Priemyselná ekológia

titMOdpad existuje od vzniku života. Produkcia odpadu v dôsledku ľudskej činnosti narastá v čoraz väčšej miere a predstavuje výrazný problém. Jediným riešením z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia je zníženie produkcie odpadu a následná recyklácia.

evfEnapter predstavil novú generáciu svojich ekologických vodíkových elektrolyzérov EL 2.0. Elektrolyzéry štiepia vodu na kyslík a vodík, technológia je pripravená významne prispieť ku globálnemu ekologizovaniu energetických systémov.

ilu1Použitie recyklovaných surovín vo výrobnom procese v sebe nesie významný cieľ, ktorým je šetrenie primárnych vstupných surovín a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

EatonLouis Shaffer, vedúci segmentu distribuovanej energie EMEA v spoločnosti Eaton, uvažuje o posune od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie - a potenciál budúceho energetického trhu s rozvodnými mikrosieťami vo Veľkej Británii.

titProblematika ochrany ovzdušia je nosnou témou v širokej oblasti priemyselnej produkcie. V posledných rokoch vďaka snahe minimalizovať nežiaduci vplyv na ovzdušie dochádza k zavádzaniu stále modernejších technológií na monitorovanie produkovaných emisií technologickými zariadeniami, ktoré smerujú k znižovaniu objemu vypúšťaných emisií do ovzdušia.

obrPočas posledných 250 rokov sa množstvo oxidu uhličitého – CO2, vypúšťaného do atmosféry, neustále zvyšovalo, a to hlavne vďaka spaľovaniu fosílnych palív a spracovávaniu biomasy.