obr1Specifikace WPS zahrnuje všechny potřebné informace, které svářeč potřebuje pro správné zvládnutí předepsaného svařovacího procesu. Je to základní kámen celé kvality. A jak se dnes v provozu kontroluje dodržování WPS?

Procedury se mění za pochodu v závislosti na probíhajících pro­jektech a aktuálních potřebách firmy. Dokonce v tak důleži­tých projektech, jako jsou ropné plošiny, či jaderné elektrárny, se provádějí jen namátkové kvalitativní kontroly. K nápravě této chyby společnost Kemppi vyvinula chytré řešení, systém ARQ Quality.

 

ArcQ je jednoduchý a detailní způsob kontroly dodržování předepsa­ných procedurálních specifikací (včetně hlídání kvalifikačního oprávně­ní). Software v reálném čase automaticky generuje a reportuje veškeré deviace oproti předepsaným hodnotám. ArcQ také automaticky plánuje servisní zásahy a sbírá veškeré informace z průběhu svařování pro snad­né vytváření dokumentace. Monitorovací funkce v systému je zapnuta, jakmile je „chytrým“ čtecím zařízením sejmut čárový kód iden­tifikace svářeče, WPS a přídavného materiálu. V případě, že je to potřeba, je před započetím svařování možné zadat pomocí čtečky název a typ ochranného plynu. Toto čtecí zařízení porovnává WPS data s načte­ným přídavným materiálem a v případě neshody vyvolává chybová hlá­šení. Databázový server reportuje neshody v případě, že svařovací proud nebo napětí nezůstanou v předepsané toleranci.

 

MONITOROVÁNÍ TIG PŘIPRAVENO

V první fázi byl ArcQ navrhnut pro sledování MIG/MAG procesů; moni­torování TIG svařování bude dostupné ke konci roku 2013. Řešení ArcQ je snadno adaptabilní na mnoho různorodých požadavků a potřeb. Čá­rovým kódem sejmuté informace, jako osobní údaje svářeče, čísla WPS, údaje o přídavném materiálu můžou být zpětně získány pro vytvoření kvalitní dokumentace celého svařovacího procesu. Sledovatelnosti jed­notlivých svarů je docíleno tehdy, když je kromě výše zmíněných infor­mací každý svar opatřen unikátním čárovým kódem a nahrán tak do Ar­cQ databáze. Všechny čárové kódy jsou opatřeny časovým razítkem, takže přesný čas různých procesů je snadno sledovatelný. Sběr, přenos a uk­ládání kvalitní dokumentace do zákazníkova systému je vždy řešen in­dividuálně podle potřeb dané společnosti. Systém nabízí prokazatelnou úsporu finančních prostředků díky zautomatizování jinak zdlouhavých, manuálně konaných prací, jakými jsou sběr a interpretace smysluplných dat. Jednoduše řečeno – kontrola výroby je o mnoho snadnější, když přes­ně víte, co kdo, kdy a jak vykonával.

 

obr2KOMPLETNÍ SPRÁVA SVÁŘECÍCH ZDROJŮ

Spolehlivý operační nástroj je jedním ze základních kamenů pro vysokou kvalitu, produktivitu a pro zajištění bezporuchového dokončení všech výrobních fází. ArcQ řešení v sobě zahrnuje i kompletní správu všech svářecích zdrojů, která shromažďuje detailní informace o každém stro­ji ve výrobě (včetně servisních zásahů a oprav). Systém dopředu upozor­ňuje na blížící se pravidelný servis, dosažení maximálního počtu hodin před revizí, nebo pokud je jakýkoliv problém s podáváním drátu. Prob­lémy s podavačem často zapříčiňují defekty při svařování, proto je velmi důležité předcházet těmto poruchám dopředu. Vypočítávání finančních nákladů, navazujících oprav a revizí budou zahrnuty v další verzi progra­mu koncem roku 2013.

Výsledný report přehledně zobrazuje poměr doby hoření oblouku a od­chylky od plánovaných a vytyčených cílů. ArcQ je strukturován velice jednoduše. Skládá se ze čtečky (obr. 1) s použivatelským rozhraním při­pojeným ke svařovacímu zdroji, bezdrátové sítě a softwaru založeného na webové službě. Velkou výhodou celého projektu je, že tento systém není úzkoprofilově zaměřen pouze na svařovací zdroje od společnosti KEMPPI, ale i na zařízení všech ostatních značek.

ArcQuality je první komplexní modul na světě, který se specializuje na celkovou správu svařovacího procesu. Nyní tak můžete jednoduše řídit a kontrolovat všechny faktory, které se podílejí na výsledné efektivitě svařování – jedním softwarem, na jednom místě a pod jednou značkou.

 

TEXT M. SC. MARKKU MÄKI, ING. ONDŘEJ SOPR FOTO KEMPPI OY FINLAND

 

obr3 obr4