obrČasto sa stretávam s názorom, že menšie firmy nemôžu v inováciách konkurovať veľkým, pretože nemajú dostatok financií, vlastný výskum, marketing, obchod a podobne. Na druhej strane nevidím inú možnosť, ako môže malá firma rásť, ak nebude inovovať.


Nestačí však inovovať, dôležité sú výsledky, ktoré musia byť lepšie ako v „tradičných“ firmách. Inovácie a netradičné prístupy boli vždy zdrojom rastu menších firiem a byrokracia zdrojom rozkladu firiem veľkých.
Pozrime sa na podnikateľský model na obr. 1. V slovenských a českých podmienkach som videl desiatky firiem s podobným modelom, ktoré sa líšili väčšinou počtom zamestnancov, zákazníkmi a ich objednávkami, úrovňou organizácie a pracovníkov. Myslíte si, že takýto podnikateľský model prežije desaťročia? V týchto firmách sa flexibilita niekedy deklaruje ako výhoda pri získavaní objednávky (sľúbime všetko, čo chce zákazník), no práve táto spôsobilosť sa stáva hlavnou nevýhodou pri samotnej realizácii (chyby, sklzy, nadpráca a podobne).

obr1
Obr. 1 Príklad štandardného podnikateľského modelu strojárskej firmy – hlavné

 

Tento typ podnikateľského modelu má niekoľko nevýhod – firma je strategicky závislá na zákazníkoch, má pasívny obchod, postupne sa dostáva do komoditného biznisu s mnohými konkurentmi a nízkymi maržami, má problémy zaplatiť a udržať si špičkových pracovníkov, rozvíjať nové znalosti a technológie, proaktívne riadiť svoju budúcnosť. Pritom v každej časti tohto podnikateľského modelu je príležitosť na desiatky inovácii, ktoré môžu zásadne zvýšiť konkurenčnú schopnosť firmy – napríklad:

AKTÍVNY MARKETING
Zákazníci – prejsť z pasívneho „obchodu“ (vybavovanie objednávok, množstvo prácnych ponúk s malým úspechom) do aktívneho marketingu a obchodu, kde budú firmu „predávať“ technicky zdatní pracovníci, ktorí budú priamo s technikmi u zákazníka vytvárať spoločné riešenia. Je množstvo nezákazníkov, ktorí o nás nevedia, nemajú jasne definované potreby, alebo ich môžeme prekvapiť našim vlastných riešením. Transformácia sveta prináša nové podnikateľské odvetvia, technológie, materiály, neriešené problémy a príležitosti, o ktorých často ani nevieme.

Spoločne – partnersky
Vzťahy so zákazníkmi sa nevytvárajú cez emailovú komunikáciu, ale pri spoločných workshopoch a projektoch. Pre vzťah dôvery je potrebná vysoká profesionalita, schopnosť rýchlo riešiť problémy zákazníka, vychádzať mu v ústrety, mať morálne správanie, vedieť perfektne cudzí jazyk, orientovať sa na internete, v sociálnych sieťach a podobne.

Priama komunikácia
V oblasti doručenia hodnotovej ponuky (distribúcia, logistika, predaj) dnes dochádza k obrovským inováciám – samoobsluha, kustomizácia, prepojenie so zákazníkom pri inováciách, odstraňovanie medzičlánkov – nielen v dodávateľskom reťazci, ale aj v komunikácii, kde tradičných partnerov predajca/nákupca, korí často robia iba sprostredkovateľov a zdržujú, stále viac nahrádza priama komunikácia technik/technik.

Odlíšiť produkt
V oblasti hodnotovej ponuky je najväčšia inovačná aréna, kde môžeme produkt kombinovať so službou, alebo integrovať do produktu prvky z okolia. Napríklad, firma Brose kedysi vyrábala mechanické kľučky na dvere automobilov a dnes je lídrom v oblasti vývoja a výroby celých dverových modulov. Snahou je, aby sme sa od konkurencie neodlišovali iba nižšou cenou, ale aj inými, pre zákazníka významnými, faktormi. Dôležité je, aby sme sa z tradičného zákazníka, ktorého často reprezentuje nákupca, orientovali aj na iné skupiny – vývoj, projektovanie, strategický rozvoj a podobne.

ilu1

INOVAČNÁ FIRMA
Väčšina kľúčových procesov firmy je zameraná na operatívne obsluhovanie zákazníka (výroba, nákup, logistika, TPV) a manažéri sa sústreďujú na zvyšovanie ich flexibility, kvality a výkonnosti. Stále viac treba rozvíjať strategické a inovačné procesy, ktoré však treba riadiť iným spôsobom a s inými metrikami – od firmy – výroba k firme – inovácie.

Tímový hráč aj individualita
S procesmi a činnosťami vo firme súvisia aj požiadavky na znalosti a vlastnosti pracovníkov. Odborníkov, špecialistov, disciplinovaných a poslušných pracovníkov sme sa v určitom okamihu začali meniť na flexibilných tímových hráčov. V podniku však potrebujeme aj výrazné individuality, podnikateľov, inovátorov, ktorí majú znalosti nielen o firemných procesoch a technológiách, ale predovšetkým o najnovších trendoch vo svete biznisu, budujú kontakty, vytvárajú siete, vymýšľajú a doťahujú do konca nové podnikateľské modely a inovácie. Kde ich nájsť? Skôr sa pýtajme, v akom prostredí a na akých projektoch takíto ľudia radi pracujú.

tab1
Tab. 1 Typické bariéry inovácii a ich riešenie

 

PARTNERSKÉ SIETE
S partnerskými sieťami je to na Slovensku problém. Viaceré firmy sa boja, že im dodávateľ preberie zákazníkov, zneužije technickú dokumentáciu alebo know-how. Nedôvera a partnerstvo sa ťažko spájajú. Tu je však najväčší potenciál pre inovácie – vytvoriť siete osobností, ktoré dokážu vidieť ďalej ako na svoj lokálny piesoček, vedia si definovať jasné pravidlá hry a dokážu dlhodobo a systematicky spolupracovať na inováciách.
Ja sám v súčasnosti pracujem pre dvoch priamych konkurentov na českom a slovenskom trhu, ktorí našli synergiu v tom, že spoločne objavujeme nové trendy, príležitosti a vytvárame inovácie. Firmy sa musia pri inováciách viac navzájom otvoriť, naučiť sa spolupracovať s externými inovačnými partnermi, ktorí majú špecifické znalosti a skúsenosti z iných odborov, s univerzitami, výskumnými organizáciami či priemyselnými dizajnérmi.

tab2
Tab. 2 Niektoré rozdiely medzi inováciami v korporáciách a menších firmách

 

AKO TEDA INOVOVAŤ V MENŠÍCH FIRMÁCH?
Ľudia v týchto firmách sa často sťažujú na nedostatok času (operatíva), peňazí alebo správnych ľudí a znalostí. Sťažovanie však nepomôže.
Rámcový postup môže vyzerať napríklad takto:
1. Vytvoriť správny tím ľudí z vnútra firmy aj z externého prostredia, ktorý bude schopný odborne pracovať na strategických inováciách.
2. Začať riadenú diskusiu k sformovaniu jasnej budúcnosti a strategickému smerovaniu firmy. Túto diskusiu však treba zbaviť subjektívnych pocitov a dojmov a oprieť ju o jasné fakty a poznanie sveta biznisu, ktorý sa dnes rýchlo transformuje.
3. Vytvoriť scenáre a podnikateľské modely budúcnosti, nestrácať čas spisovaním rozsiahlych dokumentov s víziami, strategickými cieľmi a projektmi.
4. Vytvoriť organizačné podmienky pre realizáciu strategických zmien a inovácie – čas, zdroje, ľudia, znalosti, partnerská sieť – zákazníci, dodávatelia, konkurenti, výskumné pracoviská, školy, externisti.
5. Systematicky a vytrvalo pracovať na nových podnikateľských modeloch, experimentovať, rýchlo verifikovať návrhy a lacné prototypové riešenia so zákazníkmi, učiť sa, zbierať skúsenosti a postupne sa posúvať z komoditného biznisu do sféry svetovej výnimočnosti aspoň v jednom prvku podnikateľského modelu.
Že je to náročné? Viem, a práve preto to mnohí nerobia. Niektorí spia na vavrínoch, iní sa vyhovárajú na operatívu a zaneprázdnenosť. Ďalší sa sťažujú na nedostatok schopných ľudí. Firma hrá buď okresný prebor, alebo svetovú ligu. A hráči sa menia podľa disciplín a úrovní ich rozvoja. Ale každá organizácia má väčšinou takých ľudí, akí sedia v jej vedení.

TEXT JÁN KOŠTURIAK FOTO ARCHÍV REDAKCIE