Firma Nástroje CZ, s. r. o., nadviazala v roku 2007 odbornú spoluprácu s Vysokým technickým učením v Brne, konkrétne s Ústavom strojárenskej technológie na Fakulte strojárenskej technológie, kde boli podrobené dlhodobému testovaniu nové vrtáky CZ002.

 

graf1m

V súčasnosti bola zavŕšená jedna z etáp skúšok, počas ktorej boli vykonané krátkodobé testy silo­vého zaťaženia vrtákov CZ002. Súčasne bolo vykonané porovnanie vrtákov CZ002 s vrtákmi vyrábanými podľa tuzem­skej normy PN 2913 a medzinárodnej normy DIN 338 RN HSS dvoch popredných českých výrobcov, ktoré tieto vrtáky nahradzu­jú. Cieľom skúšok bolo porovnanie rezných vlastností vrtákov pomocou krátkodobých testov ich silového zaťaženia vyjadrených pomocou posuvnej sily a rezného momen­tu. Prehľad skúšaných vzoriek a podmien­ky reznej skúšky sú uvedené v tabuľkách. Na meranie posuvnej sily a rezného momentu bol použitý piezoelektrický kremíkový dyna­mometer Kistler 9257B, vybavený nábojový­mi zosilňovačmi Kistler 9011A, plne riadený­mi počítačom.

tab1Testované typy vrtákov boli podrobe­né krátkodobej reznej skúške a dosiahnu­té výsledky možno porovnať s referenčným rezným nástrojom s označením A. Rezná skúška spočívala v zázname posuvnej sily a rezného momentu pri vŕtaní prvého a ná­sledne každého ďalšieho desiateho otvoru z celkových 122 otvorov každým z testo­vaných nástrojov. Voľba rezných podmie­nok vychádzala z odporučení výrobcu pre referenčný rezný nástroj a tieto podmienky boli počas celej skúšky konštantné. Na zák­lade zmluvných požiadaviek prebiehalo vŕ­tanie jednotlivých otvorov bez prerušenia do hĺbky 3 x D = 18 mm.

 

Výsledky

Analýzou silového zaťaženia bolo zistené, že najnižšiu priemernú hodnotu posuvnej sily pri vŕtaní všetkých otvorov vykazoval vrták s označením A, teda vrták CZ002. Najnižšiu priemernú hodnotu rezného momentu pri vŕtaní všetkých otvorov vykazoval aj vrták s označením A, teda opäť CZ002.

obr1m A obr2m
B
C

Navyše, otvory obrábané vrtákom s označe­ním A vykazovali podstatne vyššiu geomet­rickú presnosť a výrazne nižšiu drsnosť ob­robeného povrchu v porovnaní s otvormi obrábanými vrtákmi s označením B a C, čo svedčí o jeho veľkej stabilite a veľmi dobrom odvode triesok.

tab2

Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že vrtáky CZ002 výrazne preko­nali doteraz používané vrtáky PN 2913 a DIN 338 RN HSS nielen v oboch sledovaných ve­ličinách, ale i v geometrickej presnosti a kva­lite povrchu vŕtaných otvorov.

 

TEXT: Ing. Emil Nečesánek FOTO: Nástroje CZ, s. r. o.