obr1Výroba ložísk a ich dielov je typickým predstaviteľom odvetvia presného strojárstva. Vývoj ložísk a zvyšovanie ich úžitkových vlastností sa sústreďuje hlavne na zvyšovanie ich zaťaženia, otáčok i trvanlivosti a znižovanie ich hlučnosti v prevádzke. Tieto vlastnosti sú však výrazne závislé na presnosti a kvalite opracovania hlavne obežných dráh krúžkov a valivých súčastí ložísk.

 

 

Z uvedeného vyplýva i nutnosť a po­žiadavka na presné a rýchle mera­nie a posudzovanie kvality funkč­ných plôch ložísk už pri ich výrobe. Dosahovanie vysokej presnosti, stanovených rozmerových parametrov vnútornej geomet­rie, drsnosti povrchov a ostatných výrobných tolerancií je základným predpokladom pre zabezpečenie kvality a bezporuchovej funkcie ložísk, a tým pre zvyšovanie ich životnosti a spoľahlivosti.

 

PROGRESÍVNE MERANIE

ZVL SLOVAKIA, a. s., využíva rôzne druhy pres­nej meracej techniky, ako napríklad trojsúrad­nicový merací stroj SIP 420M, univerzálny dĺž­komer ULP OPAL300, kruhomer Talyrond 73, konturoskop MITUTOYO SV-C3000, digitál­ne tvrdomery ROCKWELL EMCOTEST M2N a RR-1D/AQ. Spoločnosť svoj súčasný prístro­jový park nedávno rozšírila a posilnila o nový prístroj Form Talysurf PGI 820 od firmy Taylor Hobson. Ide o firmu, ktorá v súčasnosti uvede­ným a podobnými prístrojmi predstavuje naj­vyššiu presnosť merania tvaru a štruktúry po­vrchu.

Prístroje typu Form Talysurf boli firmou Taylor Hobson pôvodne vyvinuté pre presnú výrobu ložísk. Je nimi možné sú­časne merať rozmer, tvar a drsnosť povrchu z profi­lu jednej snímanej stopy, a to aj na zakrivených plo­chách.

V súčasnosti sa od moder­ných meracích prístro­jov požaduje veľký rozsah meraného profilu povrchu s vysokou presnosťou. Zväčšovanie rozsahu me­rania sa sústreďuje jednak na dĺžku merania (dĺž­ka snímania v osi X až 200 mm) a tiež na veľkosť zdvihu snímacieho systému v osi Z.

 

obr2NOVÁ KONCEPCIA

Nová koncepcia meracích prístrojov Form Talysurf a systém PGI (Phase Grating Interfe­rometer) využívaný v novom rade týchto prí­strojov má v porovnaní s predchádzajúcimi mo­delmi celý rad predností. Vo všetkých smeroch predbehol meradlá s lineárnym snímaním po­lohy. Umožňuje im s vysokou rozlíšiteľnosťou veľmi presne merať drsnosť a tvar, ako aj ich odchýlky. Nové softvérové vybavenie umožňu­je komfortné a komplexné vyhodnotenie mera­ných rozmerov tvarov a štruktúry z jednej sní­manej stopy meraného profilu.

Meradlá PGI sú vybavené novými optickými a mechanickými prvkami a elektronikou, čo im umožňuje dosiahnuť výrazné zníženie systé­mového šumu. Unikátny je aj spôsob kalibrácie Taylor Hobson, založený na presnom etalóne guľového tvaru. Vďaka použitiu tejto patento­vanej metódy je meradlo nielen kalibrované v celom meracom rozsahu, ale zároveň sú ove­rené aj všetky dôležité funkcie systému, vrátane linearity, geometrie a stavu snímaného hrotu, posuvovej základne, záznamu dát, tuhosti me­radla a funkčnosti procesora.

Merací prístroj Form Talysurf PGI 820 je vhodný na meranie prakticky všetkých druhov ložísk a ich komponentov, ako napríklad ložis­kové valčeky a ostatné valivé telieska. Z použí­vateľskej stránky možno prístroj oceniť najmä z hľadiska parametra merania ložísk a ich sú­častí so širokým rozsahom. Meranie sa vyko­náva s vyššou rýchlosťou, väčšou presnosťou a rozlíšiteľnosťou.

 

SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY

Prístroje splňujú všetky požiadavky, ktoré na ne kladie špecializovaná výroba ložísk:

• Veľkosť a geometria snímacieho hrotu, kto­rý zabezpečuje opakované presné snímanie profilu povrchu.

• Linearita prístroja, ktorá je určená vzťa­hom medzi dráhou pohybu snímača a od­chýlkou zaznamenanou systémom, kde je dosahovaný vysoký stupeň presnosti z dô­vodu patentovaného spôsobu kalibrácie na povrchu gule.

• Rozlíšenie meradla vyjadrené najmenšou di­gitálnou hodnotou, ktorú je systém schopný opakovane použiť na popis štruktúry a tvaru povrchu.

• Priamosť meracej základne, kde je potrebná integrita systému referenčného a meraného povrchu a na jej zabezpečenie sú v prístro­ji použité posuvové jednotky skonštruované a vyrobené podľa najprísnejších noriem.

• Systémový šum určuje hranicu po ktorú nie je dotykové meradlo schopné merať. Úroveň šumu je taká nízka, že dovoľuje plne využiť ich vysokú rozlíšiteľnosť.

Prístroj firmy Taylor Hobson so svojimi funkčnými vlastnosťami a veľkým rozsahom použitia predstavuje kvalitatívne novú gene­ráciu meracej techniky na kontrolu a mera­nie povrchových profilov použitia. Aktívne reaguje na metrologické potreby a problé­my strojárskej výroby a používateľov meracej techniky. Zároveň vo všetkých smeroch spĺňa súčasné požiadavky výskumu a vývoja v ložis­kovej výrobe.

 

TEXT/FOTO ZVL SLOVAKIA, a. s.