nas3mFirma Nástroje CZ, s. r. o., vložila svoje dlhoročné skúsenosti do vývoja nových typov špirálových vybrusovaných vrtákov s valcovou stopkou podľa vlastného vývojového radu CZ. Cieľom firmy je vyvinúť a vyrábať ucelený sortiment vrtákov pre jednotlivé skupiny obrábaných materiálov, ktorých geometria bude zaručovať nielen vysokú geometrickú presnosť vŕtaných otvorov, ale aj dosiahnutie dlhej životnosti a trvanlivosti vrtákov, a tým i produktivity práce.

 

Dá sa ešte niečo zmeniť na geomet­rii štandardných vrtákov do kovu? Samozrejme, že áno. Po takmer 12 mesiacoch intenzívneho vý­voja a skúškach nielen vo vlastnej skúšob­ni, ale i v prevádzkach u koncových zákaz­níkov, uviedla firma Nástroje CZ, s. r. o., na trh dva nové typy vrtákov do kovu vlastné­ho vývojového radu CZ s označením CZ002 a CZ004.

 

nas1sVrtáky CZ002

Vrtáky nahrádzajú sortiment celosveto­vo najrozšírenejších a tým i najviac použí­vaných vrtákov označených podľa medzi­národnej normy DIN 338 RN HSS, alebo tuzemskej normy PH 2913. Výnimočnosť vr­tákov CZ002 nespočíva v odlišnom materiá­li použitom na ich výrobu (ide o štandard­nú oceľ ČSN19830 alebo DIN W. Nr. 1.3343), ale v novej, úplne prevratnej geometrii celé­ho nástroja. Špička vrtáku CZ002 vďaka svo­jej optimálne zvolenej geometrii výrazne pri­spieva k vysokej stabilite vrtákov aj pri vŕtaní veľkými reznými rýchlosťami a súčasne zaru­čuje vysokú rozmerovú a geometrickú pres­nosť vŕtaných otvorov. Veľmi tenké jadro, ktoré je konštantné v určitej dĺžke v prednej časti vrtáka, výrazne znižuje veľkosť osovej sily potrebnej na vŕtanie a následný vývin tepla pri zachovaní veľkej tuhosti vrtáka vďa­ka niekoľkonásobnému nárastu hrúbky jadra smerom ku stopke vrtáku. Revolučná geo­metria jadra vrtáku súčasne umožňuje jeho prebrusovanie pri zachovaní rovnakej geo­metrie jeho špice. Vrtáky CZ002 sú určené nielen na vŕtanie ocelí do pevnosti 900 Mpa, ale aj neželezných kovov, ako sú hliník a jeho zliatiny, mosadz a meď.

 

nas2sVrták CZ004

Vrtáky boli vyvíjané špeciálne na vŕtanie otvorov do húževnatých ocelí odolných proti korózii a od vrtákov CZ002 sa líšia nie­len úpravou geometrie ich špice, ale i použi­tím viaclegovaných materiálov na ich výro­bu. Tieto materiály obsahujú predovšetkým 5 % kobaltu (oceľ DIN W. Nr. 1,3243, M35) alebo 3 % vanádu (oceľ DIN W. Nr. 1.3344, HS 6-5-3). Vrtáky CZ004 nahradzujú vrtá­ky vyrábané podľa medzinárodných noriem DIN 338 RTi HSSCo5 a DIN 338 RN HSSCo5, alebo podľa tuzemskej normy PN2907. Vrtáky DIN 338 RTi HSSCo5 a PN2907 boli v uplynulých rokoch a sú i naďalej označo­vané za univerzálne pre vŕtanie do nehrdza­vejúcich a vysokopevnostných ocelí. Ich ši­roké jadro je na špici odľahčené špeciálnym krížovým výbrusom typu C podľa normy DIN 1412. Takto upravená špička pri vnika­ní do materiálu vrták nedostatočne centru­je, ten je „nepokojný“ a „tancuje“, čím trpí predovšetkým geometrická presnosť násled­ne vyvŕtanej diery. Vedľajšie ostrie vytvorené priečnym podbrusom je náchylné na rých­le otupenie, čo vedie k nutnosti vynaložiť značnú osovú silu pre ďalšie pokračovanie vŕtania. Výsledkom je veľký vývin tepla, kto­ré spôsobuje rýchle opotrebenie ostria vrtá­ku, a tým samozrejme zapríčiňuje veľmi níz­ku životnosť. Navyše, vzhľadom na špeciálnu geometriu podbrúsenia špice, je v praxi veľ­mi náročné vrták s požadovanou presnosťou opakovane nabrúsiť.

 

Výhody novej geometrie

Nová geometria vrtákov do kovu CZ002 a CZ004 vyššie spomenuté nedostatky mi­nimalizuje. Výsledkom vŕtania je pres­ná, kvalitne opracovaná diera bez nutnosti predvŕtania, pri podstatne vyšších rezných podmienkach a s podstatne vyššou život­nosťou oproti vyššie uvedeným bežným ty­pom vrtákov. Nemenej dôležitá je skutoč­nosť, že vrtáky CZ002 a CZ004 je možné jednoducho opakovane nabrúsiť pri dosiah­nutí rovnakej geometrickej presnosti. Vrtáky CZ004 sú určené predovšetkým na vŕtanie nehrdzavejúcich rýchlorezných a húževna­tých vysokolegovaných ocelí s pevnosťou v ťahu do 1 200 MPa.

O výhodách, ktoré prináša nová geomet­ria vrtákov CZ002 a CZ004, svedčí ocenenie zo 14. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, kde tieto vrtáky získali Cenu veľtr­hu za novú generáciu vrtákov do kovu. Ich prevratnosť vypovedá aj skutočnosť, že pre túto geometriu vrtákov bolo v Českej re­publike udelené Osvedčenie o zápise úžitko­vého vzoru, ktoré je evidované pod číslom 17 537 a značkou spisu PUV 2007-18528. Prihláška Európskeho patentu je evidovaná pod č. EPO 7005754.

Vrtáky CZ002 a CZ004 v súčasnosti tvo­ria nosný výrobný program firmy Nástroje CZ, s. r. o., a sú k dispozícii v priemeroch od 0,30 do 16,00 mm.