Priemyselná ekológia

ilu1Použitie recyklovaných surovín vo výrobnom procese v sebe nesie významný cieľ, ktorým je šetrenie primárnych vstupných surovín a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

EatonLouis Shaffer, vedúci segmentu distribuovanej energie EMEA v spoločnosti Eaton, uvažuje o posune od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie - a potenciál budúceho energetického trhu s rozvodnými mikrosieťami vo Veľkej Británii.

titProblematika ochrany ovzdušia je nosnou témou v širokej oblasti priemyselnej produkcie. V posledných rokoch vďaka snahe minimalizovať nežiaduci vplyv na ovzdušie dochádza k zavádzaniu stále modernejších technológií na monitorovanie produkovaných emisií technologickými zariadeniami, ktoré smerujú k znižovaniu objemu vypúšťaných emisií do ovzdušia.

obrPočas posledných 250 rokov sa množstvo oxidu uhličitého – CO2, vypúšťaného do atmosféry, neustále zvyšovalo, a to hlavne vďaka spaľovaniu fosílnych palív a spracovávaniu biomasy.

obrV rámci konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2015 boli vyhlásené výsledky 5. ročníka súťaže o túto cenu za rok 2015 a odovzdali sa ceny a diplomy za úspešné projekty. K udeľovaniu týchto cien sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.

obr1Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku(ASPEK) v spolupráci s MŽP SR, MH SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR usporiadali v dňoch 5. – 6. októbra 2015 v Bratislave stretnutie odborníkov a pracovníkov v oblasti priemyselných emisií, životného prostredia, ekológie, ekonomiky, zdravotníctva, vedy a techniky zo Slovenska a susedného Česka.