chemicke cistenieTechnické veřejnosti jsou obecně známé technologie čištění povrchů, a to i vnitřních povrchů, ať to jsou mechanické či chemické způsoby čištění. Podle typu úsad zanesení, a hlavně čištěného materiálu, je nutno zvolit optimální metodu čištění.


Výhodnější se dnes jeví způsoby čištění chemickou cestou, neboť povrch při tomto čištění lze zároveň pasivovat. Pokud tento způsob porovnáme s mechanickými metodami čištění, je nezbytné vyčištěný povrch zapasivovat dodatečně po mechanickém čištění. A děje se to vůbec či se jen povrch některou z těchto „mechanických“ metod vyčistí a je následně ponechán v aktivním stavu? Tedy ve stavu rychlé obnovy korozního zarůstání a poškozování vnitřních povrchů. A co volba chemických prostředků? Je jich na trhu celá řada. Pro který se tedy rozhodnout? Nezáleží totiž jen na ceně, ale hlavně na bezpečnosti a rychlosti čištění. Pro některá čištěná zařízení nelze udělat dlouho odstávku a některá není vhodné demontovat. Pod těmito zařízeními si lze představit například systémy náročných průmyslových zařízení až po části v jaderné energetice, u kterých je i minimální odstávka velmi nákladnou záležitostí. Proto je nutno používat čistící média, která splňují veškeré zmiňované otázky a jsou šetrná k čištěným materiálům. [1]
Autoři tohoto článku používají vhodné a bezpečné čistící prostředky a jejich odzkoušení bylo aplikováno u nejrůznějších zařízení s řadou prokazatelných referencí.

Dělení čistících prostředků
Čistící prostředky vodou ředitelné se zásadě rozdělují dle jejich charakteru na:
• Silně alkalické (pH 12 – 14) s použitím převážně na ocel a litinu;
• Slabě alkalické (pH 9,5 – 12) s univerzálním použitím na železné i neželezné kovy;
• Neutrální (pH 7 – 7,5) se speciálními přísadami pro všechny typy materiálů;
• Slabě kyselé (pH 4 – 6) pro speciální operace a lehké čištění;
• Kyselé (pH kolem 1,5) ve spojení se speciálními přísadami slouží k čištění především železných kovů [2].

Příklad aplikace chemického čištění bez demontáže
Příkladem takovéhoto provedeného rychlého čištění je údržba zaneseného vnitřního povrchu hnětacích válců. Jedná se o zařízení určené ke zpracování plastů s velmi přesnou regulovanou teplotou pracovního povrchu válců – chlazením (obr. 1a, b).

Obr. 1a Ukázka z čištění výrobního zařízení vnitřních povrchů chlazených válců pro tváření plastu Obr
Obr. 1a: Ukázka z čištění výrobního zařízení vnitřních povrchů chlazených válců pro tváření plastu Obr. 1b: Zanesení vnitřního povrchu těchto válců korozí a minerály z chladící vody.

Po předchozí analýze zaneseného povrchu válců i chemického složení čištěného materiálu, byla zvolena a použita proplachovací metoda čištění. Z obrázků níže je vidět čistící prostředek, který rozpouští rychle a efektivně usazeniny (čištění proběhlo v řádu několika hodin).
Z obrázků je patrný čistící efekt, resp. nečistoty odstraněné bez demontáže během čištění.
Další obrázek ukazuje usazeniny zachycené filtrem.

Obr. 2a Ukázka čištění a rozpuštění usazenin ve sběrné nádobě s čistícím prostředkem Obr. 2b Ukázka hrubých nečistot zachycených filtrem v čistícím okruhu
Obr. 2a: Ukázka čištění a rozpuštění usazenin ve sběrné nádobě s čistícím prostředkem Obr. 2b: Ukázka hrubých nečistot zachycených filtrem v čistícím okruhu

Po vyčištění nerovnoměrných úsad (cca 0,2 až 2 mm) na vnitřním povrchu tohoto zařízení, došlo k prokazatelným úsporám energie na chlazení a uvedení zařízení do původních pracovních podmínek a jejich regulace.

Obr. 3 Endoskopický snímek zaneseného vnitřního povrchu tvářecích válců a vpravo endoskopický snímek vyčištěného vnitřního povrchu tvářecích válců po chemickém čištění Obr. 3 2 Endoskopický snímek zaneseného vnitřního povrchu tvářecích válců a vpravo endoskopický snímek vyčištěného vnitřního povrchu tvářecích válců po chemickém čištění
Obr. 3: Endoskopický snímek zaneseného vnitřního povrchu tvářecích válců a vpravo endoskopický snímek vyčištěného vnitřního povrchu tvářecích válců po chemickém čištění

Závěr
Čištěním vnitřních povrchů vhodným způsobem a bezpečným čistícím prostředkem lze dosáhnout rychlého vyčištění bez demontáže v řádu několika hodin. Zároveň se dosáhne značných energetických úspor, neboť šetříme energii vynaloženou na topení či chlazení, která se musí navyšovat při zanesení vnitřního povrchu provozovaného zařízení. Zlepšením přestupu tepla se zvýší doba provozu a životnost zařízení i možnost regulace.
Chemické čištění lze aplikovat nejen pro velká průmyslová zařízení a systémy, ale i energetická zařízení pro administrativní budovy – školy, nemocnice, bytovky, ale i rodinné domky při čištění kotlů, ústředního topení či podlahového topení. [3] Návratnost vložených finančních prostředků za vyčištění je obvykle velmi rychlá a je pouze zlomkem ročních provozních nákladů za energii.

Použitá literatura
[1] KUCHAŘ, Jiří, KREIBICH, Viktor a Vladimir AGARTANOV. Čištění energetických zařízení. MM Průmyslové spektrum [online].
2016. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/cisteni-energetickych-zarizeni.html
[2] KUCHAŘ, Jiří a Viktor KREIBICH. Čištění průmyslových a energetických zařízení. TLAK 2019. Hotel Krystal. Praha.
[3] Bezpečnostní listy čisticích prostředků.

TEXT/FOTO Ing. Jiří Kuchař, IWE, doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní, ČVUT v Praze