Priemyselná ekológia

titProblematika ochrany ovzdušia je nosnou témou v širokej oblasti priemyselnej produkcie. V posledných rokoch vďaka snahe minimalizovať nežiaduci vplyv na ovzdušie dochádza k zavádzaniu stále modernejších technológií na monitorovanie produkovaných emisií technologickými zariadeniami, ktoré smerujú k znižovaniu objemu vypúšťaných emisií do ovzdušia.

obrPočas posledných 250 rokov sa množstvo oxidu uhličitého – CO2, vypúšťaného do atmosféry, neustále zvyšovalo, a to hlavne vďaka spaľovaniu fosílnych palív a spracovávaniu biomasy.

obrV rámci konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2015 boli vyhlásené výsledky 5. ročníka súťaže o túto cenu za rok 2015 a odovzdali sa ceny a diplomy za úspešné projekty. K udeľovaniu týchto cien sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.

obr1Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku(ASPEK) v spolupráci s MŽP SR, MH SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR usporiadali v dňoch 5. – 6. októbra 2015 v Bratislave stretnutie odborníkov a pracovníkov v oblasti priemyselných emisií, životného prostredia, ekológie, ekonomiky, zdravotníctva, vedy a techniky zo Slovenska a susedného Česka.

Kongres STUDIO, s .r .o, organizuje v dňoch 27. - 29. novembra 2013 na Štrbskom Plese ďalší ročník konferencie Ochrana ovzdušia. Podujatie priblíži jednak legislatívne zmeny, ako aj riešenia účastníckych firiem, pre zabezpečenie kvalitnejšieho ovzdušia pre nás všetkých.
Časopis Strojárstvo/Strojírenství je mediálnym partnerom tejto konferencie.

rsp30. 10. 2013

V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera.Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsä Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a. s. Ročne zúžitkujú firmy združené v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) spolu približne 100 000 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavuje menej ako tretinu. Materiálovým zhodnocovaním zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické papiere - cca 140 000 ton ročne a baliace papiere - viac ako 50 000 ton. Podľa Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC), vzrástla v Európe za posledných 20 rokov recyklácia papiera o 30 % a papier sa stal materiálom s najväčšou mierou recyklácie. V roku 2012 sa v Európe zrecyklovalo 71,7 % papierového odpadu.