obr1mNastal čas skoncovat s obecně rozšířeným nesprávným názorem, podle kterého má software pouze nepatrný vliv na produktivitu při zpracování plechů. Právě naopak, shodují se Achim Patz a Friedrich Feyl. Achim Patz je vedoucím oddělení laserových technologií a zpracování plechů společnosti Huning Maschinenbau GmbH, Friedrich Feyl je technickým ředitelem závodu společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co.KG v Obersontheimu v Německu.

 

 

Obě společnosti se rozhodly používat CAD/CAM software Bysoft společ­nosti Bystronic. Díky tomu se podle obou představitelů zvýšil jejich zisk. Náklady byly odepsány během zanedbatelné doby.

Zaměříme se nejprve na společnost Huning Maschinenbau GmbH. Budeme se zabývat fi­nančním přínosem modulu Bysoft Plant Manager Cutting (PMC). Modul slouží k plánování a sledo­vání procesů řezání. Poté obrátíme pozornost ke společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co.KG se za­měřením na Bybendpart. Tento modul se primár­ně používá k tvorbě parametrů 3D-modelů ohý­baných dílů připravených k výrobě a k tvorbě dat procesu ohýbání.

 

HUNING MASCHINENBAU – VÝCHOZÍ SITUACE

Huning Maschinenbau GmbH se sídlem v Mel­le, je součástí čtyř společností skupiny Huning, zabývající se technologiemi zaměřenými na ži­votní prostředí a jeho ochranu.

Huning Umwelttechnik poskytuje služby v šir­ším spektru oblastí. Ostatní tři společnosti vy­rábějí hardware, který je k tomu potřebný, na­příklad kontejnerové automobily na sypké materiály (Heitling Fahrzeugbau), prosévací stroje a dopravníkové systémy (Heitling Anlage­bau) a komponenty pro systémy s bioplynem (Huning Maschinenbau). Výrobky nejsou urče­ny pouze pro Huning Umwelttechnik, nýbrž se především prodávají na volném trhu.

Společnost Huning Maschinenbau zahrnuje di­vize environmentálních technologií a bioplynu i ziskové středisko zpracování plechů. V posled­ních letech stoupl jejich podíl z přibližně 40 na 70 procent. „Na jedné straně je to proto, že jsme během ekonomické krize dostali méně objed­návek od třetích stran, na druhé straně zazna­menává podnikání skupiny potěšující výsledky,“ vysvětluje Achim Patz, který řídí závod na zpra­cování plechů s jedinečným vybavením. Mo­dernizace zařízení na laserové zpracování po­kračovala zejména po přestěhování do nového ústředí firmy v prosinci 2010.

Na novém pracovišti jsou v současné době nain­stalovány následující systémy k řezání laserem:

Bystar L 4025-80. Uvedeno do provozu v roce 2011. Řezná plocha 8x2,5 metru. Výkon laseru 6 000 Wattů.

Bystar 4020. Uvedeno do provozu v roce 2011. Řezná plocha 4x2 metry. Výkon laseru 6 000 Wattů. Připojení na automatický sklad.

Byspeed 3015. Uvedeno do provozu v roce 2003. Řezná plocha 3x1,5 metru. Výkon laseru 4 400 Wattů. Připojení k automatickému skladu.

Oba nové stroje přirozeně nemohly poskytnout v tak krátké době spolehlivé údaje, aby bylo možné vypočítat vliv softwaru na produktivitu laserového zpracování. Proto se nejprve zamě­říme na situaci před stěhováním. V té době se používaly dva systémy:

Bystar L 4025-60. Uvedeno do provozu v roce 1999. Řezná plocha 6,5x2,5 metru. Výkon lase­ru 3 500 Wattů.

Byspeed 3015. Uvedeno do provozu v roce 2003. Řezná plocha 3x1,5 metru. Výkon laseru 4 400 Wattů. Připojení k automatickému skladu.

 

obr2mHUNING MASCHINENBAU – PŘÍNOSY PMC

Používání PMC přineslo společnosti Huning Maschinenbau GmbH skutečné úspo­ry. Náklady na softwarovou licenci a školení zaměstnanců se vrátily společnosti za méně než jeden rok. Kromě ekonomických ukazatelů vi­dí Achim Patz také další velmi důležitá kritéria. „Celý proces, od přenosu dat z ERP, přes zpra­cování objednávek, až po zpětnou vazbu údajů z výroby do ERP je stoprocentně transparentní,“ říká. Proč je pro něj mimořádně důležité udr­žet si přehled? Za prvé: objednávky přicházejí z různých oblastí. Za druhé: knihy zakázek jsou téměr plné, takže oddělení zpracování plechů pracuje na tři směny. „V takových situacích je důležité, aby byly procesy v systému v každém okamžiku řádně zachyceny,“ vysvětluje Achim Patz.

Správné vyhodnocení aktuální situace bere rov­něž v úvahu možnost, že se v procesu řezání mo­hou v ojedinělých případech vyskytnout chyby. Z tohoto důvodu je ve společnosti Huning ko­nečný protokol, který stroj po ukončení zakáz­ky automaticky odesílá do softwaru, zkontrolo­ván nejprve zaměstnancem v bezprostředním kontaktu s výrobou, tzv. „ByMasterem“. „Teprve poté, kdy tento pracovník potvrdí, že řezání proběhlo správně, je zakázka nahlášena do ERP jako plně zpracovaná a doplněna o všechny pří­slušné informace,“ vysvětluje Achim Patz. Proto je kdykoli schopen podat zákazníkovi správné informace o stavu zpracování. To je z jeho po­hledu bezpochyby další silnou stránkou softwa­ru: „Dílčí procesy, jako je přiřazování CAD úda­jů k zakázkám nebo vytváření řezných plánu, jsou realizovány nezávisle pomocí PMC, lze je však provádět také ručně“.

PMC zaručuje transparentnost na mnoha úrov­ních: „Kdykoli, v kterémkoli časovém okamži­ku přesně víme, s jakou kapacitou který stroj pracuje a kolik musíme naplánovat směn,“ říká Achim Patz nadšeně. Software rovněž zajišťuje podporu fakturace, jelikož správně a automatic­ky přiřazuje k zakázkám veškeré potřebné úda­je. Teprve díky tomuto softwaru se tudíž staly malosériové zakázky rentabilními,“ vysvětluje Achim Patz. PMC navíc umožňuje další projekt, který je důležitý jak pro něj, tak pro vedoucího jeho provozu Heiko Schmidta – zavedení pré­mií pro pracovníky provádějící řezání laserem. PMC dodává pro tento záměr potřebné údaje. Společnost má pozitivní zkušenosti s prémio­vým systémem i v jiných oblastech, například v Heitling Fahrzeugbau, kde se produktivita zvýšila o více než 20 procent.

Ne, Achim Patz by již bez PMC pracovat ne­chtěl, protože právě ten podpořil růst a renta­bilitu společnosti. Hovoří o situaci v jiné spo­lečnosti, kterou osobně dobře zná: „Šéf tam začíná práci ve čtyři ráno a končí občas až večer. Nemůže už být obětavější. Takže růst je mož­ný pouze zlepšováním procesů, například pou­žíváním PMC,“ říká Achim Patz. K tomu je však potřebná počáteční časová investice, kterou má dojem, že si nemůže dovolit. Tím však opomíjí ohromný potenciál, který spočívá v zlepšování procesů. Ve společnosti Huning Machinenbau tento potenciál rozpoznali. Díky tomu přispívá PMC k lepší organizaci a k úspěchu společnosti.

obr3m

KÄRCHER – VÝCHOZÍ SITUACE

Kärcher je přední světovou společností v oblas­ti čistící techniky. Jen velmi málo lidí však ví, že díky své stále rostoucí dceřiné společnosti Kärcher Futuretech společnost rovněž aspiruje na dosažení vedoucí pozice v oblasti mírových a záchranných prací po katastrofách. Přísluš­né portfolio výrobků sahá od ochranných systé­mů NBC, systémů k čištění vody, až po mobilní stravovací systémy, jako jsou polní kuchyně. Po­dobná zařízení společnosti Kärcher Futuretech již zachránila životy v řadě krizových míst po celém světě, například po ničivém zemětřesení na Haiti nebo po jaderné katastrofě v Japonsku.

Pro společnost Kärcher mají pojmy jako „ja­kost“ a „technologie“ nejvyšší prioritu. Proto také probíhá vývoj a výroba výlučně v domá­cí základně společnosti, v německém Báden­sku-Württembersku. Ústřední konstrukce a vý­voj včetně části výroby se nacházejí v ústředí ve Winnendenu.

Jedním ze tří dalších je závod v Obersontheimu. Vyznačuje se nejmodernějším zařízením na zpra­cování plechů. Vyrábějí se zde veškeré plechové díly a komponenty pro závody společnosti, včet­ně Kärcher Futuretech. Ohýbání se provádí na ohraňovacím lisu Bystronic série Hämmerle 3P, jelikož je použitá tříbodová technologie ohýbá­ní zárukou mimořádně přesné práce a maximál­ní flexibility. Ta je potřebná vzhledem k téměř 9000 různým dílům uvedeným v příslušné da­tabázi a vzhledem k malým zakázkám, které ob­vykle zahrnují maximálně padesát kusů. „Nevy­rábíme na sklad, nýbrž na základě požadavků,“ vysvětluje Friedrich Feyl. Technický ředitel má k dispozici celkově pět ohraňovacích lisů Häm­merle pro délky ohýbání do 2,1 a 3,1 metru, s li­sovací silou 100, 200 a 225 tun.

 

KÄRCHER – PŘÍNOSY BYDENPARTU

obr4mSpolečnost Kärcher dosahuje výrazných úspor díky použití modulu Bysoft Bybendpart. Stejně jako u společnosti Huning se náklady na soft­warovou licenci a školení v krátké době vráti­ly. „V investičním požadavku jsme uvedli šesti­měsíční dobu amortizace,“ vzpomíná Friedrich Feyl. Tato doba byla výrazně zkrácena.

Úspory vyplývají ze skutečnosti, že se již ohýba­cí programy nezadávají do strojů, nýbrž na samo­statné pracovní stanici pomocí modulu Bysoft Bybendpart. Tím se značně snížila doba prostojů ohraňovacích lisů. Pro společnost to znamena­lo, že nebylo nutné pořizovat žádné nové stroje za účelem uspokojení rostoucí poptávky po ohý­baných dílech. Přínosy softwaru přesahují ty­to výhody i mnohem dále. Pomocí Bybendpartu lze například snadno vytvářet nebo zpracovávat 3D modely. „V tomto ohledu máme standardi­zovaný postup. 3D data se vytvářejí samostatně ve Winnendenu bez pomocí Bybendpartu a poté se odesílají k nám do Obersontheimu přes SAP,“ vysvětluje proces Friedrich Feyl. Tam se zpraco­vávají STEP data. Pomocí simulace posloupnosti ohýbání lze navíc zkontrolovat, zda lze díl vůbec ohýbat. „Je to opravdová výhoda,“ říká Friedrich Feyl a předvádí nám dva ohnuté díly – jeden s 26 a druhý se 41 ohyby. „Osobně by mě nenapadlo, že je něco možné takto ohnout,“ dodává vedou­cí skupiny, „díky Bybendpartu jsme však schopni plně využít všech možností stroje.“

Díky popsanému procesu mají ihned k dispo­zici správný soubor DXF, o několik minut poz­ději také příslušný program ohýbání a následně i odpovídající díly.

Další výhoda: díky prvotřídním tříbodovým ohýbacím systémům používaným ve spoje­ní s Bybendpartem zní motto pro zpracování plechů ve společnosti Kärcher: „Méně svařová­ní, více ohýbání“. Pomocí Bybendpartu lze zpra­covávat modely celých sestav. Lze tak rychle identifikovat nadbytečné svařování a jednodu­še přepracovat jednotlivé sestavy. „Našim lidem opravdu záleží na použití ohýbaných dílů místo svařovaných sestav,“ vysvětluje Friedrich Feyl. Společnost ušetří peníze a sestavy jsou schop­ny odolat vyššímu zatížení.

Závěr zní: správný software se vyplatí!

 

TEXT MARTIN ENGEL FOTO RUDOLF WICHERT/LAIF, ANDRÉ ZELCK/LAIF