Povrchové úpravy

obrV roce 2016 jsem se tohoto semináře zúčastnil s příspěvkem, zaměřeným na v praxi často opomíjené speciální případy korozního namáhání. Konkrétně to byly takové, které mají původ v cyklických i náhodných změnách teplot chráněných povrchů a je obklopující atmosféry, a jejichž důsledkem je dosažení rosného bodu povrchu a s tím spojeného ovlhčení povrchu a zvýšeného korozního namáhání.

titulnyPasivita je stav povrchu materiálu, kdy je jeho korozní rychlost snížena na minimum. Pasivního stavu lze dosáhnout elektrochemicky nebo chemicky. Vzniklé tenké vrstvičky musí být kompaktní, tenké a odolné v daném prostředí.

ilustracnyTitan (Ti) byl objeven v roce 1791 a izolován z nerostu ilmenit v roce 1910. Patří mezi přechodové kovy s vysokým bodem tání. Titan je desátým nejvíce rozšířeným prvkem v zemské kůře a sedmým nejrozšířenějším mezi kovy.

titŘešení protikorozní ochrany pomocí organických povlaků vytvářených aplikací nátěrových hmot je problematika, kterou lze realizovat například vytvářením povlaků z nátěrových hmot o vyšších tloušťkách, pomocí kombinovaných povlaků, použitím bariérových pigmentů a pigmentací antikorozními pigmenty.

titPříčiny defektů povrchových úprav jsou převážně přisuzovány zanedbání některé z operací předúprav, nestabilitě technologického procesu povlakování, případně expedici. Identifikace těchto vad již byla v rámci kontroly kvality povrchových úprav mnohokrát popsána, dokumentována a příčina na úrovni technologického procesu povrchových úprav vhodně identifikována.

ilustracnyPoptávka automobilového průmyslu po slitinových povlacíh zinek-nikl je neustále rostoucí. Převážně jde o slitiny s obsahem 12 – 16 % Ni, které mají výrazně vyšší korozní (zvláště v případě tepelného zatížení) a mechanickou odolnost oproti povlakům čistého Zn.