je zapotřebí odebrat vzorky pro simul­tánní stanovení obsahu CO2, a volitelně i O2, přímo z obalů, dokáže tento požadavek splnit Packaged Beverage Analyzer Generation M pro analýzu piva, krátce PBA-B. Tento systém může tvořit až sedm měřicích přístrojů a jeden plnicí systém a představuje tak ideální komplexní ře­šení pro analýzu piva.

MĚŘENÍ HUSTOTY JAKO ZÁKLAD KONTROLY KVALITY

V moderní kontrole kvality a produkce se pou­žívá velké množství analytických metod. Jedna z nejjednodušších, nejrychlejších a nejprůkaz­nějších je měření hustoty. Tato metoda vyža­duje minimální množství vzorku, nemění jeho složení a nevyžaduje použití chemikálií. Měření hustoty určuje koncentrace v rozsahu mezi 0 % a 100 % s nejvyšší přesností.

Anton Paar se zabývá digitálním měřením hus­toty na principu oscilace U-trubice již více než 40 let. V průběhu tohoto období byl husto­měr DMA, jako standardní výbava ke stanovení hustoty, relativní hustoty a koncentrace, insta­lován v řadě laboratoří po celém světě.

MĚŘENÍ ALKOHOLU RYCHLE A PŘESNĚ

Přístroj pro měření alkoholu Alcolyzer je zalo­žený na patentované spektroskopické metodě v blízké infračervené oblasti (AT 406711; US 6, 690, 015) a slouží k přímému stanovení obsahu alkoholu v pivu a míchaných nápojích na bázi piva. Ostatní obsažené látky výsledek neovliv­ňují, dokonce i v průběhu výrobního procesu poskytuje přístroj přesné a spolehlivé hodnoty. Metoda měření je ověřena a uznána evropskou analytickou komisí pro pivovarnickou techni­ku (MEBAK) a odpovídá evropské pivovarnické konvenci (EBC). Kombinace přístroje pro mě­ření alkoholu Alcolyzer s hustoměrem DMA M poskytuje takzvaný systém pro analýzu piva, který zaručuje efektivní a vysoce přesné sta­novení důležitých parametrů piva, jakými jsou hustota a alkohol. Z primárních hodnot měření vypočítává tento systém všechny další, pro vý­robu piva relevantní parametry, jako původní extrakt, skutečný extrakt, zdánlivý extrakt, stu­peň fermentace a energetickou hodnotu.

MĚŘENÍ ZÁKALU ZAJIŠŤUJE TRANSPARENTNOST

Přístroj pro měření zákalu HazeQC je určen k měření zákalu všech typů kapalin, speciálně pi­va a míchaných nápojů na bázi piva. Průtoková cela je temperována peltier elementy a zajišťuje spolehlivé výsledky měření při nastavené teplo­tě. Díky tomu nepředstavuje měření při nízkých teplotách přibližně -5 °C žádný problém. To ale také znamená, že pro chlazení vzorků není zapo­třebí žádná vodní lázeň a současně se tak elimi­nuje nákladné čištění a časové prodlevy. Taktéž i zdlouhavé nastavení pro každou barvu a veli­kost láhve je na základě použití průtokové cely bezpředmětné. HazeQC počítá hodnotu záka­lu dle metody poměru základního signálu měře­ní při úhlech: 0° transmise, 25° a 90° rozptýlené světlo. Vlnová délka světla použitého pro měření je 650 nm. HazeQC je díky těmto parametrům zcela v souladu se všemi normami, vztahujícími se k měření zákalu v nápojích, jako jsou napří­klad předpisy MEBAK a EBC.

HazeQC lze integrovat do systému pro ana­lýzu piva, anebo jej kombinovat se stávajícími jednotlivými přístroji Anton Paar, jako napří­klad DMA M a řadí se tím do série kombino­vatelných přístrojů. Připojením pH modulu k přístroji typu DMA M nebo Alcolyzer se dá společně s dalšími parametry simultánně měřit i pH. Volitelně je možné do Alcolyzeru zabudo­vat i modul pro měření barvy. Pokud je systém pro analýzu piva rozšířen o modul pro měření barvy a pH, je možné vedle stanovení obsahu alkoholu a extraktu získat doplňující informace o stupni fermentace, hustotě, EBC-barvě, záka­lu (dle EBC a MEBAK) a hodnotě pH v jednom jediném měření.

obr2m

JEDNO NASTAVENÍ PRO VŠECHNY PARAMETRY

Systém pro analýzu piva je díky svému jedno­mu jedinému postupu nastavení pro všechny parametry – alkohol, hustota, zákal a barva – skutečně jedinečný. Automatický systém dáv­kování vzorků ze série Xsample slouží k plně­ní vzorků ze zásobníku do měřicí cely aktuálně používaného přístroje Anton Paar.

Zabudovaný ochranný kryt zajišťuje bezpeč­nost obslužného personálu, řízení autosample­ru je zajištěno aktuálním ovládacím přístrojem. V případě požadavku na plnění vzorků za sou­časného stanovení obsahu CO2 přímo z oba­lu, se vzorky nápojů prostřednictvím tlakového plynu nadávkují z uzavřených obalů, jakákoliv příprava vzorku není naprosto nutná. Tímto způsobem nedojde u vzorku v průběhu mani­pulace s ním k žádné změně množství rozpuš­těných plynů, jako je CO2, anebo naopak, pří­vodu kyslíku.

Pro měření v jednotlivých lahvích anebo plechov­kách je určena plnicí jednotka PFD (Piercing and Filling Device). V případě většího počtu vzorků nabývá pro zvýšení použivatelského komfortu na významu dávkovací systém Xsample 510. Se systémem Xsample 510 lze v jednom cyklu měře­ní plně automaticky analyzovat až 18 plechovek, či skleněných nebo PET lahví. V plnicím systé­mu zabudovaný ochranný kryt zaručuje nejvyšší míru bezpečnosti, obzvláště v případě možného prasknutí láhve pod tlakem.

MĚŘENÍ OBSAHU CO2 A O2 BEZ VLIVU OSTATNÍCH PLYNŮ

obr1Chuť karbonizovaných nápojů velmi silně sou­visí s obsahem rozpuštěného CO2. Z toho dů­vodu má pro výrobu a kontrolu kvality nápo­jů přesné a spolehlivé stanovení obsahu CO2 rozhodující význam. Firmou Anton Paar vyvi­nutá a patentovaná metoda vícenásobné obje­mové expanze nahrazuje nedostatečné tradiční metody stanovení obsahu CO2. Tento postup, který je nezávislý na obsahu dalších rozpuště­ných plynů, jako kyslík a dusík, byl uveden na trh prostřednictvím přístroje CarboQC. Mě­ření obsahu CO2 je rychlé, jednoduché a vyža­duje minimální množství vzorku. Příliš vysoký obsah kyslíku a z toho vyplývající produkty oxi­dace negativně ovlivňují chuť piva i jeho trvan­livost. Z toho důvodu je přesné sledování ob­sahu kyslíku metodou neovlivněnou dalšími rozpuštěnými plyny nepostradatelné. S rozsa­hem měření od 0 ppb až po nasycení vzduchem je optochemický přístroj OxyQC správnou vol­bou pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku. Měření trvá necelé dvě minuty.

Packaged Beverage Analyzer pro systémy Gene­ration M (PBA-B), sestávající ze základních pří­strojů DMA M, Alcolyzer, CarboQC a plnicího systému, může být postupně rozšířen o dal­ší přístroje, s ohledem na požadované hodno­ty měření a aktuální požadavky. Vybaven všemi přístroji, umožňuje PBA-B stanovení až sedmi hodnot – hustoty, obsahu alkoholu, pH, měře­ní barvy, zákalu, oxidu uhličitého a kyslíku – si­multánně s jedním vzorkem nápoje z jednoho obalu, a to vše bez přípravy vzorku, bez zbyteč­ných časových prodlev a bez odchylek ve složení v důsledku způsobu plnění vzorku, jako je na­př. ztráta CO2.

K archivaci naměřených hodnot existuje ví­ce možností. Vedle standardního ukládání dat jsou k dispozici RS232 rozhraní, USB konektory a připojení k LIMS/Ethernet. Naměřené hod­noty lze pomocí excelovské aplikace „Anton Pa­ar SoftPrint“ odeslat k následnému zpracování v různých formátech přímo do počítače.

MODULÁRNÍ KONCEPT JAKO PŘEDPOKLAD PRO VÝVOJ DO BUDOUCNOSTI

V průběhu let požadavky na kvalitu výroby kon­tinuálně stoupají. Tento vývoj nepřinesl pou­ze nutnost měření nových parametrů, ale i po­třebu vývoje nových metod. Modulární koncept tomuto trendu odpovídá. Ať už se jedná o mě­ření zákalu, stanovení obsahu kyslíku anebo automatické dávkování do systémů měření, Anton Paar tímto přináší odpovědi na mnohé specifické otázky.

Podle potřeby lze systémy měření přizpůsobit aktuálním a specifickým požadavkům.

 

TEXT/FOTO KARIN BIEBERNIK A PETER BRUGGER, ANTON PAAR, GMBH