TrendyVeľtrh EMO v Miláne ukázal, aké budú trendy vo výrobe na najbližšie dva roky. Pre odbornú verejnosť v Českej republike a na Slovensku ich sumarizoval workshop Technologickej platformy strojárskej výrobnej techniky, ktorý zorganizovala Fakulta strojná ČVUT v Prahe, Ústav výrobných strojov a zariadení (RCMT) a Spoločnosť pre obrábacie stroje.

Jan Smolík z RCMT identifikoval osem trendov vonkajších vplyvov, ktoré sa prenesú aj do techniky a treba na ne potrebné reflektovať:
1. Zvyšujúce nároky na výrobu a výrobky v parametroch akosti (presnosti, materiálových vlastností, vlastností povrchov, ergonómie apod.), výrobného výkonu, produktivity, energetickej a ekonomickej efektívnosti, spoľahlivosti funkčnej i procesnej, nárokov na zákaznícku individualizáciu a sprievodné služby z oblasti digitalizácie, monitorovania a diagnostiky.
2. Sprísňujúce sa legislatívne regulatorné podnikateľské prostredie (napr. Green Deal a REACH). Zvyšujúca sa medzinárodná konkurencia, rizika presunu výroby mimo ČR, ohrozenie regionálnej nezávislosti, klesajúci záujem o technické vzdelávanie, prácu a podnikanie v priemysle.
3. Rozvoj a implementácia digitálnych technológií, automatizácia výrobných a riadiacich procesov, uplatňovanie konceptu Priemysel 4.0, zmeny v potrebách profesijných znalostí a schopností.
4. Uplatňovanie princípov obehového hospodárstva, tlak na znižovanie materiálovej náročnosti, maximálne využívanie odpadných surovín, recyklácia a recyklovateľnosť, znovu použiteľnosť, opraviteľnosť, predlžovanie životnosti.
5. Potreba zabezpečenia zdrojov a surovín (Critical Raw Materials), hľadanie ich náhrady za dostupnejšie suroviny a ich spracovanie.
6. Plnenie ambícií a požiadavky v oblasti ochrany klímy. Dekarbonizácia priemyslu, dopravy a energetiky. Energetické úspory a zvyšovanie energetickej účinnosti. V našom prípade je to predovšetkým spotreba elektrickej energie.
7. Znižovanie ďalších negatívnych vplyvov na životné prostredie (napr. ochrana biologickej rozmanitosti; ambície nulového znečistenia pre prostredie bez toxických látok.)
8. Rast starostlivosti o ľudské zdravie, rast investícií do ľudského zdravia. Táto oblasť prinesie nové trhy pre obrábacie stroje.

Všetky hlavné trendy pre sektor obrábacích strojov na nasledujúci roky nájdete v článku v marcovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Text Michal Múdrý