green dealTaxonómia EÚ stanovuje od 12. júla 2020 zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. V nadväznosti na ciele Európskej zelenej dohody (European Green Deal) má práve taxonómia významným spôsobom prispieť k naplneniu ambiciózneho plánu zníženia emisií skleníkových plynov o 55% do roku 2030 a dosiahnutia nulových emisií do roku 2050. Reálny dosah taxonómie na slovenské firmy začne byť aktuálny od budúceho roka. Komunikačná agentúra GreenTalk aj preto zisťovala, koľko informácií slovenské firmy o taxonómii EÚ majú a či požadujú viac informácií.

Reálny dosah taxonómie na slovenské firmy začne byť aktuálny od budúceho roka, odkedy ich čaká povinnosť vykazovania správ
o udržateľnosti podniku. Tieto správy (podľa smernice CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) budú musieť byť počnúc rokom 2023 súčasťou každoročnej účtovnej závierky. Okrem informácie o súlade hospodárskej činnosti podniku s taxonómiou EÚ, majú správy pomôcť k vytvoreniu referenčného rámca pre investorov so záujmom o investovanie do udržateľných spoločností a potenciálne zvýhodniť získanie bankových úverov. Rovnako je predpoklad, že výsledky správ a súlad s taxonómiou EÚ budú mať už v blízkej budúcnosti vplyv na výšku daňového zaťaženia firiem.

* * * * *
Európska zelená dohoda (European Green Deal)
Stanovuje návrhy Európskej komisie na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %. Zároveň si kladie za cieľ dosiahnuť na území Európskej únie do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov a zabezpečiť hospodársky rast, ktorý nebude závislý od využívania neobnoviteľných zdrojov.

Taxonómia EÚ (EU Taxonomy for sustainable activities)
Nadväzuje na Európsku zelenú dohodu. Platnosť nadobudla 12. júla 2020. Ide o klasifikačný systém, ktorým sa stanovuje zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Taxonómia zohráva dôležitú úlohu zvýšiť v EÚ podiel udržateľných investícií a naplniť ciele európskej zelenej dohody. Taxonómia EÚ poskytne spoločnostiam, investorom a tvorcom politík vhodné definície, pre ktoré hospodárske činnosti možno
považovať za environmentálne udržateľné.

Správa o udržateľnosti podniku
Správy budú podľa Smernice o vykazovaní udržateľnosti podniku (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) obsahovať nefinančné informácie, či je hospodárska činnosť podniku v súlade s taxonómiou EÚ. Povinnosť sa od 1. januára 2023 (prvýkrát v účtovnej závierke za rok 2023) bude týkať spoločností, ktoré majú verejne obchodovateľné cenné papiere alebo spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií:
1. Celkové aktíva najmenej 20 miliónov eur
2. Obrat najmenej 40 miliónov eur
3. Priemerný počet zamestnancov najmenej 250
* * * * *

Taxonómia EÚ je pre firmy dôležitá
Rok pred zavedením povinnosti CSRD reportingov preto komunikačná agentúra GreenTalk zisťovala, koľko informácií slovenské firmy o taxonómii EÚ majú. Zisťovanie prebehlo formou *pilotážneho výskumu, realizovaného koncom januára 2022.
Na otázku „Je pre vašu firmu téma taxonómie EÚ dôležitá?“ reagovalo až 80% firiem kladne. 40% reagovalo odpoveďou “určite áno”, 20% odpoveďou “áno”, 20% odpoveďou “skôr áno” a zvyšných 20% odpovedalo “neviem”. Nezáujem o tému taxonómie neprejavila žiadna z dotazovaných firiem.

je tema taxonomie dolezita
Firmám, ktoré reagovali kladne, bola zároveň položená otázka dôvodu dôležitosti taxonómie EÚ pre ich firmu. Až 75% sa vyjadrilo, že taxonómia je pre ne dôležitá, lebo patria do skupiny firiem, ktorých sa bude reálne dotýkať. Pre pripomenutie, taxonómia EÚ sa bude týkať firiem, ktoré majú verejne obchodovateľné cenné papiere alebo spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: celkové aktíva v hodnote minimálne 20 miliónov eur, obrat minimálne 40 miliónov eur a minimálne 250 zamestnancov.

Firmám by pomohla lepšia informovanosť
Výskum sa týkal aj otázky informovanosti o problematike taxonómie EÚ. Na otázku "Bolo by pre vás užitočné získať viac informácií o taxonómii EÚ a jej vplyve na hospodársku činnosť vášho podniku?“ reagovalo kladne až 76,7% dotazovaných firiem. Z toho 30% reagovalo odpoveďou “určite áno”, 26,7% odpoveďou “áno” a 20% odpoveďou “skôr áno”. 23,3 % firiem reagovalo “neviem”, negatívne nereagovala ani jedna z nich.

viac informacii

„Slovenské firmy dôležitosť taxonómie EÚ vnímajú, no zároveň im o tejto téme chýba viac informácií. Preto by ocenili, aby si o problematike mohli rozšíriť vedomosť. Treba zároveň priznať, že v neformálnej časti výskumu firmy vyslovovali názor, že pre je aktuálne dôležitejšie sústrediť sa na hospodársku stabilitu prevádzky v súvislosti s pandémiou, resp. vykrývanie nedostatku zamestnancov kvôli vysokej miere infikovanosti koronavírusom.“ hovorí Daniel Rabina, odborník na komunikáciu z agentúry GreenTalk.

*pilotážny výskum realizovala v období od 28. do 31. januára 2022 výskumná agentúra DATAMAR na vzorke 30 vybraných slovenských firiem spĺňajúcich kritérium minimálne 250 zamestnancov z odvetví výroba, energetika, doprava, stavebníctvo a odpadové hospodárstvo. Pri výskume bola použitá metóda CATI (telefonický rozhovor).

Text Daniel Rabina