obr1Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku(ASPEK) v spolupráci s MŽP SR, MH SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR usporiadali v dňoch 5. – 6. októbra 2015 v Bratislave stretnutie odborníkov a pracovníkov v oblasti priemyselných emisií, životného prostredia, ekológie, ekonomiky, zdravotníctva, vedy a techniky zo Slovenska a susedného Česka.


Konferencia bola určená pre vrcholových manažérov a odborných pracovníkov priemyselných podnikov, výrobcov tepla a elektriny, výrobcov a dodávateľov z environmentálneho sektora, poradenských a inžinierskych firiem.
Hlavnými témami, o ktorých sa na konferencii rokovalo, boli procesy integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ovzdušia v SR, revízia BREF a závery o BAT prístupy a skúsenosti podnikovej sféry s riešením environmentálnych vplyvov. Ďalej energetická únia – prechod na trvácnu nízko uhlíkovú spoločnosť, cesta za skutočnou energetickou bezpečnosťou a ochranou klímy (BAT = najlepšie dostupné techniky, BREF = referenčné dokumenty o BAT – pozn. red.).
Prednášky sa týkali pripravovanej európskej legislatívy všetkých aspektov priemyselných emisií a ich vplyvov na ekonomiku nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v celkovej ekonomike národného hospodárstva. Na dvojdňovej konferencii odznelo takmer 30 odborných prednášok a veľa diskusných príspevkov k predmetnej téme.

Prísnejšie emisné limity
V prednáške o kvalite ovzdušia (Eva Gerhátová) sme sa dozvedeli o regionálnom a lokálnom znečistení ovzdušia emisiami (mikrogram/m3) ťažkých kovov, ako sú olovo (Krompachy), arzén (Krompachy, Prievidza), kadmium, nikel a plynných, ako je oxid uhoľnatý, oxid dusičitý, oxid siričitý, tuhých látok, ako je benzol (a) pyrén (B a P). K týmto emisiám ešte boli zaradené prachové častice PM 10 a PM 2.5 (tisíc ton).
V prednáške o aktuálnych otázkach ochrany ovzdušia uviedla (Zuzana Kocunová) požiadavky smernice EK týkajúcej sa veľkých, stredných a malých spaľovní v najbližších a neskorších rokoch. Na takéto zariadenia sa bude vzťahovať smernica od roka 2025, na zariadenia do 5 MW od roka 2030.
Pri znižovaní emisií vo veľkých spaľovniach, ako sú elektrárne, resp. teplárne s výkonom nad 50 MW, sa musia od roka 2016 dodržiavať prísnejšie emisné limity.
Na Slovensku máme v súčasnosti 72 veľkých spaľovní s výkonom nad 50 MW a 3 000 stredných a malých spaľovní s výkonom od 1 do 5 MW.
Emisné limity, ktoré budú platiť pre spaľovacie zariadenia s menovitým príkonom 5 – 20 MW budú platiť od roka 2025 a pre 1 – 5 MW od roka 2030.
Väčšina zariadení musí prejsť na celkom iný systém spaľovania, bude potrebné vymeniť staré zariadenia za dokonalejšie, ako sú kotle, plynové turbíny, stacionárne spaľovacie motory atď. Všetko sa to však musí diať v súlade s ekonomickými možnosťami v jednotlivých podnikoch a určených termínoch. Pre spaľovne do výkonu 5 MW je určený termín rok 2030. Ak sa budú vymieňať staré zariadenia za nové (napríklad kotly) už od roka 2018, budú pre ne platiť už prísnejšie kritériá.

obr2

Poriadok do spaľovní
Zaujímavé informácie sa prítomní dozvedeli o palivách, ktoré sa používajú a budú používať v spaľovniach. Druhotným palivom (DP) je palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu, ktoré dosiahlo stav konca odpadu. Uviedli sa aj požiadavky na ochranu ovzdušia pre druhotné palivá:
- na vstupy (vylúčenie odpadov s rizikovými vlastnosťami);
- na proces (systém manažmentu kvality procesu výroby);
- na produkt (hraničný obsah rizikových zložiek v palivách a odpadoch);
- na preukazovanie dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov (veľkosť dávky, metódy, vzorkovanie, režim);
- výnimky z preukazovania (jedlý olej, živočíšny tuk);
- na evidenciu.
Na výrobu druhotných palív možno použiť iba odpad, ktorý neobsahuje žiaden z nebezpečných vlastností okrem odpadov klasifikácie HP 3 označené ako H 220, H 226, H 228.
- prekročiť limitné koncentrácie POPs (perzistentné organické látky – pozn. red.), ustanovené nariadením EP a R 850/2004 v znení neskorších predpisov;
- zmiešavať sa s iným palivom alebo surovinou, s cieľom znížiť znečisťujúce látky (ZL) a takto dosiahnuť kvalitatívne požiadavky ustanovené pre druhotné palivá (DP).
Platí zásada, že by sa nemalo prenášať znečistenie z jednej zložky životného prostredia do inej.
Podmienky uvádzania druhotného paliva na trh musí obsahovať vyhlásenie zhody výrobku s technickými požiadavkami pre každú dodávku DP.
Skúsenosti s riešením otázok BAT /BREF v CRH Slovensko, a. s., Turňa nad Bodvou, predstavil vo svojej prednáške (Viliam Carach). Uviedol, že sa riadia smernicami Európskeho parlamentu a Rady 210/75 EÚ o priemyselných emisiách pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého. V uvedenej cementárni RHC došlo aj k zmene palivovej základne, keď prešli z čierneho uhlia na petrolkoks. Aplikáciou NH3 (z močoviny) sa znížili emisie NOX v roku 2014 na 618mg/Nm3 oproti roku 2012 894 mg/Nm3.
Okrem faktov z niektorých prednášok odzneli mnohé zaujímavé prednášky týkajúce sa nakladania s odpadom, ekologizácie v Žilinskej teplárni, možnosti financovania procesov, Operačný program – výskum a inovácie, zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch, úspora nákladov, energií a emisií a ďalšie. Vyžiadalo by si to veľký priestor na uverejnenie prehľadu o ďalších témach, ktoré obsahovali tieto prednášky.
Záujemcovia o problematiku si informácie nájdu na webovej stránke ASPEK.

TEXT/FOTO Dr. Pavol Klucho