Přesnost při upínání je jedním z hlavních požadavků kladených na upínací přípravek jakéhokoliv druhu. O to více na magnetické upínací přípravky, kde jedním z hlavních úkolů pro výrobce je vypořádat se s problémem centrování kruhových obráběných dílců, zejména ložiskových kroužků.

 

 

Tento významný aspekt, ovlivňující přesnost při obrábění, prošel mnoha­letým vývojovým procesem. Odhod­lání a zkušenosti našich vývojových inženýrů a techniků významně posunuli kvalitu upínání směrem dopředu.

Prvním krokem bylo řešení plynulé regulace upínací síly u permanentních kruhových upí­načů, a tím i přesného vycentrování obrobku do osy vřetena stroje, hlavně u horizontálních soustruhů, horizontálních obráběcích center a horizontálních brusek.

obr1m

S příchodem elektropermanentní upínací tech­nologie se začaly aplikovat hlavně pro upínání ložiskových kroužků kombinace pólových ná­stavců a mechanických dorazů.

obr2m

S úspěchem se využívají také kombinovaná ře­šení, například s hydraulickým přípravkem, za­jišťujícím centrování.

obr3m

Vrchol vývoje

Završením dosavadních inovativních snah inže­nýrů SAV GROUP je mechatronický upínač. Je to elektropermanentní magnetický upínač s integ­rovaným mechatronickým šestičelisťovým sklí­čidlem. Umožňuje přesné vycentrování obrob­ku s vysokou opakovatelností. Na upínači tak odpadá nutnost resetování při výměně obrob­ku. Poskytuje tak vysoký výkon stroje a zkráce­ní přípravných časů na minimum. K dispozici je až šest variant nastavení pro upínání. Upínač umožňuje radiální a/nebo axiální upnutí a upí­nání excentrických obrobků.

obr4m

Jádro upínače tvoří inovovaný magnetický sys­tém s optimalizovaným nastavením a reálnými magnetickými póly, to vše při zachování velice nízkého magnetického pole. Sklíčidlo je tvoře­no šesti integrovanými lineárními čelistmi, po­hybujícími se pomocí servopohonu s integro­vanou brzdou a řídícím systémem s přímým měřením polohy s přesnosti 0,001 mm.

obr5m

Varianta A
3 osy centrické, 3 zevnitř i zvenku nastavitelné

 

 

 

 

 

 

Varianta B
6 os centrických, zevnitř i zvenku nastavitelných

 

 

 

 

 

 

Varianta C
Upínaní kolem dílce

obr6m

Varianta D
manuální centrování dílce s hodinama magneticky předepnuto, 6 os nastavitelných jednotlivě

 

 

 

 

 

Varianta E
každé 2 osy centrované proti sobě

 

 

 

 

 

Varianta F
upínání dílců excentrických ke vřetenu

Magnetický upínač může mít průměr od 800 mm až po 3 000 mm a minimílní výš­ku 165 mm. Minimální magnetický rozsah je 350 mm. Rychlost nastavení čelistí je vo­litelná. Nominální upínací síla magnetické­ho upínače o nejmenším průměru 800 mm je 100 daN na čelist. Je rovněž možné nabídno­ut větší průměry, které již jsou tvořeny z díl­čích segmentů.

Nejširší uplatnění této technologie je v au­tomatizaci, například při třískovém obrábě­ní na obráběcích centrech s robotickou ob­sluhou.

Nejbližší výzvou ve vývoji upínání je pro fir­mu magnetický nebo kombinovaný systém, plně integrovaný se stolem nebo vřetenem stroje. To posune přesnosti při upínání ještě dál dopředu.

 

TEXT/FOTO Miloš Hladký