obr1m

V období pribúdajúcich zákazníckych požiadaviek záleží na partneroch, ktorí myslia komplexne a ktorí prinášajú do spoločných projektov fundované skúsenosti. Rovnako platí, že kto chce uspieť na trhu aj v budúcnosti, musí už dnes inovovať svoje produkty a služby, ktoré predbiehajú čas a otvárajú nové možnosti.

 

 

HIRECO-TECHNIK, s. r. o., sa stavia tejto výzve čelom a neustále hľadá progresívne technické riešenia, v ktorých prostredníctvom spolupráce s dôve­ryhodnými a kvalitnými partnermi prispieva k znižovaniu nákladov pri trvalom zvyšovaní kvality. Napríklad spolu s medzinárodným partnerom ARGO-HYTOS ponúka špeciálne riešenia hydraulických systémov na mieru kaž­dého zákazníka. Jedným z takýchto riešení sú kvalitné hydraulické agregáty radu SMA05 a SA4, ktoré boli v poslednej dobe kompletne technicky prepracované a vďaka novému kon­ceptu sa zvýšila flexibilita ich použitia.

 

obr2m

ÚSPEŠNE REALIZOVANÁ ZÁKAZKA

 

Ďalším hydraulickým systémom vyvíjaným technickým oddelením firmy ARGO-HYTOS je systém samozberného zametača. Kvalita a spo­kojnosť s výrobkami ARGO-HYTOS boli dô­vodmi, prečo sa holandský výrobca strojov na údržbu pozemných komunikácií RAVO rozho­dol použiť pre novú generáciu samostatných za­metačov výhradne hydrauliku ARGO-HYTOS. Vďaka úzkej technickej spolupráci sa spoloč­nosti RAVO, ktorá už viac ako 45 rokov vyvíja a vyrába mobilné stroje, podarilo realizovať no­vé riešenie hydrauliky v priebehu krátkej doby.

Hydraulický obvod ARGO-HYTOS riadi v no­vom stroji „RAVO 5“ funkciu hlavných a prídav­ných kartáčov, polohovanie a aretáciu pomocou hydraulického obvodu integrovaného do riadia­ceho bloku. Dôležitou požiadavkou bola aj bez­pečnosť riadenia a zaistenia polohy pracovných ramien stroja. Otáčky čistiacich kief sú plynulo regulovateľné. Kombináciou obojstranne prieto­kového proporcionálneho ventilu s trojcestným tlakovým stabilizátorom bola dosiahnutá nezávis­losť otáčok motorov od zaťaženia. Systém využíva aj reguláciu tlaku v obvode v závislosti na skutoč­nom zaťažení (Load Sensing), čo predstavuje vý­znamnú úsporu energie. Rovnako aj ventily a ria­diace bloky s pozinkovaným povrchom sú odolné proti prúdu páry, striekajúcej vode s obsahom soli i agresívnym čistiacim prostriedkom.

obr3m

Ďalším progresívnym riešením, ktoré priná­ša spoločnosť HIRECO-TECHNIK, je nové rie­šenie vysokotlakových obvodov, a to pomocou hydraulického tlakového zosilňovača od spo­ločnosti miniBOOSTER. Ide o kvalitný pro­dukt, pracujúci až do tlakov 5 000 bar, ktorý pomáha znížiť prevádzkové aj investičné nákla­dy elimináciou drahých vysokotlakových kom­ponentov. MiniBOOSTER možno ľahko integ­rovať aj do pôvodného hydraulického systému, kde je potrebné zvýšiť tlak v obvode. Viac o po­užití tlakového zosilňovača nájdete na stránke www.hireco.sk.

 

 

TEXT/FOTO Peter Bušovský, HIRECO-TECHNIK, s. r .o.