RecyNapriek prínosom automobilového priemyslu na ekonomiku, nemali by sme zabúdať na negatíva spojené s týmto rozvojom. Celá šiesta časť zákona č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je venovaná starým vozidlám a upravuje spracovanie starých vozidiel, nakladanie so starými vozidlami a nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel.

 

 

Niekoľko miliardový svetový recyklačný priemysel plní potrebné sociálne a environmentálne funkcie. Čo sa týka zachovávania svetových surovinových zdrojov, tento druh priemyslu nemá konkurenciu a na druhej strane rôzne stupne recyklačných procesov poskytujú zamestnanie miliónom ľudí po celom svete.

 

Produkovanie druhotných surovín pomocou recyklácie tiež vyžaduje oveľa menej energie než výroba, ktorá je založená na spracovaní primárnych materiálov.

 

Recyklačné technológie – dezintegrácia a separácia médiom

 

V Európskej únii vyše 220 automatizovaných recyklačných prevádzok pre vyradené vozidlá zamestnáva vyše 6 000 ľudí (a vyše 700 ďalších vo svete). Každá prevádzka funguje ako integrovaná továreň, ktorá spracováva ojazdené vozidlá s tempom do 200 kusov za hodinu. Tieto prevádzky zabezpečujú recyklačnú infraštruktúru.

 

Pomocou výkonnej dezintegrácie sú vozidlá veľkokapacitne dezintegrované na časti vo veľkosti ľudskej päste. Takto získaný separovaný, dezintegrovaný železný šrot je ideálne upravený, aby mohol smerovať do oceliarenských vysokých pecí. Takýto materiál má vysokú materiálovú a chemickú kvalitu, s obsahom železa 98 % a je vyhľadávaný oceliarmi po celom svete. Len samotná Európska únia ročne produkuje pomocou dezintegrátorov vyše 8 miliónov ton tej najkvalitnejšej vsádzky pre vysoké pece – okolo tretiny celkovej svetovej produkcie.

 

Medzinárodná organizácia pre recykláciu BIR (The Bureau of International Recycling) vypracovala názorný informačný materiál o riadenej recyklácii starých vozidiel, ktorý je dostupný na jej stránkach vo viacerých svetových jazykoch, ako aj slovenčiny. Tento materiál slúžil na analýzu dezintegrácie a separácie materiálov.

 

Špičkové technologické riešenie pre separáciu materiálov

 

Dezintegrátory boli navrhnuté koncom 50. rokov, aby riešili rastúci počet vozidiel (po ukončení ich životnosti), pretože predošlá prax ručnej demontáže nemohla v tom čase držať krok ani s relatívne nízkym objemom starých vozidiel.

 

Dezintegrátory boli neustále vyvíjané, aby zvýšili účinnosť, zlepšili čistotu výrobku a dosiahli optimálnu separáciu kovov, obsiahnutých vo vozidle. Mnoho vozidlových súčiastok je vyrobených z neželezných kovov, akými sú meď, hliník a zinok. V dezintegračnom procese sa používa magnetické triedenie, aby sa odstránila magnetická železná frakcia od ostatných materiálov a vylúčené neželezné kovy potom prejdú do ďalších stupňov oddeľovania jedného typu kovu od iného.

 

Separátory s vírivým prúdom indukujú energiu, ktorá doslova odlučuje jeden neželezný kov od iného a od akýchkoľvek sprievodných materiálov. Iné špičkové technologické zariadenia sa tiež používajú na triedenie dezintegrovaných materiálov.

 

Triedička so separačným médiom

 

V Európskej únii existuje viac ako 40 prevádzok s triediacim médiom. Tieto prevádzky používajú kvapaliny alebo minerálne suspenzie premenlivých špecifických hmotností, ktoré dovoľujú triedeným materiálom plávať, zatiaľ čo tým druhým klesnúť na dno.

 

Takáto postupnosť rôznych stupňov médiovej separácie v rámci jedinej prevádzky môže efektívne oddeľovať materiály jeden od druhého. Triedičky s médiom v súčasnosti opätovne získavajú okolo 99,5 % neželezných kovov z dezintegrovaných vozidiel a vývoj smeruje k podchyteniu zvyšného 0,5 %.

 

Rezíduá

 

Nie všetky oddelené materiály sú bezprostredne využité, niektoré rezíduá sú zvyšné. Sú dva hlavné typy rezíduí: polietavý prach (chuchvalce), zachytávaný prachovým zberným systémom dezintegrátora (tento prach obsahuje čalúnnické vlákna, nečistotu, hrdzu, farby atď.) a nekovové rezíduá (pozostávajúce z nepoužiteľnej gumy, plastov, kameňov atď.) oddeľované triedičkou s médiom od výrobných tokov znovu použiteľných materiálov.

 

Nasatý prach a oddelené rezíduá spolu predstavujú okolo 17 až 25 % priemernej hmotnosti vozidla. To pri skladovaní predstavuje nie viac než 0,2 % celkového skládkovaného odpadu v Európskej únii. Avšak vývoj v technológií triedenia médiom pokračuje a teraz je možné, aby sa znovu získavali niektoré ďalšie materiály, zatiaľ čo ostávajúce spáliteľné materiály by mohli byť považované za potenciálne palivo. V tejto oblasti pokračuje výskum a vývoj.

 

Staronové komodity zo starého vozidla

 

Pre pochopenie technológie úpravy a spracovania odpadov pri recyklácií starých vozidiel po skončení ich životného cyklu a pre správne nakladanie s odpadom pri výrobe recyklovaných komponentov, je nutné poznať základné údaje o používaných materiáloch, o ich výrobe a vlastnostiach. Asi 75 % hmotnosti vozidla je tvorených železnými a neželeznými kovmi. Zvyšok sú plasty (termoplasty a reaktoplasty), guma, sklo a náterové hmoty.

 

Ojazdené autá predstavujú veľmi rôznorodý zdroj ďalej využiteľných materiálov, ktorý je možné pri vhodnej separácii a následnom spracovaní použiť ako vstupnú surovinu pre ďalšiu výrobu.

 

Spracovanie a nakladanie sa týka všetkých vozidiel, vrátane ich častí a materiálov, a to bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania. Nezohľadňuje sa ani, či ide o auto v plnej výbave, ktorú dodal výrobca automobilu, alebo v takej, ktorú si držiteľ prípadne používateľ vykonal sám v súlade s predpismi na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.

 

Ochranári životného prostredia sa usilujú o preventívne opatrenia smerujúce ku zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel a materiálov a látok v nich obsiahnutých. Darí sa im to pomocou zberu pred odovzdaním na spracovanie spracovateľovi.

 

 

 

TEXT: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.

FOTO: Ing. Martin Rovňák, PhD.