obr1Spoločnosť HF NaJUS, a. s., so sídlom v Dubnici nad Váhom má v oblasti strojárskej výroby 81-ročnú históriu, výsledkom čoho je nadobudnutá stabilita, odbornosť, neustále zlepšovanie procesov a profesionalita vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Vďaka svojmu výskumu, vývoju a optimalizácií spoločnosť naďalej zvyšuje svoju reputáciu a v súčasnosti patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa firmám na strednom Považí so zameraním na výrobu v gumárenskom priemysle.


Od roku 2012, odkedy sa novým majiteľom spoločnosti stala nemecká spoločnosť Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, je HF NaJUS súčasťou celosvetovej skupiny HF Mixing Group, do ktorej patria dcérske spoločnosti so zastúpením po celom svete. Vstup tohto zahraničného partnera do života spoločnosti poskytol možnosť jej prudkého rozvoja a širokého uplatnenia na európskom i svetovom strojárskom trhu.
Ako i ostatné perspektívne strojárske spoločnosti, HF NaJUS má hlavný cieľ zabezpečiť dlhodobý vývoj a udržiavať technickú a technologickú vybavenosť na špičkovej úrovni, vďaka čomu môže spoločnosť konkurovať ostatným spoločnostiam v odvetví. Tento cieľ sa spoločnosť snaží malými, ale významnými krokmi dosiahnuť pomocou nemalých investícií a sústavného udržiavania profesionality vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.
Avšak najväčší dôraz spoločnosť kladie na uspokojenie potrieb a očakávaní svojich zákazníkov a kvalitu výroby, dôkazom čoho je získanie certifikátov kvality, ktoré spoločnosť oprávňujú robiť vývoj, výrobu, konštrukciu a výrobu strojných dielov pre všetky účely, montáž a servis jednoúčelových strojov a zariadení, zváracích, montážnych a upínacích prípravkov a foriem a náradia.
Certifikáty kvality potvrdzujú, že výsledné produkty spĺňajú štandard definovaný normou EN ISO 9001 a spoločnosť týmito certifikátmi taktiež dokazuje, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém, ktorý potvrdzuje zhodu s normou EN ISO 9001:2015 – vydanou spoločnosťou CVI, s. r. o., Poprad.

obr2

Ručia za stroje neustálou kontrolou a ich údržbou
V spoločnosti HF NaJUS bolo vybudované servisné stredisko najmä pre teritórium východnej Európy a Ruska. Všetky vyrábané stroje a zariadenia sú považované za veľmi spoľahlivé, preto požiadavky na ich údržbu sú z akéhokoľvek aspektu veľmi nízke. Za predpokladu, že všetky spotrebné dielce sú pravidelne kontrolované a vymieňané vtedy, keď je to potrebné, stroje môžu fungovať dlhodobo i vo veľmi náročných podmienkach a procesoch.

Duálne vzdelávanie
Spoločnosť spolupracuje s dvoma významnými školami v Trenčianskom kraji, a to SOŠ Dubnica a SOŠ Púchov, s ktorými má podpísané Memorandá o spolupráci a taktiež zmluvy o Duálnom vzdelávaní žiakov.
Firma HF NaJUS, a. s., ako jedna z prvých firiem na Považí vstúpila v roku 2015 do systému duálneho vzdelávania, kde sa teória vyučuje v škole a prax vykonáva u zamestnávateľa, ktorý ju finančne a technicky zabezpečuje.

obr3
Prví absolventi DV absolvovali praktickú časť odbornej maturity v priestoroch firmy.
Odborní garanti strediska Duálneho vzdelávania spolu s vedením firmy vybudovali tento rok Školiace stredisko, kde spoločnosť upravila priestory, vyčlenila strojový park a nakúpila materiálovo- technické zabezpečenie pre potreby výučby žiakov. Ocenením tejto činnosti bol aj Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja spoločnosti HF NaJUS za profesionálne odvedenú prácu pri príprave žiakov a za angažovanosť v oblasti vzdelávania mladých ľudí pre potreby trhu práce.

TEXT/FOTO HF NaJUS