tit300Dodržení kvalitativních podmínek povrchových úprav na odlitcích z litiny je s ohledem na vlastnosti povrchu, mikrostrukturní a fyzikálně mechanické vlastnosti základního materiálu a realizované výrobní postupy náročnou procesní operací.


Elektrolytické zinkování je u tohoto materiálu zvláště obtížně proveditelné. Nároky procesu na čistotu, kvalitu povrchu, chemická a mikrostrukturní heterogenita povrchu základního materiálu posouvají vylučování Zn povlaku optimálních kvalitativních parametrů povrchové vrstvy na samotnou hranici realizace.
Elektrolytické zinkování se v omezené míře provádí na drobných tenkostěnných dílech z temperované litiny s bílým lomem. Rozměrově a tvarově náročnější díly pro automobilový průmysl jsou přednostně odlévány z litiny tvárné.

obr1
Obr. 1: Vlevo: tvárná litina, degradace Zn povlaku, Fe koroze, ztráta přilnavosti; Vpravo: vada Zn povlaku, póry základního materiálu, Zn koroze na hranách

 

Mikrostruktura a fyzikálně mechanické vlastnosti litin jsou dány obsahem uhlíku, křemíku, manganu ve slitině železa, a mechanizmy vylučování uhlíku na úrovni metastabilní fáze cementitu, nebo stabilní fáze grafitu a jeho výslednou formou. Mikrostrukturu bílé litiny tvoří převážně perlit a uhlík ve vázané formě jako cementit (ledeburit), je definována bílým lomem, eutektická krystalizace probíhá dle rovnovážného metastabilního diagramu.

obr2
Obr. 2: Vlevo: mikrostruktura bílé litiny, perlit – primární cementit (ledeburit); Vpravo: trhlina, řediny, mikrostaženiny

 

Bílá litina je tvrdá, křehká, náchylná na vznik trhlin za tepla a prasklin za studena. Tepelným zpracováním bílé litiny, temperováním, dochází ke změně mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností. Výrobky z temperované litiny musí mít tenké stěny s ohledem na citlivost bílé litiny na výskyt trhlin, prasklin a mikrostaženin. Na snímcích světelné mikroskopie jsou dokumentovány mikrostrukturní vady, mikrostaženiny, deformované plynové bubliny, praskliny, trhliny a heterogenita licí kůry.

obr3
Obr. 3: Vlevo: mikrostruktura bílé litiny, perlit– primární cementit ledeburit, bubliny, vměstky; Vpravo: trhlina, řediny


Slévárenské vady bílé litiny, základního chemického složení, 2,9 – 3,1 %C 0,5 – 0,6 % Si, vhodného pro proces výroby temperované litiny, pak přetrvávají v základu. Řediny, mikrostaženiny, vznikají, když nálitky nedodávají kov, dendritické prostory tak zůstávají nedoplněny. Temperovaná litina má horší slévárenské vlastnosti než litina šedá a tvárná, ale lepší vlastnosti fyzikálně mechanické, které se blíží vlastnostem ocelí. Oduhličení se provádí v plynu s nízkým přebytkem kyslíku a to tak, aby nedocházelo ke vzniku okují. Přebytek kyslíku reaguje s uhlíkem, který se ze středu pohybuje ke kraji, kde se spaluje. V oduhličené povrchové vrstvě, temperovací kůži, jsou povrchové vady, trhliny. Vysoký uhlíkový ekvivalent aktivuje výskyt lupínků, makové litině – bílá s lupínkovým grafitem, která je nežádoucím důsledkem nevhodného tepelného zpracování bílé litiny. Temperovaná litina s bílým lomem se s ohledem na oduhličenou, feritickou, vrstvu elektrolyticky pokovuje lépe než tvárná litina, pokud nedochází k výskytu vad a povrchových heterogenit viz obr. 3 – obr. 4. Oduhličená feritická vrstva zhoršuje obrobitelnost, proto je pro procesy obrábění vhodnější alternativou temperovaná litin s černým lomem a tvárná litina. Trhlina ve feritické temperovací kůži, polouzavřená, vznikla před temperováním obr. 4.

obr4
Obr. 4: Vlevo: temperovaná litina s bílým lomem, feritická temperovací kůže, trhlina; Vpravo: vměstky, deformované bubliny, trhliny, mikrostruktura temperované litiny, vločkový grafit, ferit, perlit

 

Uplatnění– charakteristika
Elektrolyticky zinkované výrobky z tvárné litiny se uplatňují v automobilovém průmyslu, kratší doba výrobního procesu, než u temperované litiny, v řádu několika dní vede k její preferenci v rámci konstrukčního návrhu. Tvárná litina není náchylná ke vzniku trhlin, proto se spíše vady jeví jako studený spoj, nebo zvrásněný povrch. Tvárná a šedá litina, jsou rovněž upřednostňovány pro dobré slévárenské vlastnosti. Také formovací směsi mají vliv na vlastnosti povrchu, obsahují mleté uhlí a síru, velké množství síry má vliv na narušení licí kůry, a také ruší globularizaci grafitu, vytváří se lupínkový grafit. Síra a olovo mají vliv na vznik vermikulárního (červíkového) grafitu. Malé množství červíkového grafitu je v mikrostruktuře tvárné litiny přípustné. V důsledku tryskání jsou v licí kůře patrny deformované bubliny v podobě dutin, přeložky a vměstky obr. 5. Velikost zrna u formovací směsi má vliv na charakter, kvalitu, drsnost a porezitu povrchu odlitku. Rozměr středního zrna formovací směsi cca 200 μm.

obr5
Obr. 5: Vlevo: tvárná litina, perlitická licí kůra, deformované bubliny, přeložky, vměstky vezikulární (červíkový) grafit, globulární grafit, ferit;
Vpravo: mikrostruktura tvárné litiny perlit, globulární grafit, feritické dvorce


Modifikátorem bývá nejčastěji využíván hořčík a jeho slitiny s Ce, Ba, Zr pro tvárnou litinu, se stronciem, pak pro litinu šedou. Očkovadlem je ferosilicium komerčního charakteru. Modifikátor je aktivátorem globularizace grafitu a působí souběžně s očkovadlem. Studený svar, dva proudy kovů, které se potkají a nemají již dostatečnou teplotu, aby se spojily. Vliv na aktivaci vad tvárné litiny, charakterem připomínajících trhliny má povrchová vrstva oxidů ve formě blány, která zabrání spojení taveniny, v tomto případě se jedná o vadu definovanou jako „zvrásněný povrch“ obr. 6.

obr6
Obr. 6: Vlevo: tvárná litina, studený svar, zvrásněný povrch;
Vpravo: vada – ,,zvrásněný povrch“, vrstva oxidů na povrchu spoje

 

Po přerušení soudržnosti vrstvy oxidů dojde k přeběhu taveniny, které se rovněž na povrchu projeví jako zvrásnění. Příklad zvrásněného povrchu obr. 6, zde došlo v důsledku vzniku blány oxidů k zabránění spojení, porušení soudržnosti vrstvy, vada odlitku vzniká rovněž vlivem vyšší rychlostí ochlazování, dochází přetečení kovu, porušení soudržnosti, se tedy z mikroskopického hlediska jeví jako trhlina. Hlavními nositeli oxidů na povrchu jsou oxidy hliníku a hořčíku. Tvárná litina není náchylná ke vzniku trhlin, proto se spíše vady jeví jako zvrásněný povrch nebo studený spoj. Také vysoký obsah uhlíku cca 3,8 %, křemíku 2 – 3 % má vliv na vznik mikropórů, ředin, vměstků, bublin a heterogenní charakter licí kůry.

obr7
Obr. 7: Vlevo: tvárná litina, perlitická licí kůra, vměstky, přeložky, zvrásněný povrch, deformované bubliny vlivem tryskání; Vpravo: povrch po obrábění, bez licí kůry, deformované feritické dvorce, mikrostruktura feriticko – perlitická s globulárním grafitem

 

Tvárná litina patří mezi silně porézní materiály, dochází tedy ke vzniku přeložek v důsledku mechanických předúprav, zanášení povrchu obráběcími médii a absorpci lázní procesu povrchových úprav. Omezení pokovitelnosti litin způsobuje množství uhlíku a jeho forma v matrici, způsob moření, přemoření, nebo nedostatečné odmaštění procesních médií, čeření lázní a mikrofiltrace u chemických předúprav. V rámci samotného elektrolytického procesu má vliv na kvalitu Zn vrstvy, správná koncentrace leskutvorných přísad, proudová hustota, hloubková účinnost, čistota a pH lázně a v závěru tloušťka vyloučené Zn vrstvy.

Příčiny degradace povrchových vrstev
Obráběním dochází k odstranění licí kůry a otevírání feritických dvorců, ze kterých je uvolněn a do povrchu zanášen grafit obr. 8, který uvolňuje v rámci realizace chemických a elektrolytických předúprav do lázní, ulpívá na hladině lázně a povrchu součásti. Jeho zpětný výnos negativně ovlivňuje kvalitu a charakter vyloučeného Zn povlaku. Dochází ke ztrátě lesku, výskytu šedých skvrn, ztrátě přilnavosti, porezitě povlaku v důsledku koagulace zinku v průběhu elektrolytického vylučování, a snížení korozní odolnosti.

obr8
Obr. 8: Vlevo: degradace Zn povlaku, tryskaný povrch, přeložky, vodíkové trhliny, vměstky, zvrásněný povrch; Vpravo: vada Zn povlaku, obrobený povrch, přeložky, odhalené globule grafitu v deformovaném feritickém dvorci


Kombinace výše uvedených faktorů v součinnosti s probíhajícími operacemi a chemickými reakcemi na povrchu materiálu, přenos procesních chemikálií do povrchu základního materiálu jejich následná adsorpce za přítomnosti Van der Walsových sil, chemisorpce nečistot do povlaku a jsou aktivátory degradačních dějů.
Největší měrou se tedy na kvalitě vyloučené Zn vrstvy podílí volba prvotní mechanické předúpravy povrchu, procesní odmaštění aplikované v nejkratším možném čase po ukončení obrábění a adekvátní nastavení předúprav elektrolytického procesu s ohledem na mikrostrukturní vlastnosti základního materiálu. Příčinou degradace povrchových vrstev je nedostatečné tryskání surových dílů, nevhodná volba tryskacího média, zanesení nečistot do pórovitého povrchu během realizace mechanické předúpravy povrchu.

obr9
Obr. 9: Vlevo: rozhraní licí kůra a přilnavost Zn povlaku na neopracované ploše; Vpravo: charakter Zn povlaku a jeho mikrostrukturní změny na opracované ploše, grafitizace povlaku, stopy po odloučení grafitové globule z feritického dvorce, dokumentace (SEM).

 

Elektrolytické moření litiny je jedním z vhodných způsobů předúpravy litiny. Moření, se provádí anodicky, v silně koncentrované 20 – 30 % v některých případech až 60 % kyselině sírové (H2SO4). Teplota prostředí bývá dostačující, pro zvýšení mořícího účinku je možné lázeň zahřívat na teplotu 30°C. Hodnota pasivačního napětí 8 – 10 V. Vhodnou katodou je nerozpustná olověná, vysoký vývin kyslíku má tendenci odtrhávat grafit z povrchu. Anodická proudová hustota je vyšší 10 A/dm2 pro tlustostěnné odlitky až na úrovni 20 A/dm2. Moření probíhá do doby pasivace povrchu, vývinu kyslíku a následné separaci grafitu z mořeného povrchu. Grafitový prach se usazuje na hladině, následně se tedy filtruje z povrchu mořící lázně. Anodickým mořením lze minimalizovat výskyt vodíkových trhlin.
Chemické moření v lázni na bázi kyseliny chlorovodíkové může znehodnotit základní materiál vodíkovými trhlinami a tím způsobit změnu mechanických vlastností v návaznosti na aktivitu vodíkové křehkosti. Systém oprav znehodnocených povlaků Zn spočívá v následném odmoření v kyselině chlorovodíkové.
Mnohdy je praktikována varianta záměrného zinkování a následného odmoření Zn povlaku za účelem odtržení nečistot z povrchové vrstvy během mořícího procesu vývinem vodíku. V tomto ohledu je však materiál vystaven riziku difuze vodíku a vzniku vodíkových trhlin. Duplicita aplikace procesu povrchové úpravy pak neúměrně zvyšuje náklady provozovatele.

TEXT/FOTO: Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D., prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc, VŠB – TUO, Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Ing. Pavel Nejedlý, GES, s. r. o.
Pozn: Příspěvek vznikl za odborné podpory technologie Romana Tihouna, slévárny BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí.

Literatura
[1] MAX, A.M. Iron Plating, Metal Finishing Guidebook and Directory, Vol. 77, No. 13, 1979, 255 p.
[2] DETTNER W., ELZE, J. Handbuch der Galvnotechnik, Band II. Carl Hanser Verlag, Munchen 1972, 444 s.
[3] SAFRANEK, W. The properties of electrodeposited metals and alloys. 2nd ed. Orlando, 1986. ISBN 0-936569-00-X.
[4] LOWENHEIM, F. Modern electro-plating. 3rd ed. New York, 1974. str. 789. ISBN 0-471-54968-1. [5] ČSN EN 1403. Ochrana kovů proti korozi – Elektrolyticky vyloučené povlaky – Metoda specifikace všeobecných požadavků. Praha: Český normalizační institut, 1999. [6] FALK, B., ENGEL, U., GEIGER, M. Estimation of tool life in bulk metal forming based on different failure concepts. J. Mater. Process. Technol., 1998 Vol. 80–81, pp 602-607, ISSN 0924-0136. [7] GROENBAEK, J., BIRKER, T. Innovations in cold forging die design. J. Mater. Process. Technol., 2000, Vol. 98, Issue 2, pp 155-161, ISSN 0924-0136.