obr1mPočas letných prázdnin sa v Častej- Papierničke konala medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia – TOP 2012,ktorú usporiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality a Ministerstvo životného prostredia SR.

Konferencia bola zameraná na tieto oblasti:

1. Energetické zhodnocovanie odpadu

2.Materiálové zhodnocovanie  odpadov a recyklácia

3. Zhodnocovanie biologicky  rozložiteľného odpadu/ BRO /

4.Odpadové hospodárstvo – politiky, posudzovanie, plánovanie, riadenie a ekonomické nástroje.

 

Tohtoročný, v poradí už 18. ročník  Medzinárodnej konferencie TOP 2012,nadväzoval  na predchádzajúce  veľmi úspešné ročníky. Bol fórom na prezentáciu výsledkov  základného a aplikovaného výskumu, výmenu  názorov a skúseností o všetkých aspektoch odpadového hospodárstva a diskusiu  o jeho ďalšom  strategickom smerovaní.

Na tejto konferencii sa zišli významné osobnosti a odborníci - prednášatelia v oblasti ŽP nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, Holandska, Maďarska, Rakúska, Srbska.

 

Za Ministerstvo životného prostredia SR predniesol krátky príhovor minister Ing. Peter Žiga, PhD.,  o súčasnom zameraní pracovníkov MŽP SR na príprave podkladov pre pripravovaný nový Zákon o odpadoch, tak, aby  sa mohol predložiť  na prerokovanie a schválenie Národnou radou SR ešte v tomto roku resp. začiatkom roku 2013.

K príprave tohto významného a dôležitého zákona, ktorý platí už vyše 10 rokov, minister uviedol niektoré aspekty, ktoré sa musia v krátkom čase ešte spresniť, doriešiť a zakotviť do predkladaného návrhu Zákona o odpadov.

Ďalej sa  vo svojom príspevku zmienil o veľmi dlhom trvaní času na jeho prípravu, napriek tomu, že  jeho schválenie  netrpezlivo očakávajú nielen pracovníci environmentálneho zamerania, ale celý náš národ.

Potom vystúpili  ďalší odborníci, ktorí  sa zaoberali  stratégiou a plánmi, ako riešiť otázky odpadového hospodárstva na Slovensku – Zákon o odpadoch, Obnoviteľných zdrojoch  energie v energetike SR/Juraj Novák/.

 

Situácia v Českej republike

F. Ondráš  /MŽP ČR/ informoval účastníkov konferencie  o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve v Českej republike, týkajúcej sa nových  plánov a prístupov  pri riešení  mnohých aktuálnych problémov a o cestách a spôsoboch premeny a využitia odpadov ako zdroja – suroviny  pre výrobu, energetiku a pod. Ako vyplynulo z jeho príspevku, v ČR  lepšie zvládajú  problematiku OH a tým aj riešenie otázok  ŽP, ako na Slovensku.

V ČR v súčasnosti platí už 10 rokov Zákon o odpadoch, č.185 /2001, ktorým sa riadi odpadové hospodárstvo, vrátane všetkých  inštitúcií, ktoré sú zainteresované v tejto oblasti.

V súčasnosti sa pripravujú nové zákony, a to hneď dva, ktoré nahradia  doterajší Zákon o odpadoch, konkrétne:

1. Zákon o odpadoch

2. Zákon o spätnom odbere.

Príprava oboch zákonov je v plnom prúde  a blíži sa k záverečnému predloženiu potrebných podkladov na schválenie najvyššími zákonodarnými orgánmi ČR.

Na konferencii vystúpili aj ďalší odborníci zo zahraničia, ako Hansen Jorgen z Dánska a M. Mirja Vojinovič zo Srbska, ktorí informovali o súčasnom trvale udržateľnom  rozvoji energetiky, integrovania  a optimálneho udržateľného rozvoja manažovania odpadového hospodárstva v ich krajinách.

 

PREDNÁŠKY V SEKCIÁCH

1.Technológie zhodnocovania odpadov

Významnú úlohu v OH predstavujú technológie  na zhodnocovanie odpadov, ako sú napr. plasty, ktoré sa po spracovaní môžu primiešavať do rôznych plastov, depolymerizovať a poskytovať monoméry, Plasty sa tiež môžu využiť ako konštrukčný materiál  so zvukovo-tepelne izolačnými vlastnosťami a pod. Skúmajú sa aj iné použitia, ktoré by spĺňali požadované vlastnosti cieľových a žiadaných plastických látok.

 

obr2m2. Energetické zhodnocovanie odpadov

V tejto sekcii sa účastníci oboznámili so stavom a perspektívnych trendoch  v energetike EÚ, konkrétne v ČR /F. Hrdlička /.

Viacerí odborníci vo svojich príspevkoch odporúčajú, aby sa  vhodný odpadový materiál, ako je odpadové drevo, drevené štiepky, BRO, slama atď., paletizoval resp. lisoval kvôli dobrej manipulácii a logistike do vhodných a požadovaných tvarov.

Veľký dôraz sa kladie  technológiám splynovania odpadu a výrobe  bioplynu, najmä v poľnohospodárskych podnikoch a zberniach komunálneho odpadu.

 

3. Zhodnotenie stavebného materiálu

V tejto sekcii sa prednášatelia venovali niektorým vhodným postupom na recyklovanie stavebného odpadu s cieľom jeho využitia ako prídavku do stavebných hmôt. Do úvahy prichádza recyklácia štrku, asfaltu, armovacieho železa apod. Boli uvedené kritéria pre stanovenie konca stavebného a demolačného odpadu – čo s ním a kde ho využiť.

V susednom Rakúsku to majú zakotvené v nariadení, ktoré musia firmy zaoberajúce sa zhodnocovaním stavebného a demolačného odpadu rešpektovať.

Recyklácia stavebného a demolačného odpadu  sa podľa odborníkov z ČR  javí ako šanca alebo hrozba pre životné prostredie. Bude závisieť od toho, ako sa k tomu postavia tvorcovia odpadov.

Využitie recyklovaných plastov a konkrétne recyklátu z PET fliaš v cestných asfaltových  zmesiach, neviedlo k pozitívnym výsledkom,  ktoré sa od tohto recyklátu očakávali, a to zlepšenie niektorých požadovaných vlastností finálnych asfaltových zmesí.

Recyklát z PET fliaš by sa dal  lepšie zhodnotiť ako prísada do zmesí  na výrobu cestných stĺpikov, roštov, dlaždičiek a pod. Triedený recyklát, podľa farby a čistoty, by sa mohol použiť aj na výrobu PET fliaš pre rôzne použitie, čo sa už aj v niektorých prevádzkach používa.

 

4. Biologický  rozložiteľný odpad /BRO/

V súčasnosti BRO predstavuje  veľkú časť odpadu, ktorý  pri biologickom rozklade tvorí  rôzne smradľavé  plyny, ktoré sa po prečistení môžu použiť ako lacné energetické biopalivo, podobné  zemnému plynu.

Pri riadenom aneorobnom procese vznikajú plyny, ako metán, CO2, H2S a ďalšie. Pre praktické použitie sa musí tento bioplyn zbaviť škodlivého a životu nebezpečného H2S,ktorý okrem toho, že je veľmi zapáchajúci, je aj silne korozívny a napadá spaľovacie a technologické zariadenie.

 

5. Odpadové hospodárstvo – politiky, posudzovanie, riadenie a ekonomika

V tejto sekcii sa prednášajúci venovali uplatňovaniu environmentálneho účtovníctva  materiálového toku pri zvyšovaní materiálovej a energetickej účinnosti procesov, ako i o environmentálnom označovaní produktov ako jedného  z možných preventívnych prístupov  v oblasti odpadového  hospodárstva.

Oba aspekty sú potrebné  racionálne aplikovať v OH  pri technologickom spracovaní a zhodnotení odpadov a ich ekonomickom a ekologickom využití .

Veľmi aktuálnym problémom v OH je príslušná legislatíva pri nakladaní s odpadmi zo zdravotníckych zariadení v ČR, ako sú nemocnice a ambulancie atď. Táto problematika je tiež veľmi aktuálna aj v SR a mala by sa jej venovať patričná pozornosť v oblasti  ekologickej likvidácie odpadov zo všetkých našich zdravotníckych zariadení, ako i po stránke  legislatívy .

 

Na voľnej ploche  Papierničky bolo inštalované originálne protipovodňové zariadenie, ktoré bolo skonštruované technikmi na SjF STU v Bratislave. Zariadenie  možno aplikovať v hornatých žľaboch,  potokoch a regulovať tak  prietok návalovej vody pri prietržových  dažďoch, ako sa to stalo na Píle pred asi dvomi rokmi.

 

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava