Priemyselná ekológia

Kongres STUDIO, s .r .o, organizuje v dňoch 27. - 29. novembra 2013 na Štrbskom Plese ďalší ročník konferencie Ochrana ovzdušia. Podujatie priblíži jednak legislatívne zmeny, ako aj riešenia účastníckych firiem, pre zabezpečenie kvalitnejšieho ovzdušia pre nás všetkých.
Časopis Strojárstvo/Strojírenství je mediálnym partnerom tejto konferencie.

rsp30. 10. 2013

V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera.Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsä Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a. s. Ročne zúžitkujú firmy združené v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) spolu približne 100 000 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavuje menej ako tretinu. Materiálovým zhodnocovaním zberového papiera sa v SR vyrábajú hlavne hygienické papiere - cca 140 000 ton ročne a baliace papiere - viac ako 50 000 ton. Podľa Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC), vzrástla v Európe za posledných 20 rokov recyklácia papiera o 30 % a papier sa stal materiálom s najväčšou mierou recyklácie. V roku 2012 sa v Európe zrecyklovalo 71,7 % papierového odpadu.

RecyNapriek prínosom automobilového priemyslu na ekonomiku, nemali by sme zabúdať na negatíva spojené s týmto rozvojom. Celá šiesta časť zákona č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je venovaná starým vozidlám a upravuje spracovanie starých vozidiel, nakladanie so starými vozidlami a nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel.

 

obr1mPočas letných prázdnin sa v Častej- Papierničke konala medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia – TOP 2012,ktorú usporiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality a Ministerstvo životného prostredia SR.

Eko1Problematika viac zdrojovej energetickej sebestačnosti Európy patrí k častým témam odbornej verejnosti, politikov z európskeho parlamentu a environmentalistov. V ostatnom čase sa diskutovanou témou stala problematika ťažby bridlicových plynov. A  to aj napriek tomu, že v súčasnosti sa bridlicový plyn v Európe na komerčné účely nateraz neťaží.

VodaSvětová městská a průmyslová spotřeba vody se má podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobit a přitom již dnes žije pětina světové populace, čili asi 1,2 miliard lidí, v oblastech sužovaných nedostatkem vody. Jedním ze způsobů, jak lépe využívat ztenčující se zásoby vody na naší planetě, je zintenzivnit její opětovné používání a recyklaci.