obrV rámci konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2015 boli vyhlásené výsledky 5. ročníka súťaže o túto cenu za rok 2015 a odovzdali sa ceny a diplomy za úspešné projekty. K udeľovaniu týchto cien sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.


Súťaž na Slovensku organizuje ASPEK (Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku) iba od roku 2007 a pre jej široký záber a aktuálne témy projektov sa stala veľmi zaujímavou pre veľký počet priemyselných subjektov z rôznych oblastí. V iných štátoch Európy sa súťaž organizuje už od roku 1987 pod názvom Európske ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE – European Business Awards for the Environment). Na základe výzvy Európskej komisie sa ASPEK podujal na organizovanie Národnej súťaže aj na Slovensku, čím sme sa mohli zapojiť aj do celoeurópskej súťaže.
Národná súťaž bola v plnej miere koncipovaná tak, aby umožnila vstup podnikateľských subjektov zo Slovenska do európskej súťaže.

Environmentálne aktivity posudzované v tejto súťaži boli členené do štyroch kategórií: manažérstvo, produkt, proces, medzinárodná obchodná spolupráca a podnikanie&biodiverzita. Ceny a diplomy sa udeľujú za výrazné úspechy pri riešení dopadov priemyselných činností na biodiverzitu a podporu prírodných ekosystémov.
Predsedom hodnotiacej komisie tohtoročnej súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR bol Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., ktorý zhodnotil jednotlivé projekty.
Ceny a diplomy odovzdávali Ing. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK v SR, RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK a Ing. Katarína Jankovičová z Ministerstva životného prostredia SR.

obr1

Kategória - MANAŽÉRSTVO
1.miesto (N. cenu + diplom) získal NATUR- PACK, a. s., za projekt: Schéma EMAS ako nástroj podpory environmentálneho manažmentu v spoločnosti NATUR- PACK, a. s.
2. miesto (diplom) získal ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, za projekt: Komunikačná kampaň „Nezatvárajme oči!“

Kategória – PRODUKT
1. miesto (N. cenu + diplom) získala Strojnícka fakulta STU v Bratislave za projekt: Mobilné protipovodňové zábrany, vyrobené z druhotných surovín.
2. miesto (diplom) získali SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s., za projekt : eMobilita – flotila Slovenských elektrárni jazdí na elektrinu.
3. miesto (diplom) získal SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a. s., za projekt: Inteligentné LED osvetlenie areálu elektrárne.

Kategória – PROCES
1. miesto (N. cenu + diplom) získal ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. , za projekt: Plastový granulát – PS a ABS ako výstupné produkty vznikajúce extrúziou.
2. miesto (diplom) získal ALSTOM Slovakia, s. r. o., za projekt: Zefektívnenie odsírenia v Žilinskej teplárenskej, a. s.
3. miesto (diplom) získal U.S. STEEL KOŠICE, s. r. o., za projekt: Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Sokoľany.

Subkategória – PODNIKANIE & BIODIVERZITA
1. miesto (N. cenu + diplom) získal U.S. STEEL KOŠICE, s. r .o., za projekt : Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Sokoľany.

Tento rok sa kategória MEDZINÁRODNÁ OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA nenaplnila.

Text/Foto: Dr.Pavol Klucho