0S rastúcim počtom štandardov v oblasti implementácie manažérskych systémov do procesov organizácií sa zvyšujú aj nároky a zdroje na ich kontrolovanie. Dochádza pritom k preťažovaniu podnikov „neustálym“ auditovaním zlepšovania svojich procesov. Z toho vychádzajúca optimalizácia tradičného prístupu k auditovaniu vyúsťuje do tvorby metodického postupu kontroly integrovaným auditovaním.

Cieľom nášho výskumu bolo navrhnúť metodický postup pre optimalizáciu tradičného auditovania integráciou jednotlivých audítorských procesov vychádzajúc z požiadaviek noriem ISO pre dielčie aspekty manažérstva. Pri optimalizácii tradičnej metodológie auditovania boli použité najmä metódy operačnej a systémovej analýzy.

1 
Obr. 1 Matematický model auditovania

 

Zostavenie a kvantifikácia matematického modelu

Pri dodržaní ustanovení ISO noriem pre kľúčové prvky príslušného manažérskeho systému sme navrhli model integrovaného auditovania, ktorý vznikol kombináciou identifikovaných kľúčových procesov tradičného auditovania s pridanou hodnotou optimalizácie priebehu auditovania. Zamerali sme sa aj na získanie úspory časovej náročnosti jednotlivých procesov auditu, ktorá má priamy vplyv na znižovanie personálnych a režijných nákladov, resp. v opačnom prípade nám neúmerne zvyšuje požiadavky na kapacity v súvislosti s realizovaním povinného ročného plánu auditov v organizácii.

Model je zložený z dvoch častí:

  • Tradičný prístup k oddelenému auditovaniu systémov manažérstva čiastkových aspektov,
  • integrovaný prístup k auditovaniu manažérskych systémov, riešených v prvej časti modelu.

Obe časti modelu sú zostavené tak, aby výstupy získané z jednotlivých častí modelu boli vzájomne porovnateľné. Podstatou integrovaného auditovania je, že je zamerané na auditovanie jednotlivých manažérskych systémov komplexne, ide o auditovanie príslušných manažérskych systémov ako celku, jednotne, nie oddelene.

Riešenie modelu

Model kvantifikovaný údajmi pre tradičné auditovanie a integrované auditovanie s vyjadrením vzťahov medzi týmito údajmi prináša niekoľko riešení, výstupov a záverov. Jedným z nich je vytvorenie Ganttovho diagramu ročného plánu auditov pre tradičné auditovanie ako aj pre integrované auditovanie.

Použitím Ganttovho diagramu sme získali vizualizáciu ročného plánu Obr. 1 Matematický model auditovania auditov v oboch prístupoch auditovania. Časové trvanie jednotlivých auditov je uvedené na vodorovnej osi a na zvislej osi sú znázornené všetky plánované audity, ktoré je potrebné vykonať v priebehu roka. Trvanie auditu je znázornené obdĺžnikom, ktorého ľavá strana je v bode plánovaného začiatku daného auditu a pravá strana v bode plánovaného konca daného auditu. Trvanie jednotlivých auditov zahŕňa časové ohodnotenie dĺžky všetkých 12 procesov auditu.

V prípade tradičného auditovania ide o vykonanie 40 auditov za rok, v prípade integrovaného prístupu k auditovaniu treba vykonať 10 auditov za rok. Vizualizáciu ročného plánu auditov sme realizovali s podporou programu Microsoft Excel a použitím funkcie podmieneného formátovania.

Analýzou z tradičného a navrhnutého integrovaného auditovania komparácie výstupov sme dospeli k signifikantným záverom:

  • Z vizualizácie ročných plánov auditov vieme určiť, v ktorom týždni a v akej miere sú vyťažené audítorské tímy,
  • Tradičné auditovanie je náročnejšie na kapacity (zdroje, prostriedky, čas), na čo poukazuje celkový počet požiadaviek, ktoré je potrebné obslúžiť v priebehu roka, pri tradičnom auditovaní je to 221 požiadaviek, pri integrovanom auditovaní je ich celkovo 116.

Tradičné auditovanie

Vizualizácia ročného plánu auditov pre tradičné auditovanie, ktorú znázorňuje obr. 2, poukazuje na súčasnú situáciu v bežnej praxi v oblasti auditovania podnikových manažérskych systémov, ktorá je charakterizovaná tým, že podniky sú preťažené neustálym auditovaním manažérskych systémov, ktoré majú implementované vo svojich procesoch.

2 
Obr. 2 Vizualizácia ročného plánu auditov – tradičné auditovanie

 

Integrovaný prístup v auditovaní

Vizualizácia ročného plánu auditov pri integrovanom prístupe v auditovaní (obr. 3) poukazuje na zníženú časovú náročnosť v súvislosti s nami navrhnutou metodikou pri tvorbe ročného plánu integrovaného auditovania v porovnaní s tradičným prístupom k auditovaniu.

3 
Obr. 3 Vizualizácia ročného plánu auditov – tradičné auditovanie

 

Vychádzajúc zo zostaveného ročného plánu auditov pri tradičnom prístupe k auditovaniu je potrebné vykonať 40 auditov ročne. Pri kvantifikovanej obslužnej schopnosti jedného audítorského tímu v počte päť auditov za rok, potrebujeme na realizáciu všetkých auditov stanovených v ročnom pláne celkovo osem audítorských tímov. V prípade integrovaného auditovania je pre naplnenie ročného plánu auditov potrebných menej audítorských tímov, konkrétne tri audítorské tímy.

4

 

Záver

Formalizáciou modelu a využitím metód operačnej a systémovej analýzy boli navrhnuté optimalizačné kroky, ktoré môžu slúžiť ako nástroj pri aplikácii systémov hromadnej obsluhy. Analýzou jednotlivých kľúčových prvkov modelu a ich následnou kombináciou a integráciou sme dosiahli synergický efekt z priebehu integrovaného auditovania podnikových manažérskych systémov pre účely kontroly v Demingovom cykle P-D-C-A neustáleho zlepšovania.

TEXT/FOTO ING. MARTIN BOSÁK, PHD. A KOL., KATEDRA MANAŽMENTU, PODNIKOVO HOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH, EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Literatúra:

[1] BERNARDO, M. – CASADESUS, M. – KARAPETROVIC, S. – HERAS, I.: An empirical study on the integration of management system audit. In: Journal of Cleaner Production. Vol. 18, p. 742–750. 2009. ISSN 0959-6526
[2] MAJERNÍK, M. – SZARYSZOVÁ, P. – HAKULINOVÁ, A. – MARKOVIČ, J.: Akreditácia, certifikácia, auditovanie, PHF EUBA Košice, 2013, 204 s., ISBN 978-90-971555-0-6